Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TARPAM

Veřejné vlastnictví archeonálezů+detektory

QuestionAnswer
Z čeho vyplývá v Evropě rozdíl v právním vlastnictví archeologických nálezů? z odlišných právních tradic:římské právo-právo vlastníka pozemku x královské(ius regale)- panovníkovo právo na poklady,nálezy z vzácných kovů,statky ukryté(nerostné suroviny)
Co musí udělat nálezce tam, kde není zavedeno povinné vlastnictví státem? odevzdat, předložit nebo nabídnout státu/muzeu a předložit jej ke zkoumání->posouzení, ta rozhodne o ponechání a nálezném
Kdo se v některých státech v omezeném případě dělí o nálezné?Které státy? majitel pozemků a nálezce.Francie, V.Británie,Irsko, Norsko
Tam kde není stanoveno obecné vlastnictví nálezů státem, co bývá definováno? obor nálezů, které státním majetkem jsou - mince,lodní vraky
Co to je národní poklad?+př. čemu odpovídá v jiných zemích než Dánsko? soubor kulturních statků, který ze zákona patří státu.př.Danefae(Dánsko), národní kulturní dědictví
Komu se hlásí poklad ve Velké Británii?Kdo rozhoduje? koronerovi, rozhoduje porota
Jaké jsou druhy právní úpravy o používání detektorů kovu? 1-3 1.samostatný zákon(Francie,Portugasko) 2.samostatný odstavec/paragraf v pam.zákoně(Rumunsko,Malta) 3.samostatně v zákoně jiného druhu(Dánsko, Litva,Slovensko-trestní)
Kde různě je ošetřeno používání detektoru kovu? 1.ošetřeno přímo v pasáži o povolování arch.výzkumu na území s předpokl. výskytem archeonálezů 2.přímo v pasáži o sankcích(v rámci narušení arch.dědictví) 3.není přímo ošetřeno-
Co je obvykle definováno povoluje-li stát výzkumy s detektorem? Typy? území, kde detektor povolen není- seznam kulturních památek,památková území.v Itálii celé provincie.
Co to je ochranné pásmo u zákazu hledání detektorem? vzdálenost od lokality ve které se nesmí hledat detektorem(Island-20m)někde i vlastnit detektor, dopravovat ho přes něj.
Jak to je s hledáním na plážích? Buď spadají do povoleného území-legální(Francie), tolerují se s výhradou odevzdat nálezy (Dánsko, Jersey)
Co je hlavní pravidlo při hledání detektorem? mít souhlas vlastníka pozemku
Jak je to s detektory kovu na Maltě? Zakázán veškerý dovoz na ostrov
Jaké jsou tresty za porušení zákona o použití detektoru při hledání? -peněžitá pokuta, -propadnutí(zabavení) detektoru(Francie,Portugalsko,Polsko) -zabavení nálezů(Polsko,Portugalsko) -vězení(Irsko,Německo,Norsko,Řecko,Slovensko) -náhrada škody
Jaké jsou aktuální trendy v detektorářském výzkumu? zákazy jsou zatím neúčinné! Diskutuje se reálné použití detektorů, spolupráce s disciplinovanými hledači-evidence nálezů
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards