Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Metodologia

Statystyka. Analiza badań społecznych. Rdz. 5

QuestionAnswer
Do czego służy test z? Do testowania hipotezy o średniej w populacji, gdy na mocy CTG statystyka średniej z próby ma rozkład normalny i znamy odchylenie standardowe.
Jaki rozkład ma statystyka dla prób o liczebności N<30? Rozkład t Studenta. Statystyka t jest używana do testowania hipotez dotyczących średnich przy założeniu, że rozkład zmiennej w populacji jest normalny.
Definicja t Studenta Jeżeli zbiór N został wylosowany z populacji o rozkładzie normalnym ze średnia mi i nieznaną wariancją sigma.kw to statystyka t ma rozkład t Studenta.
Co nam mówi wynik t? Im bardziej t różni się od zera tym mniej prawdopodobne jest otrzymanie takiej wartości przy założeniu, że H0 jest prawdziwa. Jeśli H0 jest prawdziwa to otrzymana wartość t powinna być bliska 0.
Stopnie swobody to... ... miara związana ze zbiorem informacji. Jest to miara stopnia w jakim wartości w tym zbiorze mogą się zmieniać, spełniając jednocześnie warunki, które są na zbór nałożone. (Poncz.)
Do czego służy test t Studenta dla pojedynczej próby? Do testowania hipotezy, że próba pochodzi z określonej populacji o średniej określonej na jakimś poziomie mi.
Do czego służy test t Studena dla dwóch prób zależnych? Do testowaia równości średnich (różnic między wynikami) w schemacie badawczym pretest-posttest (badanie istotności zmiany średniej zmiennej zależnej między pierwszym a drugim pomiarem).
Różnica między decyzjami statystycznymi a wyjaśnieniami Wynik może być istotny statystycznie zarazem wątpliwy ze względu na inne możliwe interpretacje zjawiska, ponadto może niczego nie rozstrzygać. Osobnym problemem jest możliwość generalizacji wyników.
Do czego służy test t Studenta dla dwóch prób niezależnych? Do testowania hipotezy o równości średnich (różnic między wynikami) na podstawie badania dwóch grup niezależnych (żaby w cieple, żaby w chłodzie i kumkanie).
Jakie znaczenie ma czy wariancja w grupach jest taka sama (założenie o jednorodności wariancji)? Jeśli wariancje sa niejednorodne korzystamy z innego wzoru na t Studenta (odczytujemy inny numerek na wydruku SPSS).
Jak badamy jednorodność wariancji? Testem Levene'a (statystyka F): p związane z daną wartością F jest >0,05 -> brak podstaw do odrz. H0 testu F -> przyjmujemy założenie o jednorodności wariancji (t wyliczone dla jednorodnych wariancji).Jeśli p dla F <lub= 0,05 -> wariancje nie są jednorod.
Przedział ufności 95% przedział ufności dla średniej z populacji oznacza, że 5 razy na 100 przedział ufności nie bedzie zawierał prawdziwej średniej mi (alfa = 0,05). Przedz ufności maleje wraz ze wzrostem licz próby (i to dobrze, że jest mniejszy - precyzyjniejsza info)
Estymacja przedziałowa polega na... ...znalezieniu przedziału liczbowego, który z określonym poziomem ufności zawiera wartość prawdziwą parametru populacji.
Dlaczego nie stosujemy estymacji punktowej z próby na populacja? Bo szansa że punktowe oszacowanie będzie się równało prawdziwej wartości wynosi zero i nie możemy powiedzieć nic o dokładności takiego oszacowania.
Created by: magdalena.czu
 

 Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then tap the card to flip it. If you knew the answer, tap the green Know box. Otherwise, tap the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, tap "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just tap on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards