Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Sfragistika

QuestionAnswer
čím se zabývá sfragistika? pečetěmi, jako historickými prameny jejich zhotovování, vznikem, funkcí, vývojem.
Od čeho je odvozen název sfragistiky? Jaký je jiný název? sfragís – pečeť. Sigiografie (latinsky sigillum=pečeť)
Co je to pečeť? znamení nebo text otištěný do hmoty,která je ho schopná uchovávat a také určuje fyzickou a právní osobu. Slouží k ověřování a zajišťování právní platnosti písemného pověření.
S kterými pomocnými vědami je sfragistika nejvíce spojena? s diplomatikou - určuje časové stáří pečeti podle listiny.s heraldikou-erby na pečetích.
Vývoj bádání ve středověku? začátek uvědomování. 70.léta13.stol.traktát - Suma de arte prosandi(vše o umění pečetění)-Konrád de Mure
zakladatel sfragistiky? pastor Halle nad Sálou Johann Michael Heineccius - De veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis(18.stol) doplněk Mabillona, málo se věnoval pečetím.
první použití pojmu sfragistika? Johann Heumann: komentář, který mluví o sfragistice jako vědě.
Ve kterém století se sfragistika začala rozvíjet? v 19.stol.-rozvoj fotografie, vydávání atlasů pečetí.
Kdy byl v Čechách počátek zájmu o pečetě?Proč? v 15.a16.stol. praktické důvody při zpracovávání genealogie rodů.
Kteří čeští historici v 16.a17.stol. začali zkoumat pečetě? Bartoloměj Paprocký, Václav Břežan - archivář Rožmberků, Bohuslav Balbín
Kteří čeští historici v 19.století pomohli založit sfragistiku? Martin Kolář, August Sedláček - vydal atlas pečetí
Co bylo velkým podnětem pro udržení badatelské základny v Čechách v 19.stol. – vznik časopisu Památky archeologické a místopisné, vydáván od 1855- dodnes.vytvoření příznivé situace pro psaní příspěvků. Celá řada historiků.
Který český badatel postvil sfragistiku na vědecké základy? Václav Vojtíšek +1974,zabýval se městskou sfragistikou.
Kdo je hlavním současným českým sfragistou? Tomáš Krejčí: Pečeť v kultuře středověku
Jaké jsou tři základní funkce pečetě? 1.identifikační-průkaz někoho,postavení 2.uzavírací-zabezpečovala nenarušitelnost písemností 3.ověřovací-prostředek souladu názoru
Jaká funkce převládala u pečetí v renesanci? uzavírací, podpis se navrací
Kdy u pečetí mizí uzavírací funkce? V 19.stol. při používání obálek.
Jaké bylo pečetní právo v antice? pečeť vlastnil každý, kdo byl svobodný občan. Ne otroci, vedle osobní také úřední pečeť. Symbol státní autority.
KDe se hodně prosadila pečeť (v jakém středověkém období)? ranný středověk - Merovejci neuměli psát, Přemyslovská kancelář, 10-13.stol.
Co je to pečeť hlavní (autentická)? Jak se jí říká latinsky? sibium autenticum,měla plnou právní věrohodnost, musela být neporušená, aby platila.
Jakou funkci mají pečeti svědků? Dosvědčují události, které se staly.Na pečeti se nekladou vysoké nároky.
CO je to carentia sigili? Jev doložen pro 13. a 14.stol. Každý kdo mohl mít pečeť ji měl. U nás nižší šlechta - zemané.
Jaké mohli být důvody pro změnu typáře? změna jména, změna postavení majitele (tituly), když nastalo podezření na zneužití tipáře.
Kdo u sebe uchovával pečeť? strážce pečeti-za pečeť ručil svou hlavou, výhoda že se mohl s pečetí honosit.
jak probíhalo zničení pečetidla? to provázel určitý rituál. Ničili se při úmrtí papeže. Nakonec zničeno useknutím a uložením do rakve s pohřbeným.
Typy pečetí podle právního hlediska? 1.sdružené-jednu pečeť vlastní více osob (vzácné)musel být právní vztah osob.10.stol. Itálie, Přemyslovci 2.jedna osoba užívá více typářů-současně nebo postupně.
Jaké druhy pečetí se začínají rozlišovat ve 13.stol.? úřední a osobní
Jaká se vyvinula škála pečetí, které se lišily? Velká pečeť, menší pečeť, sekretní pečeť, rubní pečeť, signet
Čím by se dala charakterizovat škála pečeti- Velká pečeť? -jen k listinám, které mají trvalý význam. -Majitel měl jen jedno pečetidlo této pečeti. Vyobrazen často panovník – majestátus. jednostranná,dvojstranná, mincovní (vosková) – má na obou stranách stejný obraz
Co je na averzu a reverzu Velké pečeti? Na averzu – obraz a opis, na reverzu menší pečet – potvrzovací.
Jak lze charakterizovat škála pečetí-menší pečeť? prostší obraz, méně zdobená. Vedlejší pečeť. Nedosahovala právní důležitosti
Jak lze charakterizovat škála pečetí- sekretní pečeť? Kdo jí k nám přinesl? malé rozměry, výzdoba je jednoduchá. Legenda – písemné zkratky. Sigilum secretum. Použití je různé: secret byla osobní pečeť, kterou k nám přinesla druhá manželka Přemysl. Otakara II. – Konhuta Uherská.
Jak lze charakterizovat škála pečetí- rubní pečeť? nemohla být samostatně, reverzní strana, bývala zpravidla menší. Contra sigilum.Neměla právní závažnost, v jejím obraze nebyly důležité informace. Bylo na ní třeba heslo majitele.
Jak lze charakterizovat škála pečetí - signet? drobné rozměry, má podobu prstenu.Často tam bývá zjednodušený erb.Monogram. Od 14.stol. její hlavní využití v době rozšíření papíru, signet nahradil osobní sekret – ten se stal úřední pečetí
Created by: elpico