Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 3

Uitstapjes (week 2)

woordomschrijving
de stemming hoe iedereen zich voelt: blij, uitgelaten, droevig, bezorgd, boos,...
uitgelaten heel blij zijn, je laat dat merken met geluiden, vb: joepie
droevig verdrietig
bezorgd bang zijn dat er iets fout gaat
de attractie iets leuks wat je kunt doen of zien, vb in een pretpark
de wildwaterbaan een attractie waarbij je met een bootje over wild stromend water vaart
de achtbaan een attractie waarbij je met een treintje over rails rijdt; de rails gaan omhoog of omlaag, of ze maken gekke bochten
de zweefmolen een attractie waarbij je snel ronddraait; de stoeltjes hangen aan touwen, waardoor je gaat zweven als de molen gaat draaien
de excursie een uitstapje waarbij je iets leert
afzetten als iets is afgezet, dan kun je er niet langs, de toegang is afgesloten
in de fik staan in brand staan
inmiddels in de tussentijd
het spiegelpaleis een doolhof met wanden van spiegels en van glas
van kwaad tot erger het wordt steeds slechter
Created by: Meester Paul