Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Рідний край

Завдання, спрямоване на виявлення рівня знань про рідний край - місто Вінницю

QuestionAnswer
Скульптурна композиція, зведена на Музейній площі. Автор - Анатолій Гайдамака, скульптор - Володимир Цісарик Пам'ятник Т.Г.Шевченко до 200-річчя з дня народження
Визитівка міста, зведена у 19 столітті за проектом Г.Артинова; основа міського водопроводу. Колишня водонапірна вежа
Комплекс укріплень єзуїтського монастиря, в який входять костьол, колегіум, конквит (гуртожиток) і сама кріпосна стіна. Спочатку комплекс, побудований в 1610-1624 роках, служив феодальним замком. Вінницькі мури
Садиба "Вишня", куплена відомим хірургом у 1859 році, де сьогодні можна побачити відтворені інтер'єри операційної та приймальної. Національний музей-садиба М.Пирогова
Найбільший у Європі музичний фонтанфонтан. Зведений у 2011 році. Музичний фонтан
Споруджений в 1758-1765 роках домініканський монастир Преображенський собор
Дворянська садиба Грохольських, польських магнатів в пейзажному старовинному парку, який заклали на околиці міста в XVIII столітті. Палац Грохольських
Експозиція розташовується в приміщеннях колишнього єзуїтського монастиря, який сьогодні є історико-архітектурним комплексом «Мури», заснували його в 1918 році, Краєзнавчий музей
Created by: morkvinka1965