Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Sfragistika

QuestionAnswer
čím se zabývá sfragistika? pečetěmi, jako historickými prameny jejich zhotovování, vznikem, funkcí, vývojem.
Od čeho je odvozen název sfragistiky? Jaký je jiný název? sfragís – pečeť. Sigiografie (latinsky sigillum=pečeť)
Co je to pečeť? znamení nebo text otištěný do hmoty,která je ho schopná uchovávat a také určuje fyzickou a právní osobu. Slouží k ověřování a zajišťování právní platnosti písemného pověření.
S kterými pomocnými vědami je sfragistika nejvíce spojena? s diplomatikou - určuje časové stáří pečeti podle listiny.s heraldikou-erby na pečetích.
Vývoj bádání ve středověku? začátek uvědomování. 70.léta13.stol.traktát - Suma de arte prosandi(vše o umění pečetění)-Konrád de Mure
zakladatel sfragistiky? pastor Halle nad Sálou Johann Michael Heineccius - De veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis(18.stol) doplněk Mabillona, málo se věnoval pečetím.
první použití pojmu sfragistika? Johann Heumann: komentář, který mluví o sfragistice jako vědě.
Ve kterém století se sfragistika začala rozvíjet? v 19.stol.-rozvoj fotografie, vydávání atlasů pečetí.
Kdy byl v Čechách počátek zájmu o pečetě?Proč? v 15.a16.stol. praktické důvody při zpracovávání genealogie rodů.
Kteří čeští historici v 16.a17.stol. začali zkoumat pečetě? Bartoloměj Paprocký, Václav Břežan - archivář Rožmberků, Bohuslav Balbín
Kteří čeští historici v 19.století pomohli založit sfragistiku? Martin Kolář, August Sedláček - vydal atlas pečetí
Co bylo velkým podnětem pro udržení badatelské základny v Čechách v 19.stol. – vznik časopisu Památky archeologické a místopisné, vydáván od 1855- dodnes.vytvoření příznivé situace pro psaní příspěvků. Celá řada historiků.
Který český badatel postvil sfragistiku na vědecké základy? Václav Vojtíšek +1974,zabýval se městskou sfragistikou.
Kdo je hlavním současným českým sfragistou? Tomáš Krejčí: Pečeť v kultuře středověku
Jaké jsou tři základní funkce pečetě? 1.identifikační-průkaz někoho,postavení 2.uzavírací-zabezpečovala nenarušitelnost písemností 3.ověřovací-prostředek souladu názoru
Jaká funkce převládala u pečetí v renesanci? uzavírací, podpis se navrací
Kdy u pečetí mizí uzavírací funkce? V 19.stol. při používání obálek.
Jaké bylo pečetní právo v antice? pečeť vlastnil každý, kdo byl svobodný občan. Ne otroci, vedle osobní také úřední pečeť. Symbol státní autority.
KDe se hodně prosadila pečeť (v jakém středověkém období)? ranný středověk - Merovejci neuměli psát, Přemyslovská kancelář, 10-13.stol.
Co je to pečeť hlavní (autentická)? Jak se jí říká latinsky? sibium autenticum,měla plnou právní věrohodnost, musela být neporušená, aby platila.
Jakou funkci mají pečeti svědků? Dosvědčují události, které se staly.Na pečeti se nekladou vysoké nároky.
CO je to carentia sigili? Jev doložen pro 13. a 14.stol. Každý kdo mohl mít pečeť ji měl. U nás nižší šlechta - zemané.
Jaké mohli být důvody pro změnu typáře? změna jména, změna postavení majitele (tituly), když nastalo podezření na zneužití tipáře.
Kdo u sebe uchovával pečeť? strážce pečeti-za pečeť ručil svou hlavou, výhoda že se mohl s pečetí honosit.
jak probíhalo zničení pečetidla? to provázel určitý rituál. Ničili se při úmrtí papeže. Nakonec zničeno useknutím a uložením do rakve s pohřbeným.
Typy pečetí podle právního hlediska? 1.sdružené-jednu pečeť vlastní více osob (vzácné)musel být právní vztah osob.10.stol. Itálie, Přemyslovci 2.jedna osoba užívá více typářů-současně nebo postupně.
Jaké druhy pečetí se začínají rozlišovat ve 13.stol.? úřední a osobní
Jaká se vyvinula škála pečetí, které se lišily? Velká pečeť, menší pečeť, sekretní pečeť, rubní pečeť, signet
Čím by se dala charakterizovat škála pečeti- Velká pečeť? -jen k listinám, které mají trvalý význam. -Majitel měl jen jedno pečetidlo této pečeti. Vyobrazen často panovník – majestátus. jednostranná,dvojstranná, mincovní (vosková) – má na obou stranách stejný obraz
Co je na averzu a reverzu Velké pečeti? Na averzu – obraz a opis, na reverzu menší pečet – potvrzovací.
Jak lze charakterizovat škála pečetí-menší pečeť? prostší obraz, méně zdobená. Vedlejší pečeť. Nedosahovala právní důležitosti
Jak lze charakterizovat škála pečetí- sekretní pečeť? Kdo jí k nám přinesl? malé rozměry, výzdoba je jednoduchá. Legenda – písemné zkratky. Sigilum secretum. Použití je různé: secret byla osobní pečeť, kterou k nám přinesla druhá manželka Přemysl. Otakara II. – Konhuta Uherská.
Jak lze charakterizovat škála pečetí- rubní pečeť? nemohla být samostatně, reverzní strana, bývala zpravidla menší. Contra sigilum.Neměla právní závažnost, v jejím obraze nebyly důležité informace. Bylo na ní třeba heslo majitele.
Jak lze charakterizovat škála pečetí - signet? drobné rozměry, má podobu prstenu.Často tam bývá zjednodušený erb.Monogram. Od 14.stol. její hlavní využití v době rozšíření papíru, signet nahradil osobní sekret – ten se stal úřední pečetí
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards