Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Sfragistika - natest

QuestionAnswer
co je pečeť? znamení nebo text (též oboje) otištěné pečetidlem do látky. Podstatou pečeti je znak či obraz v pečetním poli, symbolizující fyzickou nebo právnickou osobu jejího držitele.Užití pečeti vyjadřuje souhlas a utvrzení práv, aktu pečetí opatřeného
Vojtíšek, co o něm víš? (1883-1974), archivář hl.m.Prahy, zabýval se sfragistikou, kodikologií, "O pečetích a erbech měst Pražských a jiných měst českých" (rozdělení sfragistiky)
Co je sekretní pečeť? Pečeť malých rozměrů. Zpočátku sloužila v roli rubní pečeti, později se její význam přesouvá do oblastí pečetí osobních a pro pečetění tajných záležitostí. Samostatně bez právní závaznosti.
Pečetní látky hlína, vosk, kov, pšeničná mouka
Autentická pečeť pečeť hlavní, velmi značné rozměry a okázalé grafické zpracování. Vyhrazena pro nejvýznamnější písemnosti trvalé platnosti a zvláštní závaznosti tzv. diplomům. Měly stejnou právní závaznost jako panovnické zlaté buly nebo papežské olověné buly.
Tvary pečetí většina kulatá, oválná (historicky nejstarší); zašpičatěle oválná (zejména osoby církevní), štítovitá (šlechta), pětiúhelníková
Vývoj naší panovnické pečetě
co je důležité zkoumat u tipáře popis, materiál, tvar, obrat, legenda, pečetní látka
co je to pečetidlo - pečetidlo, které sloužilo k otiskování pečeti do pečetní látky , zhotovováno z oceli, bronzu, stříbra, zlata, slonoviny ap.
druhy sfragistiky - panovnická, šlechtická, církevní, komunální, cechovní, nešlechtická
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards