Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know (0)
Remaining cards (0)
Know (0)
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Metodologia

Statystyka. Analiza badań społecznych. Rdz. 2

QuestionAnswer
W jaki sposób badani wykorzystują zasoby pamięci aby udzielić odp na pytania ankiety? Konstruują odpowiedź tu i teraz, raczej niemają gotowych odp na nasze pytania.
Cztery strategie formuowania sądów Odtwarzanie gotowych ocen. Przetwarzanie zmotywowane. Przetwarzanie haurystyczne. Przetwarzanie analityczne.
Zasada uprzywilejowanego dostępu to respondent a nie obserwator ma najwięcej informacji o sobie samym
Jak ankietowany spostrzega ankietę? Jako całość (nie zbiór pytań), wnioskuje o intencjach, każde pytanie = różne sprawy, poprzednie pytanie -> wskazówka do next pytanie i wskazówka co jest zainteresowaniem pytającego
Cztery zasady kooperatywnej konwersacji Kolejne informacje powinny wnosić coś nowego. Ilość info powinna być wystarczająca do odpowiedzi i nie nadmiarowa. Treść w najsilniejszej i najbardziej informacyjnej formie. Zrozumiałe intencje i informacje. Informacje prawdziwe
Inferowana intencja pytania Która godzina? Mamy jeszcze czas.
Wpływ kontekstu na ocenę Nie ma oceny wolnej od kontekstu. Kontekst wyjściowy, bezpośredni, efekt kontrastu. Można starać się ujednolicać kontekst: rotowanie pytań, bogate opisy behawioralne, obiekty skrajne.
Co oznacza, że ocena dowolnego obiektu zależy od kontekstu złożonego z podobnych obiektów? zły wykładowca jest uznany za gorszego wśród dobrych, za mniej złego wśród złych
Źródła zniekształceń w badaniach sondażowych Nieprzestrzeganie zasad konwersacji. Narzucona forma odpowiedzi. Sposób formułowania pytania. Forma porządkowa skali odpowiedzi. Określenie częstości zachowania. Kolejność opcji w kafeterii. Wiek. Sposób zbierania danych.
Nieprzestrzeganie zasad konwersacji to np. Brak 'nie wiem', brak 'nie mam opinii', wpływ poprzednich pytań, wpływ kolejności pytań (aborcja), wpływ formatu odpowiedzi na opinie (6 lub 12 przykładów asertywności,
Narzucona forma konwersacji to np. Róźnice między pytaniami otwartymi i zamkniętymi
Pytania otwarte Ustalanie kategorii przez sędziów kompet to dokładanie dodatk źródł zróźnicowania w postaci struktór poznaw os dokonującej kategoryzacji, odp mogą być sprzeczne, przydatne jeśli chcemy oszacować dostępność danej odp, widzimy co i w jakiej kol pomyślał
Pytania zamknięte Pytania zamknięte (podawanie kategorii zwiększa jej częstość w odpowiedziach, wyzwaniem jest kafeteria wyczerpująca istotne odp
Dlaczego respondenci tak rzadko wypełniają INNE? Bo odpowiedzieni na wszystko co zakładają źe badacz uznał za waźne i dodanie czują jako redundancję - złamanie zasady konwersacji
Efekt fałszywej powszechności Przeceniamy liczbę osób które podzielają nasze opinie.
Zniekształenia związane ze sposobem formułwania pytania Klarowne, proste i zrozumiałe choc nie koniecznie w prost. Podw zaprzecz (nie w pyt i opcje nie jako odp) Dwa pytania w jednym (Czy wykł był zgody z i z) Podw obiekt oceny (Jak oceniasz przystęp wykl wykładow) Podw zadanie (Jak cz masz db kontakt z X).
Skala odpowiedzi 7 +/- 2; większa - zmniejsza rzetelność, pełna prcentowa - tylko znaczące co 5, opisy słowne zwiększają rzetelność, przypisane liczby mają znaczenie, w tym stosowanie 0 (skala unipolarna, brak cechy) lub +/- (bipolarna, antonimy)
Zniekształcenia związane z określeniem częstości zachowania Często dla jednej osoby to rzadko dla innej, dowiadujemy się tylko o porządku. Lepiej pytać ile razy lub rzadziej niź / częściej niź.
Zniekształcenia związane z kolejnością opcji w kafeterii odpowiedzi Efekt pierwszeństwa (nie koniecznie pierwsza, ale pierwsza odp zadowlająca a nie optymalna jest wybierana), efekt świeźości (nasila się z wiekiem) - lenistwo poznawcze. Wpływ modalności boćca - czytane - wybieramy ostatnie (nasila się z wiekiem).
Wpływ sposobu zbierania danych Ankieta komp vs wywiad tel: kom mniej zgodne z wzorcem wyz przez potrzebę aprobaty spolecznej, wyź trafność zbierźna i predykcyjna. Ankieta pocztowa - czas i kolejność sami.
Created by: magdalena.czu
 

 Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then tap the card to flip it. If you knew the answer, tap the green Know box. Otherwise, tap the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, tap "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just tap on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards