Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Francia forradalom

Évszámok, személyek, helyszínek

QuestionAnswer
XVI. Lajos Francia uralkodó, 1774-1792
Marie Antoinette XVI. Lajos felesége, Mária Terézia lánya
1789. július 14. A Bastille elfoglalása, a nagy francia forradalom kezdete
1789. augusztus 26. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának kiadása
1792. augusztus 10. XVI. Lajos letartóztatása
1792. szeptember 21. A köztársaság kikiáltása Franciaországban
1793. január XVI. Lajos kivégzése
Robespierre A jakobinusok vezéralakja (diktatúra)
1793. június 2. A jakobinus diktatúra kezdete
Danton Népszerű jakobinus szónok, politikus. A jakobinus diktatúra idején halálra ítélték és kivégezték
Valmy Francia győzelem a benyomuló porosz és osztrák csapatok ellen
1794. július A jakobinus diktatúra vége
Bonaparte Napóleon Francia hadvezér, politikus, császár
Marengo Napóleon győzelme az osztrákok ellen 1800-ban
1804. Napóleon császárrá koronázása
1805. Napóleon veresége Trafalgárnál (Anglia ellen)
Trafalgár Napóleon veresége az angolok elleni tengeri ütközetben
Nelson admirális Napóleon ellenfele a trafalgári csatában
1812. Napóleon oroszországi hadjárata
Kutuzov Orosz tábornok, Napóleon ellenfele
Borogyino Győztes oroszországi ütközet. Napóleon győzött ugyan, de hadjárata kudarccal végződött.
1813. Lipcse - népek csatája. Napóleon döntő veresége
Lipcse Népek csatája - Napóleon döntő veresége 1813-ban
Elba szigete Napóleon száműzetése bukása után
Waterloo Napóleon utolsó, vesztes ütközete az Elbáról történt szökése utáni 100 napos uralmát követően
1815. Napóleon szökése Elbáról, 100 napos uralom, waterloo-i vereség
Szent Ilona-sziget Napóleon végső száműzetésének helyszíne
Created by: takma
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards