Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AAAAAAAAAA6

Prefix

QuestionAnswer
neloajální, nevěrný disloyal
nepoctivý, nečestný dishonest
nespokojený dissatisfied
nelegální illegal
nelogický illogical
negramotný illiterate
netrpělivý, nedočkavý impatient
nemožný impossible
nevyspělý, nevyzrálý immature
nesprávný, chybný incorrect
nezávislý independent
v bezvědomí, nevědomý unconscious
vědomí, vědomý, úmyslný conscious
bezohledný, nešetrný, netaktní inconsiderate
ohleduplný considerate
nepřesný, chybný inaccurate
duševně chorý insane
neupřímný insincere
upřímný sincere
nezkušený inexperienced
duševně zdravý, rozumný sane
nepravidelný irregular
neodpovědný irresponsible
nesouvisející, nepodstatný irrelevant
nepochopený misunderstood
nerezident, přespolní non-resident
neexistující, nejsoucí non-existent
nenásilný non-violent
nepopulární, neoblíbený unpopular
nepohodlný uncomfortable
zbytečný, nepotřebný unnecessary
nezralý (ovoce) unripe
nevyhnutelný, neodvratný (porážka) unavoidable
zbytečný, dá se mu předejít, odvratitelný avoidable
vyhnout se, vyhýbat se, uniknout, vyvarovat se avoid
zralý (ovoce) ripe
Created by: sarka.cernoskova