Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Groep 5 Thema 1

Regels (week 2)

woordomschrijving
het voertuig Je vervoert er mensen of dingen in. Vb: een auto, een fiets of een brommer.
de bestelwagen Een auto die je gebruikt om spullen mee te vervoeren.
de truck Een vrachtwagen.
de koets Een voertuig dat wordt getrokken door paarden.
stapvoets Langzaam rijden, je gaat niet veel harder dan iemand loopt.
pijlsnel Heel snel, bliksemsnel.
in aantocht zijn Iemand die onderweg is. Hij of zij komt er binnenkort aan.
echter Maar.
vervolgens Daarna.
de weggebruiker Iemand die op de weg rijdt of loopt.
de versnelling De motor harder laten werken. Je kunt dan harder rijden.
belanden Toevallig ergens terechtkomen.
de stalling Een overdekte plaats waar je fietsen en brommers veilig kunt neerzetten.
de streek Een stuk land, we noemen het ook wel een gebied.
Created by: Meester Paul