Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 7 Thema 5

Uitvinden (week 1)

woordomschrijving
slaapverwekkend erg saai
boeiend spannend, iets wat je aandacht vasthoudt
het formaat de grootte
de werktekening een tekening waarop je kunt zien hoe iets in elkaar zit of hoe iets gemaakt moet worden
het bovenaanzicht zoals iets eruitziet als je er van bovenaf naar kijkt
de doorsnede dat wat je ziet als je iets doorsnijdt
de installatie het neerzetten en aansluiten van apparaten zodat ze gebruikt kunnen worden
bevatten iets in zich hebben; vb. de fles bevat 1 liter water
degelijk iets wat stevig is of goed in elkaar zit
typisch iets wat ervoor zorgt dat iets of iemand zich onderscheidt van anderen
instellen bij een apparaat kiezen hoe het precies gaat werken; vb. ik stel de wasmachine in op 40 graden
trappelen van ongeduld niet kunnen wachten tot iets begint
de wraak als iemand jou iets gemeens heeft aangedaan, iets gemeens terugdoen
de ligfiets een lage fiets waarop je in een liggende houding fietst
Created by: Meester Paul