Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

metrologie - test

QuestionAnswer
Co je historická metrologie? Shromažďování informací o délkových,hmotnostních a od nich odvozených mírách v minulosti.Zkoumá územní rozsah a dobu platnosti.
První snaha o vytvoření soustavy měrných jednotek? Kronika Václava Hájka z Libočan
Rozdělení objemových měr ? Duté, kubické, suté (sháněné, navršené, polovršené)
Jaké byly typy měr? délkové, objemové, plošné
Historická metrologie souvisí s kterými vědami? Diplomatika, numismatika, kodikologie, matematika, fyzika
Kdo zachytil naše míry a váhy v novodobé metrologii? Dušek, Hofman, Krejčík
Proč sjednocení měr a vah? př. ekonomické důvody - rozvoj výroby a obchodu, například průmyslová revoluce – dálkový obchod
základní skupiny měr a vah? délkové, hmotnostní, plošné
První skutečně unifikování měr a vah? 1765 Marie Terezie zavedla dolnorakouské míry
Kdy se začínají sjednocovaly míry a váhy v zemích ve 13.století. Anglie 1215, Čechy 1268, Uhry 1241, Rakousko 1278,
co je sutá míra objemová jednotka pro sypké látky (obilí)
jaké byly České délkové míry ve středověku? prst, provazec, loket, dlan, palec, sah, stadium
Kdy a kde byla zavedena metrická soustava? 1795 ve Francii
jaké byly České středověké hmotnostní míry? libra, marka - hřivna
jaké byly České středověké duté míry? měřice, korec
Kdo dostal za úkol sepsat zemské míry a sestavit návod k měření podel jednotlivých měr r.1614? Šimon Podolský z Podolí, Kniha o měrách zemských
kdy se stala Československá republika signatářem mezinárodní metrické konvence? 1922
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards