Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch Les 20

TermDefinition
binnenkort soon
verlaten to leave
opruimen to tidy
troep (de) mess
lusten to like, care for
gevoel (het) feeling
officieel official
gefeliciteerd congratulations
baan (de) job
verkoopassistente (de) sales assistant
verstigen to establish
een stuk here:much
reageren op to react to
solicitatiegesprek (het) interview
zenuwachtig nervous
opzegtermijn (de) period of notice
voor de zekerheid to make sure
nakijken to check
nieuwtje (het) a piece of news
genoeg enough
beide both
betreffen to concern
opnieuw again
opnieuw beginnen to start
uitdaging (de) challenge
missen to miss
dieren (de) animals
leeuw(in) (de) lion(ess)
tijger(in) (de) tiger (tigress)
olifant (de) elephant
girafe (de) giraffe
beer (de) bear
ezel (de) donkey
hert (de) deer
muis (de) mouse
aap (de) ape
konijn (het) rabbit
haas (de) hare
vis (de) fish
walvis (de) whale
dolfijn (de) dolphin
slang (de) snake
krokodil (de) crocodile
schildpad (de) tortoise
kikker (de) frog
huisdier (het) pet
hond (de) dog
kat (de) cat
poes (de) puss
goudvis (de) goldfish
marmot (de) guinea pig
paard (het) horse
veulen (het) filly
koe (de) cow
stier (de) bull
kalf (het) calf
schaap (het) sheep
lam (het) lamb
geit (de) goat
varken (het) pig
big (de) piglet
kip (de) chicken
haan (de) rooster
eend (de) duck
vogel (de) bird
insect (het) insect
vlieg (de) fly
mug (de) mosquito
mier (de) ant
spin (de) spider
bloemen (de) flowers
tulp (de) tulip
roos (de) rose
chrysant (de) chrysanthemum
narcis (de) narcissus
vergeetmijnietje (het) forget-me-not
ondertussen meanwhile
ik heb het gevoel I feel
Vertel eens wat je op je hart hebt Tell me what's on your heart
Ik zal maar met de deur in huis vallen I'll just cut to the chase
echt waar really
dat zal ik dan voor de zekerheid nakijken I will check to be sure
echt waar really
als ik vragen mag if I may ask
was je al lang naar een andere baan aan het zoeken? were you looking for a new job for a long time?
heb ik toen op gereageerd I then responded to
ik was er veel te vroeg en daarom I was much too early and therefore
gelukkig happy
ik ga het wel even halen I'm going to make it even
wat dat betreft in that respect, for that matter
Dat is een uitdaging That is a challenge
Nee hoor, geen van beide No, neither
weggooien to throw
sjaal (de) scarf
handschoen (de) glove
muts (de) stocking cap
vluchten (de) flights
vliegtuig (het) plane
aantekeningen annotations
ontwikkelings kosten development costs
investeren to invest
geïnvesteerd invested
aandeelhouders shareholders
bijvoorbeeld for example, for instance
ze hebben ons gevraagd they have asked us
of we voor het konijn willen zorgen whether we want to take care of the rabbit
iedereen everyone
wet (de) law
het is nooit goed it is never good
heb jij je agenda bij je? you have your calendar with you?
toevoegen to add
ik ben het met je eens I agree with you
ik ben bang voor mijn vrouw I am afraid of my wife
uitleggen to explain
elkaar each other, one another
deelnemer (de) participant
van tevoren beforehand
kom op jongens come on guys
ik moet verder I must go
verder further
wat hebben we nu besloten? what we have now decided?
we hebben besloten we decided
overleggen to consult
eergisteren day before yesterday
vorige previous
bezorgen deliver
thuiskomen to come home
laten repareren to repair
gisterenmiddag yesterday afternoon
de volle maan full moon
de wassen the washing
strijken to iron
gisterenmorgen yesterday morning
gisteravond yesterday evening
sjouwen to carry
zetten to put
merken to mark
zuchten to sigh
ellende (de) misery
Created by: bostda