Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Chronologie na test

QuestionAnswer
Co je chronologie? Nauka o měření času u jednotlivých národů v průběhu vývoje.
Kdo se chronologií zabýval? Emler, Voigt, Fridrich
Co je to den? Přirozený (země okolo osy) a občanský(24hod)
Kdo se první zajímal u nás a cizí? Jan z Březince, křišťan z Prachatic x 17.stol: Voigt, Scolinger, Ginsel, Fridrich, Emler. cizí: Izidor ze Sevilly, Béda Venerabilis, Hraban Maur
S kterými vědami souvisí chronologie? Fyzika, matematika
funkce chronologie? převádění chronologických údajů minulosti na dnešní způsob datování, studium chronologických kategorií v jejich historickém vývoji
metody chronologie? Dendrochronologie, Radiokarbonová metoda, Termoluminiscence
příklady kalendářů? lunární (nejstarší, založený na pozorování Měsíčních fází), islámský, solární, egyptský, perský, římský, juliánský, gregoriánský, mayský
Co je to rok? doba, za kterou se Slunce vrátí na stejnou polohu na obloze z hlediska hvězdné klenby.
Tropicky rok? doba mezi dvěma po sobě jdoucími průchody Slunce bodem jarní rovnodennosti
počátky roku v různých kulturách? pohanský - 4.1., bizanský - 1.9., benátský - 1.3., starořímský - 1.1. u nás (od 15.stol.)
Měsíc - čtyři fáze? novoluní, první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť
Created by: elpico