Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 2

Zintuigen (week 2)

woordomschrijving
slechthorend als je niet zo goed kunt horen
de doventolk iemand die voor zijn beroep gesproken taal vertaalt naar gebarentaal
de gebarentaal taal waarbij je praat door middel van gebaren
Oost-Indisch doof zijn je doet net alsof je iets niet hoort, maar eigenlijk hoor je het wel
vertalen iets van de ene taal omzetten in een andere taal
het gehoorapparaat een apparaatje waarmee je beter kunt horen
het gebrek een deel van iemands lichaam dat niet helemaal in orde is
het diploma een papier waarop staat dat je geslaagd bent voor iets
opscheppen als je dingen over jezelf vertelt, maar daarbij flink overdrijft
reageren iets terugdoen of terugzeggen
zich concentreren als je je aandacht goed bij een ding houdt
sneu zielig, jammer
kwispelen als een hond zijn staart snel heen en weer beweegt
de monocle een bril met maar een glas
Created by: Meester Paul