Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Sfragistika - pečetidla, pečetní látky.

QuestionAnswer
Z čeho se nejčastěji zhotovoval typář ve starověku? z kamene
Z čeho se vyhotovovaly typáře ve středověku? z kamene, z polodrahokamu, ze dřeva, z kostí, z kovu - bronz, (stříbro, zlato jsou měkké kovy)
Co se dělo s typářem, když se pečetě začaly zvětšovat? Musely být větší-destička s ouškem, nebo na řetězu.
Jak se typář vyvinul v 13.stol.? destička měla ouško v podobě křidélka – postupně se z toho vyvinulo držadlo.Rukojeť byla často umělecky zpracována.
Jak se typář vyvinul v 16.stol.? nastává velká byrokratizace, začínají být dřevěná a jednoduchá.
Jaká pečetní látka se používala ve starověku a do kdy? hlína, v arabských zemích až do 8.stol.
Jaká pečetní látka se používala hlavně ve středověku severně od Alp? vosk - ne včelí, ten byl měkký-příměsy.
Co se používalo jako látka pečetní hlavně ve středomoří? kov - olovo
KDy se začalo barvit vosky a hierarchizovat barvy? Od pol.12.stol. – nejčastější červená, zelená, černá
Kdy se používalo zlatých a střbrných pečetí? málo, od Karla Velikého - převzato z Byzance, Zlatá bula sicilská, 1552 papež
Jak se chránili pečeti? voskové dávány do ochraných pouzder z hrubšího vosku nebo dřevěných, papírových.
Jaký vosk se začíná používat od 16.stol.? křehčí zvaný španělský vosk
CO je to slepá pečeť a kdy se začíná objevovat? 17.století- pečeť se vyrazila do papíru
jaké byly tvary pečetí? 1.kulaté,okrouhlé 2.hruškový tvar-církve,dámy 3.štítovitý-měnil se podle vývinu štítu 4.víceboké-šestiuhelník 5.srdčitý
co je to opis na pečeti? charakterizuje vlastníka a jeho právní tituly
Do jakých 2 hlavních skupin lze rámcově rozdělit pečeti podle vzhledu? 1.pečeti nápisové-vyskytují se až později,hesla a jméno majitele.od 18.stol. 2.obrazové-více dělení
Jaké další typy se rozeznávají u pečetích obrazových?Co tam může být? a)typografický-architekt. b)věcný-předměty,zvířata c)fantaskní-bájná zvířata d)hagiografický-církevnímotivy e)portrétní-dělí se 4.pečeti erbovní 5.pečeti kombinované
Na co se dělí portrétní typ pečeti obrazové? 1.antický typ- vládci z antiky 2.majestátní pečeť -postava se symboly, dělení:typ pěší, jezdecký, pontifikální(církev: poprsí, sedící, stojící, klečící)
k čemu slouží legenda? 1)obsahem je charakterizace majitele: uvést jméno a tituly 2)osvětluje symboliku pečetního obrazu 3) určuje kompetence pečeti, 4) určuje vztah k jiným pečetem majitele 5) určuje místopisné údaje majitele
Jakým jazykem byla většina pečetí do 13.stol. podle teritoria? západořímská č.-latinsky – východ :řečtina
Jakým jazykem byla většina pečetí Od 14.stol. národní- francuzština, němčina
Která věda zkoumá písmo na pečeti? epigrafika
Jak se říká opisu na hraně? Co tam bylo? exergue, Nápisy o zhotovení pečeti, rčení, průpovědi.
jak se připevňovaly pečeti? závisí na tom jakého druhu a typu pečeť je. přitištění-od 10.stol.-12.stol. přivěšení: od 12.stol., ve 13.stol.-převažuje u voskových zavěšení
Prameny sfragistiky: Přímé – pečetě, razidla, písemné – dobové listiny, Nepřímé – veškerý materiál co může říct ke sfragistice.
pečeti podle majitelů? 1) panovnická sfragistika 2) šlechtická 3) nešlechtická 4) církevní 5) cechovní 6) městská
Jak se dá charakterizovat panovnická pečeť? okázalá, reprezentuje ho, velká až 150mm v průměru
jak je charakterizována česká panovnická pečeť? dvoustraná-na jedné panovník, sv.Václav
pečeť Vratislava II.? přitištěná,45mm v průměru,sedící postavana trůnu s psími hlavami,zachovala se jenom falza
pečeť Vladislava II. averzní – sebe, reverz – sv.Václav.Mír krále Vladislava v rukách sv.Václava.
Pečeť Přemysla Otakara I. zavádí jezdecký typ na averzu, místo sedícího panovníka. Heraldické prvky.Má více pečetních typářů než jeden. Zobrazen jiným způsobem.
pečeť Přemysl Otakar II. – nevynechal majestátní stranu, ale vynechal svatováclavskou stranu. Nechal r.1262 na averzu – panovníka, na reverzu – dal jezdeckou pečeť.To byla modní záležitost. Měl na hraně svatováclavskou legendu.
Jak jsou charakterizovány pečeti královen? Sedící panovnice na trůnu. Jednoduší legendy. Většinou byly okrouhlé. Akorát henycha –manželka knížete Oty měla hranatou.
pečeť Konstancie – 2.žena Přemysla Ot.II. sedí v majestátu, žezlo, jablko, měla dva typy pečetí.
Konhuta – manželka Přemysla Ot. II. má kulatou, zavádí pečeť osobní – sekretní, byla 2cm průměr. Zkratkovitý opis,
Guta Habsburská 1.manželka Václava II. začíná s tradicí, která se stala trvalou, má majestátní pečeť, na reverz přidala svůj sekret. Potvrzení, že s tím souhlasí. Má tam hlavičku – můj sekret
renesance ve sfrgistice- jak se změnily pečeti?1453 -1526 pečeť znaková.erb dynastie, nebo erb Čech. (Jiří z Poděbrad, Vladislav II.)Byl tam i erb Uher. Znak drží štítonoši – andělé, nebo orlice. Ústřední erb je doplňován v průběhu věku erby zemí, jimž panovník vládl.i podpis – pano
Jak se postupovalo s pečetí, když se dvůr za Jagellonců přestěhoval do Budína? Praxe, že velkou pečetí se pečetilo v Praze malou v Budíně. Začíná se porušovat hierarchie. Panovník začíná používat signet – svůj osobní pečeť.
jak se vyvíjely panovnické pečeti za habsburků? často čtvrcený štít s českým lvem. V ostatním poli jsou vedlejší erby zemí České koruny. Rodový štítek habsburků. V dalších letech pečetě unifikovány – jednotný znaky
Jaký typ pečetí tvoří nejrozsáhlejší část sfragistiky? šlechtické
Kdy se objevují první pečeti u vyšší šlechty?Proč se neobjevily dřív?Jak byly zobrazováni? až ve 12.stol. dřív měli šlechtici negativní vztah k písemnostem-platilo víc slovo před svědky.zobrazováni často jezdecky
Jaký vztah měla k pečetím nižší šlechta? Jak se zobrazovali? spíše odtažitější,pořizovali si typář jednou za život a zobrazovali se často jako bojovníci
Jaké šlechtičny si dělali nejčastěji pečeť? především vdovy a neprovdané dcery vysokých pánů
Kdo měl pečeti z církve? Řádoví představení, farní klér, církevní sdružení
Který církevní pečeti jsou nejvíce probádané? pražský a olomoučtí biskupové
S čím si zachovala kontinuitu církevní sfragistika jako jedinná na našem území? s antickou tradicí
Kdy se u nás objevují první církevní pečetě? ve 13.stol.za Přemysla Otakara II.
Jak charakterizujeme církevní pečeť? na pečetích mají klečící, nebo mytologické výjevy.postrádá se jezdecká pečeť
Co je to komunální sfragistika? Okruh městeček a obcí. Městských úřadů a podniků. Při založení města král obdařil města různými právy – právo pečetit.
Jaké pečeti byly městské? Pečeti byli většinou půlené. Část znaku byla část kurie majitele, část města.
CO dělali města aby si zajistily postavení? kupovaly si pečeti
Do kdy byla zachována městské pečeti?Od kdy se to zase obnovuje? 1952, pak dostaly stejná razítka. 1991-musí to být schváleno Parlamentem
Jak charakterizujeme cechovní sfragistiku? jsou na ní často symboly o nich nic nevíme.cech hasičů měl sv.Floriana.
Kdy je největší rozvoj cechovní sfragistiky?Do kdy se používaly? v 15. a 16.stol. až do 18.stol.1859 definitivní konec cechů.
Nejstarší pečetidlo cechů? 1354 – Kutnohorští pregéři a mincíři
Koho studuje nešlechtická sfragistika? městské a venkovské boháče,mlynář, hamerník, sedlák, lokátoři - etablovala se z nich šlechta(Němci)
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards