Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Polgárosodás

TermDefinition
I.rend A francia rendi gyűlésben a papság képviselői
II. rend A nemesség képviselői a francia rendi gyűlésben
III. rend A francia rendi gyűlésben a polgárság és az alsóbb rétegek képviselői
Nemzetgyűlés A francia forradalom kezdete óta a francia országgyűlés (parlament) elnevezése
Labdaházi eskü A nemzetgyűlés feloszlatása után a III: rend képviselői a közeli Labdaházban esküt tettek, hogy addig nem oszlanak fel, míg Franciaországnak nincs alkotmánya
Alkotmányos királyság A király és az országgyűlés (parlament) együtt kormányoz
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 1789. augusztus 26-án Franciaországban kiadott dokumentum, mely megfogalmazta az alapvető emberi jogokat
Jakobinusok A francia forradalom egyik legismertebb politikai csoportosulása. Szent Jakab kolostor, radikális nézetek, kispolgárság, diktatúra
Terror Megfélemlítés, félelemkeltés
Guillotine A jakobinus diktatúra jelképe, kivégzőeszköz
Diktatúra Egy személy, vagy politikai csoport erőszakos, elnyomó uralma.
Code Napoleon Napoleon által kiadott polgári törvénykönyv
Szent Szövetség Orosz, osztrák, porosz szövetség a feudális rend fenntartására Európában
Created by: takma