Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 6 Thema 4

Verandering (week 1)

woordomschrijving
de rechercheur iemand die bij de politie werkt en boeven opspoort
de commissaris de baas van de politie
de wijkagent een politieagent die in een vaste wijk werkt
ervaren iets dat je al vaak gedaan hebt
onervaren iets dat je niet vaak gedaan hebt
op zijn hoede goed opletten, voorzichtig zijn
populair bij veel mensen bekend en geliefd zijn
fanatiek heel erg enthousiast
het toeval iets wat je van tevoren niet kunt voorzien
de verdachte iemand van wie de politie denkt dat hij iets strafbaars heeft gedaan
dusdanig op zo`n manier
boter bij de vis iets wat je koopt direct betalen
de gelegenheid er is een mogelijkheid voor iets
het koppel twee mensen die bij elkaar horen
Created by: Meester Paul