Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Sfragistika - pečetidla, pečetní látky.

QuestionAnswer
Z čeho se nejčastěji zhotovoval typář ve starověku? z kamene
Z čeho se vyhotovovaly typáře ve středověku? z kamene, z polodrahokamu, ze dřeva, z kostí, z kovu - bronz, (stříbro, zlato jsou měkké kovy)
Co se dělo s typářem, když se pečetě začaly zvětšovat? Musely být větší-destička s ouškem, nebo na řetězu.
Jak se typář vyvinul v 13.stol.? destička měla ouško v podobě křidélka – postupně se z toho vyvinulo držadlo.Rukojeť byla často umělecky zpracována.
Jak se typář vyvinul v 16.stol.? nastává velká byrokratizace, začínají být dřevěná a jednoduchá.
Jaká pečetní látka se používala ve starověku a do kdy? hlína, v arabských zemích až do 8.stol.
Jaká pečetní látka se používala hlavně ve středověku severně od Alp? vosk - ne včelí, ten byl měkký-příměsy.
Co se používalo jako látka pečetní hlavně ve středomoří? kov - olovo
KDy se začalo barvit vosky a hierarchizovat barvy? Od pol.12.stol. – nejčastější červená, zelená, černá
Kdy se používalo zlatých a střbrných pečetí? málo, od Karla Velikého - převzato z Byzance, Zlatá bula sicilská, 1552 papež
Jak se chránili pečeti? voskové dávány do ochraných pouzder z hrubšího vosku nebo dřevěných, papírových.
Jaký vosk se začíná používat od 16.stol.? křehčí zvaný španělský vosk
CO je to slepá pečeť a kdy se začíná objevovat? 17.století- pečeť se vyrazila do papíru
jaké byly tvary pečetí? 1.kulaté,okrouhlé 2.hruškový tvar-církve,dámy 3.štítovitý-měnil se podle vývinu štítu 4.víceboké-šestiuhelník 5.srdčitý
co je to opis na pečeti? charakterizuje vlastníka a jeho právní tituly
Do jakých 2 hlavních skupin lze rámcově rozdělit pečeti podle vzhledu? 1.pečeti nápisové-vyskytují se až později,hesla a jméno majitele.od 18.stol. 2.obrazové-více dělení
Jaké další typy se rozeznávají u pečetích obrazových?Co tam může být? a)typografický-architekt. b)věcný-předměty,zvířata c)fantaskní-bájná zvířata d)hagiografický-církevnímotivy e)portrétní-dělí se 4.pečeti erbovní 5.pečeti kombinované
Na co se dělí portrétní typ pečeti obrazové? 1.antický typ- vládci z antiky 2.majestátní pečeť -postava se symboly, dělení:typ pěší, jezdecký, pontifikální(církev: poprsí, sedící, stojící, klečící)
k čemu slouží legenda? 1)obsahem je charakterizace majitele: uvést jméno a tituly 2)osvětluje symboliku pečetního obrazu 3) určuje kompetence pečeti, 4) určuje vztah k jiným pečetem majitele 5) určuje místopisné údaje majitele
Jakým jazykem byla většina pečetí do 13.stol. podle teritoria? západořímská č.-latinsky – východ :řečtina
Jakým jazykem byla většina pečetí Od 14.stol. národní- francuzština, němčina
Která věda zkoumá písmo na pečeti? epigrafika
Jak se říká opisu na hraně? Co tam bylo? exergue, Nápisy o zhotovení pečeti, rčení, průpovědi.
jak se připevňovaly pečeti? závisí na tom jakého druhu a typu pečeť je. přitištění-od 10.stol.-12.stol. přivěšení: od 12.stol., ve 13.stol.-převažuje u voskových zavěšení
Prameny sfragistiky: Přímé – pečetě, razidla, písemné – dobové listiny, Nepřímé – veškerý materiál co může říct ke sfragistice.
pečeti podle majitelů? 1) panovnická sfragistika 2) šlechtická 3) nešlechtická 4) církevní 5) cechovní 6) městská
Jak se dá charakterizovat panovnická pečeť? okázalá, reprezentuje ho, velká až 150mm v průměru
jak je charakterizována česká panovnická pečeť? dvoustraná-na jedné panovník, sv.Václav
pečeť Vratislava II.? přitištěná,45mm v průměru,sedící postavana trůnu s psími hlavami,zachovala se jenom falza
pečeť Vladislava II. averzní – sebe, reverz – sv.Václav.Mír krále Vladislava v rukách sv.Václava.
Pečeť Přemysla Otakara I. zavádí jezdecký typ na averzu, místo sedícího panovníka. Heraldické prvky.Má více pečetních typářů než jeden. Zobrazen jiným způsobem.
pečeť Přemysl Otakar II. – nevynechal majestátní stranu, ale vynechal svatováclavskou stranu. Nechal r.1262 na averzu – panovníka, na reverzu – dal jezdeckou pečeť.To byla modní záležitost. Měl na hraně svatováclavskou legendu.
Jak jsou charakterizovány pečeti královen? Sedící panovnice na trůnu. Jednoduší legendy. Většinou byly okrouhlé. Akorát henycha –manželka knížete Oty měla hranatou.
pečeť Konstancie – 2.žena Přemysla Ot.II. sedí v majestátu, žezlo, jablko, měla dva typy pečetí.
Konhuta – manželka Přemysla Ot. II. má kulatou, zavádí pečeť osobní – sekretní, byla 2cm průměr. Zkratkovitý opis,
Guta Habsburská 1.manželka Václava II. začíná s tradicí, která se stala trvalou, má majestátní pečeť, na reverz přidala svůj sekret. Potvrzení, že s tím souhlasí. Má tam hlavičku – můj sekret
renesance ve sfrgistice- jak se změnily pečeti?1453 -1526 pečeť znaková.erb dynastie, nebo erb Čech. (Jiří z Poděbrad, Vladislav II.)Byl tam i erb Uher. Znak drží štítonoši – andělé, nebo orlice. Ústřední erb je doplňován v průběhu věku erby zemí, jimž panovník vládl.i podpis – pano
Jak se postupovalo s pečetí, když se dvůr za Jagellonců přestěhoval do Budína? Praxe, že velkou pečetí se pečetilo v Praze malou v Budíně. Začíná se porušovat hierarchie. Panovník začíná používat signet – svůj osobní pečeť.
jak se vyvíjely panovnické pečeti za habsburků? často čtvrcený štít s českým lvem. V ostatním poli jsou vedlejší erby zemí České koruny. Rodový štítek habsburků. V dalších letech pečetě unifikovány – jednotný znaky
Jaký typ pečetí tvoří nejrozsáhlejší část sfragistiky? šlechtické
Kdy se objevují první pečeti u vyšší šlechty?Proč se neobjevily dřív?Jak byly zobrazováni? až ve 12.stol. dřív měli šlechtici negativní vztah k písemnostem-platilo víc slovo před svědky.zobrazováni často jezdecky
Jaký vztah měla k pečetím nižší šlechta? Jak se zobrazovali? spíše odtažitější,pořizovali si typář jednou za život a zobrazovali se často jako bojovníci
Jaké šlechtičny si dělali nejčastěji pečeť? především vdovy a neprovdané dcery vysokých pánů
Kdo měl pečeti z církve? Řádoví představení, farní klér, církevní sdružení
Který církevní pečeti jsou nejvíce probádané? pražský a olomoučtí biskupové
S čím si zachovala kontinuitu církevní sfragistika jako jedinná na našem území? s antickou tradicí
Kdy se u nás objevují první církevní pečetě? ve 13.stol.za Přemysla Otakara II.
Jak charakterizujeme církevní pečeť? na pečetích mají klečící, nebo mytologické výjevy.postrádá se jezdecká pečeť
Co je to komunální sfragistika? Okruh městeček a obcí. Městských úřadů a podniků. Při založení města král obdařil města různými právy – právo pečetit.
Jaké pečeti byly městské? Pečeti byli většinou půlené. Část znaku byla část kurie majitele, část města.
CO dělali města aby si zajistily postavení? kupovaly si pečeti
Do kdy byla zachována městské pečeti?Od kdy se to zase obnovuje? 1952, pak dostaly stejná razítka. 1991-musí to být schváleno Parlamentem
Jak charakterizujeme cechovní sfragistiku? jsou na ní často symboly o nich nic nevíme.cech hasičů měl sv.Floriana.
Kdy je největší rozvoj cechovní sfragistiky?Do kdy se používaly? v 15. a 16.stol. až do 18.stol.1859 definitivní konec cechů.
Nejstarší pečetidlo cechů? 1354 – Kutnohorští pregéři a mincíři
Koho studuje nešlechtická sfragistika? městské a venkovské boháče,mlynář, hamerník, sedlák, lokátoři - etablovala se z nich šlechta(Němci)
Created by: elpico