Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

AAAAAAAAAA4

Crimes

QuestionAnswer
únos abduction [æbˈdʌkʃən]
únos kidnapping [ˈkɪdnæpɪŋ]
žhářství arson [ˈɑːsən]
napadení assault
pokus o vraždu attempted murder [ˈmɜːdə]
vloupání burglary [ˈbɜːglərɪ]
zneužívání dětí child abuse
domácí násilí domestic violence
kšeftování s drogami drug trafficking
podvod, podvodník fraud [frɔːd]
únos (hl. letadla) hijacking
vražda murder / homicide [ˈhɒmɪˌsaɪd]
krádež v obchodě shoplifting
pašeráctví smuggling
rychlá jízda speeding
přes (limit), nad rámec beyond [bɪˈjɒnd]
terorismus terrorism
krádež theft
mučení torture [ˈtɔːtʃə]
vandalismus vandalism
(hospodářská kriminalita) white collar crime
zneužití informací v obchodním styku insider trading
spoutat handcuff
vynést rozsudek sentence
střílet shoot
oloupit rob
shledat vinným find guilty
ukrást steal
uprchlík před zákonem fugitive
politický uprchlík refugee
bodnout, pobodat stab [stæb]
vzlykat sob
vězení, žalář jail
soudce judge [dʒʌdʒ]
Created by: sarka.cernoskova