Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Metodologia

Statystyka. Analiza badań społecznych. Rdz. 4

QuestionAnswer
Co to jest rozkład zmiennej w populacji? Informacja jakie wartości przyjmuje zmienna i jakie są częstości danych wartości.
Kiedy spełniamy warunek próby losowej? Kiedy losujemy ze zwracaniem. Ponieważ np. w próbie 3-elementowej, po wylosowaniu 1 elementu bez zwracania prawdopodobieństwo wylosowania 2 lub 3 elementu zmienia się z 1/3 na 1/2.
Co to jest statystyka? Statystyka a zmienna. Jest to war licz wylicz na podst wyników w próbie. Stat wyliczane na podstawie różnych prób są zmiennymi i możemy przedstawić ich rozkład, wystandaryzować, policzyć M i s.kw w próbie, a następnie statystykę roz M i s.kw, czyli śr ze śr. i wariancję śr.
Rozkład statystyki "średnia" przyjmuje tyle wartości ile.. ... ile różnych średnich uzyskaliśmy w naszym zbioże prób (niektóre średnie mogą się powtarzać).
Charakterystyka rozkładu średnich. Charakterystyka rozkładu wariancji. Rozkład średnich ma wykres o kształcie przypominającym kszywą Gausa. Rozkład wariancji jest skośny.
Ile wynosi średnia ze średnich wszystkich możliwych prób w populacji. jest równa średnie w populacji, tj. średnia rozkładu statystyki M równa się średniej rozkładu zmiennych w populacji, czyli mi.
Jaka jest średnia rozkładu statystyki s.kw? średnia statystyki (s.kw) równa się wariancji w populacji (sigma.kw
Co nam daje pojęcie i właściwości rozkładu statystyki? Pozwala na podstawie statystyk wyliczonych w próbie wnioskować o parametrach w populacji.
Co to jest błąd standardowy? Jest to odchylenie standardowe rozkładu statystyki.
Ile wynosi błąd standarodwy? Błąd standardowy czyli odchylenie standardowe rozkładu statystyki równa się odchyleniu standardowemu zmiennej w populacji podziel przez pierwiastek z liczebności próby
Kształt rozkładu zmiennej w populacji a kształt rozkładu statystyki M Bez względu na to jak nie zwykły może być rozkład zmiennej w populacji, wraz ze wzrostem liczebności próby rozkład statystyki M coraz bardziej upadobnia się do rozkładu normalnego.
Sędnia ze średnich, odchylenie standardowe rozkładu średnich. Na co wpływa liczebność próby, a na co nie wpływa? Liczebność próby nie wpływa na średnią ze średnich, ale wpływa na odchylenie standardowe rozkładu średnich - im większa próba tym mniejsze odch stand (błąd standardowy)
Centralne Twierdzenie Graniczne Jeśli pobieramy prób losowe o liczebności N z populacji o dowonym rozkładzie, średniej mi i warancji sigma kw to dla dostatecznie dużych prób rozkład średnich (stat M) będzie rozkładem normalnym o średniej mi i wariancji sigma kw / N.
Czy jeśli pobieramy małe prób z populacji to możemy założyć, że rozkład statystki M (rozkład średnich) jest normalny? Tak, jeśli wiemy, że zmienna ma w populacji rozkład normalny.
Co to jest wnioskowanie ad absurdum? Wnioskowanie nie wprost. Struktura wnioskowania statystycznego indukcyjnego jest wzorowana na wnioskowaiu ad absurdum: jeśli chcemy potwierdzić coś, szukamy odpowiedzi na pytanie o prawdziwość zdania przeciwnego.
Prawo wyłączonego środka Z pary "zdanie i jego przeciwność" tylko jedno jest prawdziwe.
Różnica między wnioskowaniem dedukcyjnymi a statystycznym W dedukcyjnym - jeśli konsekw przyjęcia założenia H0 prowadzą do absurdu, odrzucamy H0 i uznajemy prawdz H1 za udow. W stat - jeśli konsekw przyj zał H0 prowadzą do otrzymania mało prawdop wyniku odrzucamy założ o praw H0.
Jakie są konsekwencje podejmowania decyzji w oparciu o ocenę prawdopodobieństwa? Zawsze musimy liczyć się z ryzykiem popełnienia błędu
Rodzaje hipotez Hipoteza zerowa (o braku różnic), hipoteza badawcza (o istnieniu różnic), hipoteza kierunkowa (większy, mniejszy), hipoteza bezkierunkowa (różny).
Co w statystyce oznacza "mało prawdopodobne" Przyjmuje się (w badaniach społecznych), że gdy prawdopodobieństwo jest mniejsze niż 0,05.
Etapy testowania hipotez Określ zmienne, skale pom, sform zał i hipotez. Określenie rozkładu statystyki. Ustalenie reguły decyzyjnej.
Test jednostronny a test dwustronny Jednostronny - test hip kierunkowych. Dwustronny - test hip bezkierunkowych.
Obszar krytyczny Obszar odrzuceń H0; dzieli on wszystkie możliwe wyniki średnich na te, których otrzymanie jest mało prawdopodobne (odrzucamy H0) i te, które nie pozwalają odrzucić H0.
Co to znaczy, że średnia M jest istotnie różna/mni/więk od wartości k? To znaczy, że otrzymanie takiego wyniku jest mało prawdopodobne przy założeniu prawdziwości H0.
Popełniene błędy - cztery możliwe rezultaty naszych decyzji: Odrzucienie fałszywej H0, nieodrzucenie prawdziwej H0, odrzucenie prawdziwej H0, nieodrzucenie fałszywej H0
Błąd pierwszego rodzaju Odzucenie prawdziwej H0, alfa, poziom istotności, ryzyko błędu. Do badacza należy wybór jak "ostro" będzie wryfikować swoje hip. Zazwyczaj alfa = 0,05
Błąd drugiego rodzaju Nieodrzucenie fałszywej H0, beta
Moc testu Prawdopodobieństwo poprawnego odrzucenia fałszywej H0. Zdolność testu wykrywania różnic.
Ile wyności alfa? 1-beta
Jeśli zmniejszamy prawdopodobieństwo błędu I rodzaju to... ... to zwiększamy prawdopodobnieństwo błędu II rodzaju, tj. przyjęcia fałszywej H0.
Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia obu błędów? Doskonaląć narzędzie: zmienić sposób przeprowadzenia badania, uwzględnić dodatkowe przypadki, zastosować inny test statystyczny.
Jaki test ma większą moc? (1-str, 2-str) Jednostronny, pod warunkiem że hipoteza kierunkowa ma właściwy kierunek.
Co to takiego poziom tendencji statystycznej? O wyniku na poziomie tendencji statystycznej mówimy jesli osiągnięty poziom istotności statystycznej wyniósł p<0,1 (ale >0,05).
Created by: magdalena.czu
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards