Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch codeplus Hoofdstuk 8

TermDefinition
aan boord on board
berichten posts
verkeer traffic
file traffic jam
Op de snelweg naar Amsterdam stond een file van meer dan tien kilometer. On the highway to Amsterdam was a traffic jam of more than ten kilometers.
snelweg (de) highway
generaties generations
longen lungs
krantenkoppen headlines
toegangskaartje ticket
toegangs access
inademen inhale
U moet door uw neus inademen You have to breathe through your nose
allochtoon immigrant
autochtoon native
bemanningslid crew
inzittende occupant
gebeuren to happen
Er is gisteren een ongeluk op de snelweg gebeurd Happened yesterday an accident on the highway
verklaren to explain
volhouden persevere
gewond injured
opgenomen included
Deze Patiënt Is Vorige Week In Het Ziekenhuis Opgenomen The Patient Is Last Week In Hospital Incorporated
Bij een treinongeluk in India zijn twintig doden gevallen In a train accident in India are twenty deaths
gestorven die
hoesten cough
verveeld bored
verzwakt impaired
overleeft survives
neergestort crashed
ik verveel me i'm bored
ik voel me I feel
geraakt hit
onder de voet gelopen overrun
verschenen published
er zijn tien mensen gewond geraakt there are ten people injured
inzittende occupant
file, (de) traffic jam
verkeer, (het) traffic
volhouden to hold on
zich vervelen to be bored
aan boord on board
allochtoon, (de) non-western foreigner
autochtoon, (de) native
bemanningslid, (het) crew member
bericht, (het) (nieuwsbericht) report (news item)
generatie, (de) generation
gewond (raken) to be injured
gezondheid, (de) health
inademen to breathe in
infectie, (de) infection
inzittende, (de) passenger
kanker, (de) cancer
krantenkop, (de) headline
longen, (de) lungs
neerstorten to crash
onder de voet lopen to trample
onderzoeker, (de) researcher
ongeluk, (het) accident
opnemen (in een ziekenhuis) to hospitalize
overleven to survive
publiceren to publish
speelplaats, (de) playground
tabak, (de) tobacco
uurloon, (het) hourly wage
vallen (er vallen doden) people are killed
verklaren to explain, to account for
verzwakt weakened
volwassene, (de) adult
wereld, (de) world
band, (de) (auto, fiets) tire
doorgaan (een vergadering gaat door) to go ahead as planned
doorgeven to pass on to
herhaling, (de) (van een mededeling) repetition (to repeat)
het is weer raak here we go again
ik kan er niks aan doen I can’t do anything about it
in dat geval in that case
knooppunt, (het) (verkeer) highway intersection
lek flat
mededeling, (de) announcement
menen (dat meen je niet) you’re kidding
op weg zijn naar to be on your way
perron, (het) platform
reiziger, (de) traveller
rekening houden met to take into account
rennen to run
stilstaan (stilstaand verkeer) to be stuck in traffic/in a traffic jam
technisch technical
verschijnen to appear
verschrikkelijk terrible
vervoer, (het) transport
wegens because of
werkzaamheden, (de) construction
zich ergeren aan iets to be annoyed by
af en toe occasionally
afkoelen to cool down
afnemen to diminish, to decrease
afwisseling, (de) variation
behoorlijk (tamelijk) substantially
bewolkt clouded
bui, (de) shower
dooien to thaw
gedoe, (het) fuss
graad, (de) degree
iets niet erg vinden don’t mind
ijs, (het) ice
kans, (de) (kans op) chance of
koud cold
onweer, (het) thunder
oosten, (het) east
opklaring, (de) sunny spell
paraplu, (de) umbrella
plant, (de) plant
schijnen to shine
sneeuw, (de) snow
stevig (onweersbuien) big/severe (thunderstorm)
storm, (de) storm
terras, (het) café terrace
uitdrukking, (de) idiom, expression
voorlopig for now
vriezen to freeze
vrolijk cheerful
waaien to blow
weer, (het) weather
weersverwachting, (de) weather forecast
wennen aan to get used to
westen, (het) west
wind, (de) wind
winter, (de) winter
wisselvallig changeable
wolk, (de) cloud
wolkenvelden, (de) cloud bank
zich haasten to hurry
zich voelen to feel
mededeling communication
reizigers travelers
werkzaamheden proceedings
in dat geval in that case
wegens werkzaamheden for maintentance
lek leak
ze ziet er verschrikkelijk she looks horrible
herhaling repeat, re-run
vertraging delay
knooppunt junction
raak striking
Hier Volgt Een Mededeling Here is a Communication
stilstaan standing still
doorgaan go on
rennen to run
rekening houden take into account
doorgeven pass on
ik erger me aan amsterdam I am annoyed by Amsterdam
verklaren to explain
verschijnen to appear
verkeer traffic
dat meen je niet You are kidding
vervelende disappointing, annoying
lekke flat
lekke band flat tire
vervoer transport
Die gaan nooit kapot that will never break
de directie the management
Tot Slot Nog finally
wolkenvelden clouds fields
het zal dan sterk afkoelen it will cool down significantly
in grote delen van het land is de temperatuur nu nog tussen tien en twaalf graden in many parts of the country the temperature is still between ten and twelve degrees
bui storm
er is kans op een bui there is a chance of some showers
We Krijgen Dan Toch Nog Een Mooie Dag Will we then still Beautiful Day
Het Blijft Voorlopig wisselvallig weer. It remains unsettled weather.
