Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 6

Media (week 2)

woordomschrijving
gefascineerd iets heel erg interessant vinden, je bent geboeid
geobsedeerd al je aandacht ergens op richten, je kunt nergens anders meer aan denken
verslaafd niet meer zonder iets kunnen
ten nadele van ongunstig voor, in het nadeel van
te gunste van in het voordeel van
magnifiek prachtig, heel erg mooi
de tentakel een lange beweeglijke arm van een dier (vb. van een inktvis)
bruusk zo onverwacht dat je ervan schrikt
virtueel denkbeeldig, niet echt bestaand
voor hetzelfde geld het had net zo goed anders kunnen gaan
dan zwaait er wat je kunt straf verwachten
als puntje bij paaltje komt als het er echt op aankomt
begunstigen iets in het voordeel van iemand doen
de meeting de bijeenkomst
Created by: Meester Paul