Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kosmologi

QuestionAnswer
Hvem mener man i det tyvende århundrede grundlagde moderne kosmologi og hvad opdagede de Einstein opdagede relativitets princippet Hubble opdagede universet udvidelse
Big Bang har fire epoker, hvilke? Og beskriv eventuelt, hvad de enkelte er. Partikel dannelse Kerne dennelse Universet bliver gennemsigtigt Dannelse af stjerner og galakser.
Forklar de fire typer af universer man taler om, når det kommer til universets udvidelse Ω>1: Lukket univers, udvidelsen ophører og erstattes med sammentrækning. Ω=1: fladt univers, udvidelses bremses men bliver aldrig ophører aldrig. Ω<1: åbent univers, udvidelsen fortsætter i alt evigheden. Bliver ikke bremset. Ω=0: Det tomme univers.
Via den almene relativitets teori kan universets udvidelse beskrives vha. to parametere, hvilke? Skalafaktoren, Q og det kosmiske tætheds parameter Ω
Hvad er mørk energi? Det accelererende univers – udvider sig stadig hurtigere og er ikke kun styret af tyngdekraften, der må være en frastødende kraft i universet (mørk energi).
Hvordan støtter Planck-målingerne idéen om "multiverser"? Multiverser - den kolde plet er et tegn på vores univers's sammenstød med et andet.
Hvad er Axio of evil? - En rød akse på Planckmålingerne. dvs universet er ikke isotropt, hvis det havde været det, så ville der ikke opstå temperaturændringer. (Axio of evil) (i modstrid med teorier) - Ekliptika - asymmetrien. (ingen forklaring)
Hvad er baggrundsstråling? efterglød fra Big Bang T= ca. 2,79 K
Hvilken betydning har baggrundsstrålingen? fluksioner, små temperatur forskelle i universet, som gjorde at stjerne og galakser kunne dannes
Hvordan bliver grundstoffer laver? Supernovaer (alle stoffer der er større end jern) Sole (kan danne stoffer helt op til jern) (kræver masse og intensitet).
Hvad er de 3 søjler? De tre vigtigste teorier, som støtter Big Bang, nemlig Hubbles lov, Baggrundsstråling og He indhold i universet.
Hvad betyder det at noget er rødforskudt og noget er blåforskudt? rødforskydning, det bevæger sig imod os. spektrene er forskudt imod den røde del af spekteret. og omvendt med blåforskydning.
hvad er de vigtigste ord til at beskriv vores univers? fladt, accelererne
Hvad var Einsteins største fejl? Den kosmologiske konstant lamda, der gjorde at relativitets teorien beskrev et statisk univers.
Created by: Jaquet95