Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch codeplus Hoofdstuk 6

TermDefinition
discipline (de) discipline
hobby (de) hobby
letten op to pay attention to
regisseur (de) director
selecteren to select
zowel … als both … and
activiteit (de) activity
bekend well-known
concert (het) concert
cultureel cultural
dansen to dance
keuze (de) choice
kunst (de) art
literatuur (de) literature
museum (het) museum
orkest (het) orchestra
reserveren to reserve, to book
theater (het) theatre
wandeling (de) walk
zingen to sing
abstract abstract
afgesproken agreed
beroemd famous
expressief expressive
festival (het) festival
figuratief figurative
gek weird
hangen to hang
helder bright
hoogtepunt (het) highlight
klinken to sound
lelijk ugly
licht (het) light
lijn (de) line
ongelofelijk incredible, unbelievable
ontwikkeling (de) development
realistisch realistic
saai boring
schilderen to paint
schilderij (het) painting
stip (de) dot, point
strak (strakke lijnen) taut (taut lines)
streep (de) line
tentoonstelling (de) exhibition
trouwens by the way
uitdrukken to express
veranderen to change
arbeid (de) work, labour
boodschap (de) message
Delfts blauw Delft blue
gedicht (het) poem
grappig funny
krachtig powerful
muur (de) wall
spreekwoord (het) proverb, saying
tegel (de) tile
vertellen to tell
waarheid (de) truth
zin (de) sentence
breed wide, broad
dak (het) roof
eeuw (de) century
gek worden van to drive somebody mad
gracht (de) canal
modern modern
plat flat
recht straight
rond (vorm) round (shape)
roze pink
schuin slanting
smal narrow
toren (de) tower
bel (de) bell
boer (de) farmer
dijk (de) dike
koe (de) cow
kunstenaar (de) artist
lucht (de) sky
noorden (het) north
normaal normal
proeven to taste
schrijver (de) writer, author
stem (de) voice
zanger (de) singer
zee (de) sea
zuiden (het) south
armoede (de) poverty
bewust aware
combineren to combine
daardoor because of that
doorgaan met to continue
na een tijdje after a while
optreden (het) performance
publiek (het) audience
recht (het) right
verhaal (het) story
wassen beeld (het) wax statue
toelichten to explain
spreekwoorden proverbs
Gedichtje poem
beschrijven describe
bijzonder special/particular
repeteren to rehearse
bezig busy
herhalen to repeat
wij verschillende dansstijlen met elkaar combineren We combine different dance styles together
Het dansen is voor mij eigenlijk iets heel belangrijks. Dancing to me is something really important.
het is eigenlijk echt mijn hobby en ik wil er heel graag mijn beroep van maken it's actually really my hobby and I would love to make it my profession
controleren to check
mening opinion
ziet er leuk uit. looks nice.
Ik heb wel zin om iets cultureels te doen I did want to do something cultural.
Twee vriendinnen willen samen uitgaan. Two girlfriends want to go out together.
Laat Me Ook Eens in die folder kijken Let Me also look in that directory
lijkt me seems (to me)
regisseur producer (film)
zwager brother-in-law
Mijn zwager speelt viool My brother-in-law plays the violin
bekendste (well) known
Ik Heb Er Een Aantal geselecteerd I've had some selected
zowel both
Een voorkeur uitspreken express a preference
Die film moet ik echt zien That film I really see
Ik wil zeker niet naar dat concert. I certainly do not want to that concert.
Ik wil in ieder geval een voorgerecht. I would at least like an appetizer
tentoonstelling exhibition
voetbalwedstrijd football match
dat is alweer een half jaar geleden that's been half a year ago
Echt Geweldig really Great
dat is nou echt iets om samen met de kinderen te doen. that's really something to do with the children.
Waren jullie weg zaterdag? You were gone Saturday?
De Volgende Keer Ga Ik Wel Met Je Mee. The next time I come with you.
uitdrukken to express
strakke tight
arbeid labor
eerlijk honest
minstens at least
schuin oblique
ik heb al koffie gezet I have already made coffee
als je zo doet, zeg ik níets meer. if you do so, I say nothing more.
het maakt me allemaal niet zoveel uit. it all doesn't really matter to me
optreden action
bewust conscious
armoede poverty
iets anders something else
rijk rich
dat lijkt net een schilderij van Mondriaan. that looks like a Mondrian painting.
kroeg pub
wij moeten nu opstaan, anders komen we te laat we need to get up now, otherwise we'll be late
lijken to appear
De keuken is bijna even groot als de slaapkamer. The kitchen is almost as big as the bedroom.
belangstelling interest
vergelijkingen comparisons
ik kon er niets van I could not get it
dat valt wel mee that is not too bad
steeds meer more and more
in ieder geval anyway, in any case, in any event, at any rate, however, be that as it may, regardless,
doorverwezen refered, redirected
Created by: bostda
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards