Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Metodologia

Statystyka. Analiza badań społecznych. Rdz. 6

QuestionAnswer
Czy mając trzy grupy możemu używac testu t Studenta? Nie, bo każdy test t jaki przerowadzimy będzie obarczony błędem I rodzaju. Błąd ten szacuje nam istotności statystyczną p. Każdy kolejny test to coraz większy błąd, na pewno powyżej 0,05. Np. 4 grupy to 6 testów x 0,05.
Jaki test stosujemy do porównywania więcej niż 2 grup? Analizy wariancji
Czym są czynniki i poziomy w analizie wariancji? Czynniki to zmiennie niezależne, poziomy to wartości zmiennych niezależnych.
Co jest podstawą analizy wariancji? Podział zróżnicowania całkowitego na zróżnicowanie średnich wokół średniej ogólnej (międzygrupowe) i zróżnicowanie wyników w poszczególnych grupach wokół średnich grupowych (wewnątrzgrupowe).
Co jest miarą zróżnicowania w analizie wariancji? Sumy kwadratów odchyleń od odpowiednich średnich.
Jakie jest podstawowe założenie równania analizy wariancji Założenie analizy wariancji mówi, że zróżnicowanie całkowite można podzielić na cz. wyjąśnioną naszym oddziaływaniem i częśc niewyjaśnioną. SSb+SSw=SSt
rozkład F Fishera Stosunek wariancji międzygrupowej do wewnątrz grupowej ma rozkład F Fishera, można na tej podstawie wyliczać prawdopodobieństwa do H0 przy założeniu że średnie w porownywanych populacjach są takie same.
Jakie założenia muszą być spełnione aby możliwe było skorzystanie z testu F Fishera? Zm. zależna ma w pop rozklad norm (test jest odporny na niespeł tego zał). Próby pochodzą z pop o równych warianc (niespełnianie tego zał. może prowadzić do zawyżania wartości F i zbyt częstego odrzucania H0). Pomiary w obrębie gr powinny być stat niezal.
Jak brzmi hipoteza 0 i hipoteza kierunkowa/bezkierunkowa w badaniach testem F? H0 - xyz nie wpływa na wyniki w teście, H0 - xyz istotnie wpływa na wyniki w teście, przynajmniej jedna ze średnich jest istotnie różna od przynajmniej jednej pozostałej.
Eksporacyjna i konfirmacyjna analiza danych Eksporacyjna - post hoc, porównania nieplanowane. Konfirmacyjna - a priori, porównania planowane.
Kontrasty a priori, kontrasty post hoc K a priori - porównanie wybranych średnich. K post hoc - porównianie wszystkich średnich (każda z każdą).
Co w praktyce oznacza, że chcemy sprawdzić czy grupa A różni się istotnie od pozostałych grup? Chcemy porównać (skontrastować) średnią w populacji z której pochodzi grupa A z pozostałymi: H0: (mi1+mi2)/2 = mi3
Co to jest kontrast? Suma ważona a średnich gdzie suma wag k = 0 (1/2+1/2-1=0)
Do czego jest na potrzebne wagi i kontrast Do wyliczenia istotności różnicy między średnią A a pozostałymi jako całość. Stosujemy test t (wyliczamy statystykę t), który we wzorze uwzględnia sumy kwadraty wag.
Kiedy wykonujemy kontrasty post hoc? Kiedy efekt główny czynnika jest istotny statystycznie.
Dlaczego mówimy, ze test analizy wariancji jest testem omnibusem? Bo na jego podstawie możemy jedynie stwierdzić, że co najmniej jedna średnia różnic się od reszty (od co najmniej jednej z reszty).
Testy konserwatywne wielokrotnych porównań, testy liberane. Co jest minusem testów konserwatywnych Test konserwatywne dobrze kontrolują błąd I rodzaju. Ceną za to jest niższa moc testu - staje się on mniej czuły na różnice między średnimi. Częściej stwierdzimy brak różnic w sytuacji, kiedy są różnice, tylko niewielkie.
Test Tukeya Test porównań wielokrotnych dzielący porównywane średnie na podzbiory nieróżniące się między sobą istotnie stat. (możemy mieć 50 grup, ale większość z nich wpadnie do tego samego zbioru, więc ostatecznie mamy np. 5 grup średnich w miarę homogenicznych)
Do czego jeszcze może nam się przydać testowanie kontrastów? Do wykrycia trendów (liniowy, kwadratowy, szescienny). Nadając odpowiednie kontrasty i testując istotność różnic. Dla trendu liniowego wyst. 2 gr, kwadratowego min 3, sześciennego min 4 grupy.
Trend pierszego, drugiego, trzeciego stopnia Trend liniowy, kwadratowy, sześcienny.
Created by: magdalena.czu
 

 Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards