Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 8 Thema 1

Politiek (week 1)

woordomschrijving
de voorzitter De baas van het bestuur.
het bestuur De mensen die de leiding hebben in een vereniging of organisatie.
de secretaris De persoon in het bestuur die bijhoudt en opschrijft welke afspraken er gemaakt worden.
de penningmeester De persoon in het bestuur die alles regelt wat met geld te maken heeft.
benoemen Iemand een bepaalde functie of baan geven.
ontheffen Iemand uit een functie ontslaan of verwijderen.
de visie De manier waarop je over iets denkt of over iets oordeelt.
aangezien Omdat.
waarderen Op prijs stellen, goed vinden.
de sociale media De manieren waarop mensen direct online contact met elkaar houden. Vb: Twitter, Facebook, blogs.
de politicus (m) de politica (v) Iemand die een beroep heeft in de politiek. Vb: De minister en de voorzitter van de Tweede Kamer.
leven in de brouwerij brengen Voor drukte of actie zorgen.
beslechten Bij een ruzie of een wedstrijd de winnaar aanwijzen.
de kascommissie Een groepje mensen dat uitrekent en controleert of de penningmeester het geld goed beheert.
Created by: Meester Paul