Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

metrologie - test

QuestionAnswer
Co je historická metrologie? Shromažďování informací o délkových,hmotnostních a od nich odvozených mírách v minulosti.Zkoumá územní rozsah a dobu platnosti.
První snaha o vytvoření soustavy měrných jednotek? Kronika Václava Hájka z Libočan
Rozdělení objemových měr ? Duté, kubické, suté (sháněné, navršené, polovršené)
Jaké byly typy měr? délkové, objemové, plošné
Historická metrologie souvisí s kterými vědami? Diplomatika, numismatika, kodikologie, matematika, fyzika
Kdo zachytil naše míry a váhy v novodobé metrologii? Dušek, Hofman, Krejčík
Proč sjednocení měr a vah? př. ekonomické důvody - rozvoj výroby a obchodu, například průmyslová revoluce – dálkový obchod
základní skupiny měr a vah? délkové, hmotnostní, plošné
První skutečně unifikování měr a vah? 1765 Marie Terezie zavedla dolnorakouské míry
Kdy se začínají sjednocovaly míry a váhy v zemích ve 13.století. Anglie 1215, Čechy 1268, Uhry 1241, Rakousko 1278,
co je sutá míra objemová jednotka pro sypké látky (obilí)
jaké byly České délkové míry ve středověku? prst, provazec, loket, dlan, palec, sah, stadium
Kdy a kde byla zavedena metrická soustava? 1795 ve Francii
jaké byly České středověké hmotnostní míry? libra, marka - hřivna
jaké byly České středověké duté míry? měřice, korec
Kdo dostal za úkol sepsat zemské míry a sestavit návod k měření podel jednotlivých měr r.1614? Šimon Podolský z Podolí, Kniha o měrách zemských
kdy se stala Československá republika signatářem mezinárodní metrické konvence? 1922
Created by: elpico