Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 5

Rampen (week 2)

woordomschrijving
onregelmatig af en toe, het is niet te voorspellen wanneer
geregeld regelmatig, vaak
continu de hele tijd
de aardkorst de buitenste laag van onze planeet; hierop leven wij
het epicentrum het punt waar een aardbeving begint
de toestand de staat waarin iemand of iets zich bevindt, vb. de patiƫnt bevindt zich in stabiele toestand
doorslaggevend dat wat de beslissing bepaalt; de mening van iemand die bepaalt wat er beslist wordt
landinwaarts vanaf de zee of het meer het land in
opgewassen zijn tegen sterk genoeg zijn om iemand of iets aan te kunnen
het zekere voor het onzekere nemen voorzichtig zijn, geen risico`s nemen
per slot van rekening uiteindelijk, als je alles bekijkt wat er gebeurd is
renoveren een gebouw grondig opknappen zodat het als nieuw is
de geoloog een wetenschapper die onderzoekt waar de aardkorst van gemaakt is en hoe deze beweegt
Created by: Meester Paul
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards