Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Культура Відродження

Культура доби Відродження та бароко

QuestionAnswer
Рух у літературі, науці та мистецтві другої половини XIV-XVI ст., започаткований в Італії й заснований значною мірою на відновленні античних традицій. Відродження
Уявлення та пов'язані з ними забобони, що стосуються віри людей у можливість впливу на їхнє життя потойбічних сил -- диявола, злих духів тощо. Демономанія
(на італ. примхливий, химерний) Доба в образотворчому мистецтві, архітектурі, музиці та літературі країн Європи, колоніальної Центральної та Південної Америки кінця ХVI - середини XVIII ст. Бароко
Визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і реалізацію своїх можливостей. Гуманізм
Займався живописом, математикою, анатомією, різними галузями техніки, будував літальні апарати й підводні човни. Над картинами працював дуже повільно. Лернардо да Вінчі
Цікавився анатомією, математикою, інженерною справою, живописом і виготовленням гравюр. Підтримав вимоги повстанців у Селянській війні. Альбрехт Дюрер
Придворний художник іспанського намісника у Фландрії, написав сотні картин, в яких уславлював в яскравих барвах силу, мужність, красу людських почуттів і вчинків. Пітер Пауль Рубенс
Придворний художник іспанського короля, провідне місце в творчості якого посідали портрети, навіть членів королівської родини.Його називали "живописцем істини" Дієго Веласкес
Палац-монастир, збудований іспанським архітектором для короля Філіппа ІІ. Мав похмурий та суворий вигляд, і, таким чином, уособлювавхарактер короля. Ескоріал
Учення про вплив зоряних тіл на земну кулю та людину, відповідно до якого перебіг подій у майбутньому можна передбачити за розташуванням небесних світил Астрологія
Польський астроном, який внаслідок досліджень створив геліоцентричну систему та написав книгу "Про обертання небесних тіл". Миколай Коперник
Італійський учений, що розробив телескоп та проводив завдяки йому регулярні астрономічні дослідження. Значну частину життя перебував під наглядом інквізиціїї. Галілео Галілей
Created by: 100000767422338