Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 4 Thema 5

Dierenmanieren (week 3)

woordomschrijving
de viool een muziekinstrument met vier snaren
de snaren draden op een muziekinstrument
de strijkstok een stok met paardenhaar; je kan ermee op de snaren van een viool strijken, zodat er geluid uitkomt
de manen de lange haren van een dier op zijn hoofd en in zijn nek
de hoeven een soort harde, grote nagels die onder aan de benen van koeien en paarden zitten
tokkelen zachtjes aan een snaar van een instrument trekken, zodat er geluid uitkomt
de omgeving het gebied
de hoefsmid iemand die de hoeven van dieren verzorgt
inenten een prik geven tegen een ziekte
strelen zachtjes met je hand over de huid wrijven
een tip geven goede raad geven, waar je meteen iets aan hebt
het artikel een verhaal in een (school)krant
volwassen dat ben je als je 18 jaar bent; dieren zijn soms al na een jaar volwassen
Created by: Meester Paul