Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zkratky taktika

Velení a řízení v operacích

ZkratkaAnglickyČesky
ACLANT Allied Command, Atlantic Velitelství spojeneckých sil, Atlantik
ACT Allied Command Transformation Alianční transformační velitelství
AJP Allied joint publication Spojenecká publikace pro společnou činnost
AOAD Army organic air defence Organická protivzdušná obrana (PVO) pozemního vojska
AOO Area of operations Operační prostor (prostor operace)
AP Allied publication Spojenecká publikace
BSM Battle spectrum management Management kmitočtového spektra
C2IS Command and control information system Systém velení, řízení a informací
C2W Command and control warfare Informační válka
CCIR Commander´s critical information requirement Požadavky velitele na kritické informace
C2S Command and control system Systém velení a řízení
COP Common operational picture Společný operační obraz situace (SOOS)
COS Chief of staff Náčelník štábu
CRO Crisis response opration Krizové operace
CS Combat support Bojová podpora
CSS Combat service support Logistické zabezpečení boje
DIRLAUTH Direct liason authorized Koordinační pravomoc
DP Decision point Rozhodující bod
EEFI Essential elements of friendly information Důležité prvky informací o vlastních silách
EI Execution information Informace k provedení činnosti
EMS Electromagnetic spectrum Elektromagnetické spektrum
FFIR Friendly force´s information requirement Požadavek na informace o vlastních silách
FULLCOM Full command Plné velení
GO Government organization Vládní organizace
HN Host nation Hostitelský stát (země)
INFO OPS Information operations Informační operace
IO International organization Mezinárodní organizace
IR Information requirement Požadavek na informace
ISTAR Intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance Zpravodajská činnost, pozorování, zjišťování cílů a průzkum
LD Line of departure Výchozí čára, čára zasazení
LO Liason officer Styčný důstojník
LOA Limit of advance Hranice útoku
METT-T Mission, enemy, terrain, troops, and time available Informace o úkolu, nepříteli, terénu, vlastních jednotkách a čase
NA5CRO Non-Article 5 crisis response operation Krizové operace mimo článek 5
NAI Named area of interest Určený prostor zájmu
NATO SITCEN NATO situation centre Středisko pro sledování (hodnocení) situace
NBC Nuclear, biological, and chemical jaderné, biologické, chemické (ZHN)
NGO Non-government organization Nevládní organizace
NMR NATO Military Requirement (SHAPE, ACT) Vojenské požadavky (SHAPE, ACT) NATO
NSA NATO Standardization Agency Standardizační agentura NATO
OBJ Objective Cíl (bojové činnosti)
OF Officer Důstojník
OODA Observe, orient, decide, act Pozorování, orientace rozhodnut a jednání
OPORD Operations order Operační rozkaz
OPSEC Operations security Utajení operace
PIR Priority intelligence requirement Prioritní zpravodajský požadavek
PL Phase line Mezilehlá čára, postupná čára
PVO Private volunteer organization Soukromé dobrovolnické organizace
RI Relevant information Důležitá informace
SA Situational awarness Znalost situace
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě
TAI Target area of interest Cílový zájmový prostor
TF Task force Úkolové uskupení
TTP Tactic, technique, and procedure Taktika, metodika a postup
XO Executive officer Výkonný důstojník
AAR After-action review Vyhodnocení činnosti (rozbor)
Created by: VencaDanek