Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch codeplus Hoofdstuk 3

TermDefinition
Ik Ben overgevoelig voor paracetamol. I am allergic to parcetamol
dichtgaan close
snuiten to blow
opletten to look after
bijwerking side effect
geneesmiddel medicine
koorts (de) fever
borstvoeding breastfeeding
apotheek (de) pharmacy
ontstaan arise, originate
druppels drops
bewaren save, to store
schade damage
achter elkaar vrij dagen a few consecutive free days
spoedgeval emergency
Ja,u bent eerder bij ons geweest Yes, you visited us before
vervelend annoying
levensgevaar life-threatening
eerder previously
dringend urgently
gevaar danger
dik thick, swollen
valt falls
opnemen to take in
ik ben door m'n rug gegaan i hurt my back, i threw my back out
overgaan to pass
last burden, load
doet zeer hurts
steeds always
hoesten to cough
gauw soon
zuchten sigh
voorzichtig careful, cautious
doodmoe dead tired
klachten complaints
waarschijnlijk probably
Een klacht beschrijven describe a complaint
ontzettend enormously
grappig funny
gelukkig happy
gek crazy
het eten the food
redelijk reasonably
aanpassen to adjust
aangepast adapted
de gewoonte the habit
klagen to complain
gevaarlijk dangerous
huilen to cry
moe tired
boos angry
medicijn tegen drug against
bijwerking side effect
ik krijg uitslag I get rashes
overgevoelig ornery
gever giver, donor
ontvanger receiver
het gevoel the feeling
te veel nadenken think too much
Lees eerst de bijsluiter Read the leaflet first
Wat ongezond what unhealthy
verschrikkelijk horrible
en als je dertig bent,een buikje... and when you're thirty, a belly ...
wedstrijd competition
je hebt al wel een beetje een buikje! you already have a bit of a belly!
een beetje een buikje a bit of a belly
Aanstaande maandag om zes uur gaan we weer Next Monday at six o'clock we go again,
aanzetten turn on
gezelligheid sociability
Sandra wandelt Vaak In Het Bos Sandra walks Often In The Forest
apotheek (de) pharmacy
medicijn (het) medicine
recept (het)(van de dokter) prescription
ziek ill
achter elkaar in succession, in a row
bewaren to keep, to store
bijwerking (de) side effect
blijven (werken) to go/keep on (working)
borstvoeding (de) breast-feeding
dicht blocked, closed
dosering (de) dose
droog dry
druppel (de) drop
enkel(e) some, a few
geneesmiddel (het) medicine
hoofdpijn (de) headache
koorts (de) fever
maximaal up to a maximum of
neus (de) nose
omdat because
ontstaan arise, develop
opletten to pay attention
overgevoelig hyper-sensitive
schade (de) damage
sluiten to close
snuiten (neus) to blow (your nose)
tablet (de) tablet, pill
temperatuur (de) temperature
zwanger pregnant
been (het) leg
buren (de) neighbours
contact opnemen met to contact
dik swollen
dokter doctor
dringend urgent(ly)
gevaar (het) danger
hulp (de) help
knie (de) knee
patiƫnt (de) patient
pijn (de) pain
praktijk (de) practice
spoedgeval (het) emergency
spreekuur (het) consultation hours
sterkte! take care!
vallen to fall
assistente (de) assistant
au ouch
binnen inside
blijven to stay
borst (de) chest
doodmoe dead tired
gauw soon
gevoel (het) feeling
hoesten to cough
keel (de) throat
klacht (de) complaint
koffer (de) suitcase
kuur (de) (antibioticumkuur) cure (cure of antibiotics)
last hebben van to give trouble, to suffer from
midden in the middle
onderzoeken to examine
overgaan (pijn, ziekte) to wear off
pakken (een koffer) to pack (a suitcase)
pijnstiller (de) painkiller
rug (de) back
sinds since
slapen to sleep
vanzelf (dat gaat vanzelf over) that will cure itself
verkouden zijn to have a cold
voet (de) feet
voorschrijven to prescribe
voorzichtig careful
waarschijnlijk probably
zeer doen to hurt
zuchten to sigh, to take a deep breath
bakken fry
boter (de) butter
buik (de) belly, tummy
conditie (de) condition
friet (de) chips
gezelligheid (de) (voor de gezelligheid) for the sake of company
gezond healthy
leven to live
olie (de) oil
ongezond unhealthy
roken to smoke
snoepen to eat sweets
vet fatty
vet (het) fat
aanzetten to turn on
stoppen (met roken) to quit (smoking)
strand (het) beach
thuiskomen to come home
Created by: bostda