Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zkratky taktika

Velení a řízení v operacích

ZkratkaAnglickyČesky
ACLANT Allied Command, Atlantic Velitelství spojeneckých sil, Atlantik
ACT Allied Command Transformation Alianční transformační velitelství
AJP Allied joint publication Spojenecká publikace pro společnou činnost
AOAD Army organic air defence Organická protivzdušná obrana (PVO) pozemního vojska
AOO Area of operations Operační prostor (prostor operace)
AP Allied publication Spojenecká publikace
BSM Battle spectrum management Management kmitočtového spektra
C2IS Command and control information system Systém velení, řízení a informací
C2W Command and control warfare Informační válka
CCIR Commander´s critical information requirement Požadavky velitele na kritické informace
C2S Command and control system Systém velení a řízení
COP Common operational picture Společný operační obraz situace (SOOS)
COS Chief of staff Náčelník štábu
CRO Crisis response opration Krizové operace
CS Combat support Bojová podpora
CSS Combat service support Logistické zabezpečení boje
DIRLAUTH Direct liason authorized Koordinační pravomoc
DP Decision point Rozhodující bod
EEFI Essential elements of friendly information Důležité prvky informací o vlastních silách
EI Execution information Informace k provedení činnosti
EMS Electromagnetic spectrum Elektromagnetické spektrum
FFIR Friendly force´s information requirement Požadavek na informace o vlastních silách
FULLCOM Full command Plné velení
GO Government organization Vládní organizace
HN Host nation Hostitelský stát (země)
INFO OPS Information operations Informační operace
IO International organization Mezinárodní organizace
IR Information requirement Požadavek na informace
ISTAR Intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance Zpravodajská činnost, pozorování, zjišťování cílů a průzkum
LD Line of departure Výchozí čára, čára zasazení
LO Liason officer Styčný důstojník
LOA Limit of advance Hranice útoku
METT-T Mission, enemy, terrain, troops, and time available Informace o úkolu, nepříteli, terénu, vlastních jednotkách a čase
NA5CRO Non-Article 5 crisis response operation Krizové operace mimo článek 5
NAI Named area of interest Určený prostor zájmu
NATO SITCEN NATO situation centre Středisko pro sledování (hodnocení) situace
NBC Nuclear, biological, and chemical jaderné, biologické, chemické (ZHN)
NGO Non-government organization Nevládní organizace
NMR NATO Military Requirement (SHAPE, ACT) Vojenské požadavky (SHAPE, ACT) NATO
NSA NATO Standardization Agency Standardizační agentura NATO
OBJ Objective Cíl (bojové činnosti)
OF Officer Důstojník
OODA Observe, orient, decide, act Pozorování, orientace rozhodnut a jednání
OPORD Operations order Operační rozkaz
OPSEC Operations security Utajení operace
PIR Priority intelligence requirement Prioritní zpravodajský požadavek
PL Phase line Mezilehlá čára, postupná čára
PVO Private volunteer organization Soukromé dobrovolnické organizace
RI Relevant information Důležitá informace
SA Situational awarness Znalost situace
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě
TAI Target area of interest Cílový zájmový prostor
TF Task force Úkolové uskupení
TTP Tactic, technique, and procedure Taktika, metodika a postup
XO Executive officer Výkonný důstojník
AAR After-action review Vyhodnocení činnosti (rozbor)
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards