Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch Les 20

TermDefinition
binnenkort soon
verlaten to leave
opruimen to tidy
troep (de) mess
lusten to like, care for
gevoel (het) feeling
officieel official
gefeliciteerd congratulations
baan (de) job
verkoopassistente (de) sales assistant
verstigen to establish
een stuk here:much
reageren op to react to
solicitatiegesprek (het) interview
zenuwachtig nervous
opzegtermijn (de) period of notice
voor de zekerheid to make sure
nakijken to check
nieuwtje (het) a piece of news
genoeg enough
beide both
betreffen to concern
opnieuw again
opnieuw beginnen to start
uitdaging (de) challenge
missen to miss
dieren (de) animals
leeuw(in) (de) lion(ess)
tijger(in) (de) tiger (tigress)
olifant (de) elephant
girafe (de) giraffe
beer (de) bear
ezel (de) donkey
hert (de) deer
muis (de) mouse
aap (de) ape
konijn (het) rabbit
haas (de) hare
vis (de) fish
walvis (de) whale
dolfijn (de) dolphin
slang (de) snake
krokodil (de) crocodile
schildpad (de) tortoise
kikker (de) frog
huisdier (het) pet
hond (de) dog
kat (de) cat
poes (de) puss
goudvis (de) goldfish
marmot (de) guinea pig
paard (het) horse
veulen (het) filly
koe (de) cow
stier (de) bull
kalf (het) calf
schaap (het) sheep
lam (het) lamb
geit (de) goat
varken (het) pig
big (de) piglet
kip (de) chicken
haan (de) rooster
eend (de) duck
vogel (de) bird
insect (het) insect
vlieg (de) fly
mug (de) mosquito
mier (de) ant
spin (de) spider
bloemen (de) flowers
tulp (de) tulip
roos (de) rose
chrysant (de) chrysanthemum
narcis (de) narcissus
vergeetmijnietje (het) forget-me-not
ondertussen meanwhile
ik heb het gevoel I feel
Vertel eens wat je op je hart hebt Tell me what's on your heart
Ik zal maar met de deur in huis vallen I'll just cut to the chase
echt waar really
dat zal ik dan voor de zekerheid nakijken I will check to be sure
echt waar really
als ik vragen mag if I may ask
was je al lang naar een andere baan aan het zoeken? were you looking for a new job for a long time?
heb ik toen op gereageerd I then responded to
ik was er veel te vroeg en daarom I was much too early and therefore
gelukkig happy
ik ga het wel even halen I'm going to make it even
wat dat betreft in that respect, for that matter
Dat is een uitdaging That is a challenge
Nee hoor, geen van beide No, neither
weggooien to throw
sjaal (de) scarf
handschoen (de) glove
muts (de) stocking cap
vluchten (de) flights
vliegtuig (het) plane
aantekeningen annotations
ontwikkelings kosten development costs
investeren to invest
geïnvesteerd invested
aandeelhouders shareholders
bijvoorbeeld for example, for instance
ze hebben ons gevraagd they have asked us
of we voor het konijn willen zorgen whether we want to take care of the rabbit
iedereen everyone
wet (de) law
het is nooit goed it is never good
heb jij je agenda bij je? you have your calendar with you?
toevoegen to add
ik ben het met je eens I agree with you
ik ben bang voor mijn vrouw I am afraid of my wife
uitleggen to explain
elkaar each other, one another
deelnemer (de) participant
van tevoren beforehand
kom op jongens come on guys
ik moet verder I must go
verder further
wat hebben we nu besloten? what we have now decided?
we hebben besloten we decided
overleggen to consult
eergisteren day before yesterday
vorige previous
bezorgen deliver
thuiskomen to come home
laten repareren to repair
gisterenmiddag yesterday afternoon
de volle maan full moon
de wassen the washing
strijken to iron
gisterenmorgen yesterday morning
gisteravond yesterday evening
sjouwen to carry
zetten to put
merken to mark
zuchten to sigh
ellende (de) misery
Created by: bostda
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards