Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TARPAM

Veřejné vlastnictví archeonálezů+detektory

QuestionAnswer
Z čeho vyplývá v Evropě rozdíl v právním vlastnictví archeologických nálezů? z odlišných právních tradic:římské právo-právo vlastníka pozemku x královské(ius regale)- panovníkovo právo na poklady,nálezy z vzácných kovů,statky ukryté(nerostné suroviny)
Co musí udělat nálezce tam, kde není zavedeno povinné vlastnictví státem? odevzdat, předložit nebo nabídnout státu/muzeu a předložit jej ke zkoumání->posouzení, ta rozhodne o ponechání a nálezném
Kdo se v některých státech v omezeném případě dělí o nálezné?Které státy? majitel pozemků a nálezce.Francie, V.Británie,Irsko, Norsko
Tam kde není stanoveno obecné vlastnictví nálezů státem, co bývá definováno? obor nálezů, které státním majetkem jsou - mince,lodní vraky
Co to je národní poklad?+př. čemu odpovídá v jiných zemích než Dánsko? soubor kulturních statků, který ze zákona patří státu.př.Danefae(Dánsko), národní kulturní dědictví
Komu se hlásí poklad ve Velké Británii?Kdo rozhoduje? koronerovi, rozhoduje porota
Jaké jsou druhy právní úpravy o používání detektorů kovu? 1-3 1.samostatný zákon(Francie,Portugasko) 2.samostatný odstavec/paragraf v pam.zákoně(Rumunsko,Malta) 3.samostatně v zákoně jiného druhu(Dánsko, Litva,Slovensko-trestní)
Kde různě je ošetřeno používání detektoru kovu? 1.ošetřeno přímo v pasáži o povolování arch.výzkumu na území s předpokl. výskytem archeonálezů 2.přímo v pasáži o sankcích(v rámci narušení arch.dědictví) 3.není přímo ošetřeno-
Co je obvykle definováno povoluje-li stát výzkumy s detektorem? Typy? území, kde detektor povolen není- seznam kulturních památek,památková území.v Itálii celé provincie.
Co to je ochranné pásmo u zákazu hledání detektorem? vzdálenost od lokality ve které se nesmí hledat detektorem(Island-20m)někde i vlastnit detektor, dopravovat ho přes něj.
Jak to je s hledáním na plážích? Buď spadají do povoleného území-legální(Francie), tolerují se s výhradou odevzdat nálezy (Dánsko, Jersey)
Co je hlavní pravidlo při hledání detektorem? mít souhlas vlastníka pozemku
Jak je to s detektory kovu na Maltě? Zakázán veškerý dovoz na ostrov
Jaké jsou tresty za porušení zákona o použití detektoru při hledání? -peněžitá pokuta, -propadnutí(zabavení) detektoru(Francie,Portugalsko,Polsko) -zabavení nálezů(Polsko,Portugalsko) -vězení(Irsko,Německo,Norsko,Řecko,Slovensko) -náhrada škody
Jaké jsou aktuální trendy v detektorářském výzkumu? zákazy jsou zatím neúčinné! Diskutuje se reálné použití detektorů, spolupráce s disciplinovanými hledači-evidence nálezů
Created by: elpico