Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 6 Thema 6

Lichaamstaal (week 3)

woordomschrijving
schemerig tussen licht en donker in, vlak voordat de zon opkomt of ondergaat
stikdonker heel erg donker
het territorium het gebied dat een mens of dier ziet als zijn leefgebied
de soortgenoot iemand die tot dezelfde groep behoort of een dier dat tot dezelfde soort behoort
afbakenen aangeven waar de grens (van een gebied) ligt
huilen het geluid van de wind dat op huilen lijkt
de roedel een groep wolven die samenleeft
de concurrentie de strijd tussen mensen of dieren om de beste plek
het signaal een sein of teken dat aangeeft dat je iets moet doen of dat er iets moet gebeuren
beschikken over gebruik kunnen maken van iets of iemand
tegen een stootje kunnen sterk zijn wanneer je in een lastige toestand komt
van de regen in de drup komen van het ene probleem in een nog groter probleem terechtkomen
knorren het geluid dat een varken maakt of iemand die op je boos is
Created by: Meester Paul