Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 5

Uitvinden (week 1)

woordomschrijving
slaapverwekkend erg saai
boeiend spannend, iets wat je aandacht vasthoudt
het formaat de grootte
de werktekening een tekening waarop je kunt zien hoe iets in elkaar zit of hoe iets gemaakt moet worden
het bovenaanzicht zoals iets eruitziet als je er van bovenaf naar kijkt
de doorsnede dat wat je ziet als je iets doorsnijdt
de installatie het neerzetten en aansluiten van apparaten zodat ze gebruikt kunnen worden
bevatten iets in zich hebben; vb. de fles bevat 1 liter water
degelijk iets wat stevig is of goed in elkaar zit
typisch iets wat ervoor zorgt dat iets of iemand zich onderscheidt van anderen
instellen bij een apparaat kiezen hoe het precies gaat werken; vb. ik stel de wasmachine in op 40 graden
trappelen van ongeduld niet kunnen wachten tot iets begint
de wraak als iemand jou iets gemeens heeft aangedaan, iets gemeens terugdoen
de ligfiets een lage fiets waarop je in een liggende houding fietst
Created by: Meester Paul
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards