Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 6 Thema 7

Boeken (week 3)

woordomschrijving
de kombuis de keuken van een schip
het ruim een grote ruimte onder in een schip waarin de goederen liggen die het schip vervoert
de kajuit de woonruimte op een schip
vergaan het zinken van een schip
de scheepsramp een groot ongeluk met een schip
de schipbreukeling iemand die een scheepsramp heeft meegemaakt
de verstekeling iemand die zich verstopt in een vliegtuig of een schip en zo stiekem meereist
het vlot een eenvoudig vaartuig gemaakt van planken
de sleep een vaartuig met daarachter een rij andere vaartuigen
ploegen ergens met grote moeite doorheen gaan
hozen water uit een schip scheppen
boren als je met je ogen door iets heen boort, kijk je heel erg goed
oefening baart kunst door iets vaak te doen, leer je het goed
Created by: Meester Paul