Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Sfragistika - natest

QuestionAnswer
co je pečeť? znamení nebo text (též oboje) otištěné pečetidlem do látky. Podstatou pečeti je znak či obraz v pečetním poli, symbolizující fyzickou nebo právnickou osobu jejího držitele.Užití pečeti vyjadřuje souhlas a utvrzení práv, aktu pečetí opatřeného
Vojtíšek, co o něm víš? (1883-1974), archivář hl.m.Prahy, zabýval se sfragistikou, kodikologií, "O pečetích a erbech měst Pražských a jiných měst českých" (rozdělení sfragistiky)
Co je sekretní pečeť? Pečeť malých rozměrů. Zpočátku sloužila v roli rubní pečeti, později se její význam přesouvá do oblastí pečetí osobních a pro pečetění tajných záležitostí. Samostatně bez právní závaznosti.
Pečetní látky hlína, vosk, kov, pšeničná mouka
Autentická pečeť pečeť hlavní, velmi značné rozměry a okázalé grafické zpracování. Vyhrazena pro nejvýznamnější písemnosti trvalé platnosti a zvláštní závaznosti tzv. diplomům. Měly stejnou právní závaznost jako panovnické zlaté buly nebo papežské olověné buly.
Tvary pečetí většina kulatá, oválná (historicky nejstarší); zašpičatěle oválná (zejména osoby církevní), štítovitá (šlechta), pětiúhelníková
Vývoj naší panovnické pečetě
co je důležité zkoumat u tipáře popis, materiál, tvar, obrat, legenda, pečetní látka
co je to pečetidlo - pečetidlo, které sloužilo k otiskování pečeti do pečetní látky , zhotovováno z oceli, bronzu, stříbra, zlata, slonoviny ap.
druhy sfragistiky - panovnická, šlechtická, církevní, komunální, cechovní, nešlechtická
Created by: elpico