Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vēsture

Svešvārdi

TermDefinition
Muižu redukcija 17.gs. beigās Zviedrijas valdības veiktā privātām personām izdāvāto muižu pārņemšana valsts īpašumā
Arklu revīzija 17.gs. Zviedrijas valdības izdarītās zemes īpašumu pārbaudes muižās un zemnieku saimniecībās; nosaukums cēlies no tajā laikā lietotā zemes platības un vērtības mērvienības - arkla
Inflantija Pārdaugavas hercogistē ietilpstošo zemju nosaukums poļu valodā; pēc 1629.g. šo nosaukumu attiecināja tikai uz Latgali. Pirmais vārdu ''Latgale'' 1900.g. sāka lietot Latgales kultūras darbinieks Francis Kemps.
Šļahta vidējā un sīkā muižniecība, kam Polijā - Lietuvā bija plašas privilēģijas; tā dienēja armijā, kalpoja magnātiem un karaļa galmā
Magnāts lielie zemes īpašnieki Polijā - Lietuvā; viņi ieņēma augstus valsts un baznīcas amatus
Rīcības komitejas revolūcijas laikā ievēlētas pagastu pašpārvaldes
Demonstrācija sabiedrības noskaņojuma, protesta vai prasību izpausmei rīkots gājiens
Mītiņš liela sapulce, kas tiek rīkota aktuāla jautājuma apspriešanai
Mežabrāļi revolucionāri, kuri pulcējās mežos un izveidoja kaujinieku grupas; viņu bruņotās grupas radās 1905.g. beigās soda ekspedīciju darbības laikā, tās izbeidza savu darbību 1906.g. nogalē
Created by: ance.t
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards