Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vēsture

Svešvārdi

TermDefinition
Muižu redukcija 17.gs. beigās Zviedrijas valdības veiktā privātām personām izdāvāto muižu pārņemšana valsts īpašumā
Arklu revīzija 17.gs. Zviedrijas valdības izdarītās zemes īpašumu pārbaudes muižās un zemnieku saimniecībās; nosaukums cēlies no tajā laikā lietotā zemes platības un vērtības mērvienības - arkla
Inflantija Pārdaugavas hercogistē ietilpstošo zemju nosaukums poļu valodā; pēc 1629.g. šo nosaukumu attiecināja tikai uz Latgali. Pirmais vārdu ''Latgale'' 1900.g. sāka lietot Latgales kultūras darbinieks Francis Kemps.
Šļahta vidējā un sīkā muižniecība, kam Polijā - Lietuvā bija plašas privilēģijas; tā dienēja armijā, kalpoja magnātiem un karaļa galmā
Magnāts lielie zemes īpašnieki Polijā - Lietuvā; viņi ieņēma augstus valsts un baznīcas amatus
Rīcības komitejas revolūcijas laikā ievēlētas pagastu pašpārvaldes
Demonstrācija sabiedrības noskaņojuma, protesta vai prasību izpausmei rīkots gājiens
Mītiņš liela sapulce, kas tiek rīkota aktuāla jautājuma apspriešanai
Mežabrāļi revolucionāri, kuri pulcējās mežos un izveidoja kaujinieku grupas; viņu bruņotās grupas radās 1905.g. beigās soda ekspedīciju darbības laikā, tās izbeidza savu darbību 1906.g. nogalē
Created by: ance.t