Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 2

Vrienden (week 1)

woordomschrijving
opknappen iets herstellen, het weer in orde maken
slopen een gebouw afbreken
verenigen bij elkaar brengen
scheiden uit elkaar halen
met andere woorden dit gebruik je als je iets nog een keer zegt of schrijft, maar op een andere manier
overplaatsen iets of iemand naar een andere plek brengen
het onderkomen een plek om te wonen, onderdak
verdoven een mens of dier gevoelloos maken voor pijn, of een deel van het lichaam gevoelloos maken; meestal gebuert dit met een injectie
hartverscheurend zo erg of droevig dat je er ontzettend verdrietig van wordt
wijken uit de weg gaan, aan de kant gaan
toestromen als ergens veel mensen op af komen, vb: concert, voetbalwedstrijd
geen poot meer verzetten op dezelfde plek blijven
nuttig waar je iets aan hebt, je kunt het goed gebruiken
dat is niet voor de poes dat is niet mis
Created by: Meester Paul