Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TARPAM

Právní úprava ochrany AD

QuestionAnswer
Jaké jsou dva základní principy právní úpravy ochrany AD? 1)vědecké poznání 2)ochrana a zpřístupnění veřejnosti
co je vědecké poznání?problémy? -snaha o skutečné poznání minulosti od věd.studií až po psaní učebnic.Musí být komplexní.
dva přístupy při vědeckém poznání? 1.přístup intenzivní - podrobný výzkum vybraných lokalit-zastaralé 2.přístup extensivní-sledování postavení a souvislostí všech pozustatků v krajině)-bez syst.zajištění obtížně zvládnutelný
Co je ochrana a zpřístupnění veřejnosti? problémy? snaha o reprez.výběr-problém kritérií(významnost, inf.potenciál pro vědu,přitažlivost pro veřejnsot,památková hodnota,vazba na obecné,lokální povědomí,srozumitelnost)
Jaké jsou dva přístupy k držení památek státem? 1.generální přístup-chceme držet vše-neudržitelný 2.výběrový přístup-zajímá nás jen něco-neobhajitelný
Co tvrdí Ústava ČR,čl.11 o vlastnictví? 2.odstavec? každý má právo vlastnit majetek, zákon stanoví, který majetek může být ve vlastnictví státu a jiných subjektů
Co tvrdí Ústava ČR,čl.11 odstavec 3? vlastnictví nesmí být zneužito na ujmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecními zájmy.
Ústava ČR, čl.15 odst.2 svoboda vědeckého bádání je zaručena
Ústava, čl.34odst.2 právo přístupu ke kulturnímu bohatství je zaručeno za podmínek stanovených zákonem
Ústava, čl.35 odst.1,2 Každý má právo na příznivé životní prostředí, na včasné a uplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.
Jaký zákon je občanský zákoník? č.89/2012
CO je v občanském zákoníku, paragraf 1051? Kdo věc najde nesmí ji považovat za opuštěnou a přivlastnit si jí. Každý si chce udržet své vlastnictví.
paragraf 1045 odst.2 občanského zákoníku? opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu
Jaké číslo má trestní zákoník? č.40/2009 Sb.
Co postihuje zák. č.40/2009 Sb. trestní zákoník?co paragraf 138? majetkové trestné činy,p.205(Krádež) p.219(Zatajení věci),p.228(Poškození cizí věci)p.138 -stanovuje výši škody
Jaký je zákon č.183/2006 Sb.? O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Co upravuje stavební zákon č.183/2006 Sb? upravuje nejčastější konání, které může poškodit nebo zničit archeonálezy a naleziště, stanoví režim pro plánování a provádění staveb
Co je nejduležitější ze stavebního zákoníku? par.176 Nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů a součástí staveb
Co praví par.176 Nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů a součástí staveb? při objevení AD vzniká stavebníkovi povinnost oznámit jej a pozastavit stavbu,MK jej může prohlásit za kult.pam.-úřady mohou přerušit práce,zrušit stavební povolení ve veř.zájm.-kompenzace nákladů
paragraf 132 stavební zákon č.183/2006 Sb? Je veřejným zájmem aby stavba neohrožovala archeologické nálezy.
CO ochraňuje zákon 122/2000 Sb.? o ochraně sbírek muzejní povahy-nakládánís předměty, které jsou součástí sbírek.podmínka-evidence v CES
Co tvrdí paragraf 2 zákona 122/2000 Sb.? součástí základních činností muzea je získávání shromažďování přírodnin a lidských výtvorů pro vědecké účely včetně prostředí, také provádění archeologických výzkumů.
Co se stane jakmile je archeologický nález součástí sbírky? je zapsán do evidence - nespadá pod památkový zákon, ale sbírkový!
kdo eviduje sbírky a kontroluje péči o ně? ministerstvo kultury
CO je za zákon č.71/1994 Sb.? O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
zákon č.71/1994 Sb.O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty? stanoví režim, v němž se předměty kulturní hodnoty, mj. i AN (ale nikoli KP a sbírky!), mohou prodávat a vyvážet za hranice.
Co je povinnost před prodejem nebo vývozem předmětů kulturní hodnoty? - získat osvědčení. U dvou skupin předmětů je toto osvědčení nutné vždy: u předmětů sakrální povahy a u archeologických nálezů
CO je za Zákon č. 114/1992 Sb.? o ochraně přírody a krajiny,
Jaké 3 body ustanovuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny? 1.k výzkumu jeskyň je nutné povolení orgánu ochrany přírody 2.zavádí ochranu paleont.nálezů, v příp.pleistocenních nalezišť i archeologickými 3.ustavuje ochranu krajiny,součástí i AD
Co by bylo žádoucí od ochrany přírody a památkové péče? aby těsněji spolupracovaly, často tytéž hodnoty na těchže místech
Co je zákon č.256/2001 Sb.? o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Co definuje zákon č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů? pojmy-lidské pozůstatky,ostatky, pohřbení 2.musí být s pozustatky zacházeno důstojně a tak aby neohrozily zdraví
Co je zákon č.122/2004 Sb? o válečných hrobech a pietních místech
Co definuje zákon č.122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech? válečný hrob=místo,kde jsou pohřbeny ostatky osob,které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci. přemístění,zrušení, jinou změnu-povoluje ministerstvo obrany.
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards