Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kosmologi

QuestionAnswer
Hvem mener man i det tyvende århundrede grundlagde moderne kosmologi og hvad opdagede de Einstein opdagede relativitets princippet Hubble opdagede universet udvidelse
Big Bang har fire epoker, hvilke? Og beskriv eventuelt, hvad de enkelte er. Partikel dannelse Kerne dennelse Universet bliver gennemsigtigt Dannelse af stjerner og galakser.
Forklar de fire typer af universer man taler om, når det kommer til universets udvidelse Ω>1: Lukket univers, udvidelsen ophører og erstattes med sammentrækning. Ω=1: fladt univers, udvidelses bremses men bliver aldrig ophører aldrig. Ω<1: åbent univers, udvidelsen fortsætter i alt evigheden. Bliver ikke bremset. Ω=0: Det tomme univers.
Via den almene relativitets teori kan universets udvidelse beskrives vha. to parametere, hvilke? Skalafaktoren, Q og det kosmiske tætheds parameter Ω
Hvad er mørk energi? Det accelererende univers – udvider sig stadig hurtigere og er ikke kun styret af tyngdekraften, der må være en frastødende kraft i universet (mørk energi).
Hvordan støtter Planck-målingerne idéen om "multiverser"? Multiverser - den kolde plet er et tegn på vores univers's sammenstød med et andet.
Hvad er Axio of evil? - En rød akse på Planckmålingerne. dvs universet er ikke isotropt, hvis det havde været det, så ville der ikke opstå temperaturændringer. (Axio of evil) (i modstrid med teorier) - Ekliptika - asymmetrien. (ingen forklaring)
Hvad er baggrundsstråling? efterglød fra Big Bang T= ca. 2,79 K
Hvilken betydning har baggrundsstrålingen? fluksioner, små temperatur forskelle i universet, som gjorde at stjerne og galakser kunne dannes
Hvordan bliver grundstoffer laver? Supernovaer (alle stoffer der er større end jern) Sole (kan danne stoffer helt op til jern) (kræver masse og intensitet).
Hvad er de 3 søjler? De tre vigtigste teorier, som støtter Big Bang, nemlig Hubbles lov, Baggrundsstråling og He indhold i universet.
Hvad betyder det at noget er rødforskudt og noget er blåforskudt? rødforskydning, det bevæger sig imod os. spektrene er forskudt imod den røde del af spekteret. og omvendt med blåforskydning.
hvad er de vigtigste ord til at beskriv vores univers? fladt, accelererne
Hvad var Einsteins største fejl? Den kosmologiske konstant lamda, der gjorde at relativitets teorien beskrev et statisk univers.
Created by: Jaquet95
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards