Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 5

Rampen (week 2)

woordomschrijving
onregelmatig af en toe, het is niet te voorspellen wanneer
geregeld regelmatig, vaak
continu de hele tijd
de aardkorst de buitenste laag van onze planeet; hierop leven wij
het epicentrum het punt waar een aardbeving begint
de toestand de staat waarin iemand of iets zich bevindt, vb. de patiƫnt bevindt zich in stabiele toestand
doorslaggevend dat wat de beslissing bepaalt; de mening van iemand die bepaalt wat er beslist wordt
landinwaarts vanaf de zee of het meer het land in
opgewassen zijn tegen sterk genoeg zijn om iemand of iets aan te kunnen
het zekere voor het onzekere nemen voorzichtig zijn, geen risico`s nemen
per slot van rekening uiteindelijk, als je alles bekijkt wat er gebeurd is
renoveren een gebouw grondig opknappen zodat het als nieuw is
de geoloog een wetenschapper die onderzoekt waar de aardkorst van gemaakt is en hoe deze beweegt
Created by: Meester Paul