Voorlopig temporarily
Vooral De Eerste Dagen Van De Week Especially The First Days Of The Week
Behoorlijk properly
Pas later in de week neemt de kans op regen. Only later in the week, the chance of rain.
Morgen verwachten we enkele stevige onweersbuien Tomorrow we expect some heavy thunderstorms
onweersbuien thunderstorms
stevige heavy, firm
Het Wordt Waarschijnlijk De Slechtste Dag Van De Week. It Is Probably The Worst Day Of The Week.
Waarschijnlijk probably
mogelijk met zeer harde wind. possible with very high winds.
Geef mij maar de zon! Give me the sun
Weet je waar ik echt niet aan kan wennen? You know what I really can not get used?
Als je net denkt Just when you think
je altijd moet nadenken voor je de deur uitgaat. You always have to think before you head out.
dat soort gedoe that kind of stuff
Het leuke is dat iedereen dan veel vrolijker is en zich lekkerder voelt als het mooi weer is. The nice thing is that everyone is much happier and feel better when the weather is nice.
heerlijk delicious
Af en toe 's avonds een buitje voor de planten maar dan 's ochtends meteen weer goed. Occasional evening some rain for the plants but in the morning once again.
afwisseling variety, alternation
Dát is het, daarom heeft iedereen het in Nederland altijd zo druk! That's it, that's why everyone is always so busy in the Netherlands!
vriest freezes
onweer storm
gevroren frozen
ken je de uitdrukking You know the expression
"mooi weer spelen" you have no problems
Dat Gebeurt Niet Zo Vaak That does not happen often
waait blowing
het dooit thawing
gedoe hassle
Ik heb een goed bericht I have good news/message
af en toe occasionally
het koelt af naar tien graden it cools down to ten degrees
wennen to get used to
Ik kan maar niet wennen aan het weer in Nederland I can not get used to the weather in Netherlands
ik hou van afwisseling I like diversity
Ik vind het erg niet om alleen te zijn I do not mind being alone
Het heeft vannacht behoorlijk hard gewaaid Last night it blew pretty hard
Het is al laat. it's late
haasten to hurry
herfst autumn
onweer storm
vervelend annoying
hielden ze niet zo van het openbaar vervoer. they did not like public transportation.
wennen get used to
gezucht sigh
rijtjeshuis terraced house
goedkeuren approve
buschauffeur bus driver
sneeuwbuien snow storm
zich vervelen bored
zich inspannen strive
zich ergeren to worry, fret
zich voelen to feel
Ik verveel me in de auto I am bored in the car
In de auto verveel ik me In the car I am bored
slanker slimmer
maak je je zorgen over mijn gezondheid? are you worried about my health?
Waarom haasten jullie je zo? Why rush you like that?
Ik maak me zorgen over mijn werk. I worry about my job.
je moet je haasten om de trein te halen You must hurry to catch the train
Ik reis het liefst met de trein i prefer to travel by train
je moet het leven nemen zoals het komt. you have to take life as it comes.
mededeling announcement
de stoptrein heeft wegens werkzaamheden aan het spoor een vertraging van ongeveer twintig minuten The slow train is due to track work a delay of about twenty minutes
een vertraging a delay
hij zal daarom vertrekken van spoor 8 He will therefore leave of 8 track
hier volgt een mededeling voor reizigers richting Oss here's a message for travelers to Oss
Created by: bostda
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards