Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

DIPLOMATIKA - Vnitřní a vnější znaky listin:

QuestionAnswer
Co určují vnější znaky listin a jak je můžeme zkoumat? podobu,na základě znalosti vnější listiny.
Jaký je hlavní vnější znak listin? 1)psací látka (papír, pergamen...) a způsob jejího složení a nebo uzavření (jestli byla nebo ne)
Jaké jsou další vnější znaky listin? formát listin, linkování, inkoust, písmo a umělecká výzdoba, grafická znamení, přípisky, pečeť
Z jakých pevných formulí se skládá listina a jaké je jejich pořadí? Protokol, Text, Eschatokol
Co je součástí první formule listiny (protokolu)? 1.invokace - vzývání jména božího, slovně nebo znamením. 2.intitulace s devoční formulí - jméno a titul vydavatele. 3.inskripce či adresa se salutací - uvedení jména příjemcova s pozdravem.
Z čeho se skládá druhá formule listiny (text)? 4.arenga-obecná motivace, proč byla listina sepsána. 5.notifikace-uvádí obsah v obecnou známost. 6.narace-příčiny, které vedly k zlistinění+jména přímluvčích. 7.dispozice-vlastní právní jádro listiny. 8.sankce-přikazuje nenarušení pod hrozbou trestu.9
Co je 9.částí druhé formule listiny (textu)? 9.koroborace - ohlašuje ověřovací způsoby (pečeti, svědci atp.)
Co je součástí třetí formule listiny (eschatokolu - neboli závěrečného protokolu)? 10.subskripce-podpisy či vyjmenování svědků,podp.kaceláře. 11.datace-údaje o době, místu vzniku. 12.aprekace-závěrečná modlitba(Amen).
Jaká byla dvě specifikující adjektiva pro list, která se používala před zavedením termínu listina Františkem Palackým? 1.vysvědčovací (deklarativní)-vysvědčují o právním pořízení, které se konalo dříve. 2.dispozitivní (konstitutivní)-právní pořízení teprve dovršují nebo zakládají.
Podle jakých aspektů můžeme dělit listiny? 1.vztahu k právnímu pořízení 2.obsahu 3.autority vydavatele 4.podle toho, kde listiny vznikly
Co je to aktový materiál? spisy, veškerý ostatní písemný materiál, který vzniká při přípravě právních rozhodnutí. -Všecky organicky vzniklé dokumenty, který se týká určité věci.
Co jsou legislativní pomůcky? podávají základní informace o listu, nebo celé složce. Jednoduchý záznam, který byl místo listiny, k důkazu nějáké právní písemnosti. stačilo svědky. Církve to zaznamenávaly.
Co je koncept? Podle čeho je můžeme dělit? Návrh znění čistopisu. Podle rozsahu: rámcové, plně vypracované. Podle vnějšího dochování a funkce: marginální, revidované, dorzální, částečné, příjemecké atd.
Co jsou formulářové sbírky? Soubor listin s vynecháním některých údajů.Sestavovány za různými účely (kancelářské pomůcky, školní učebnice)Od ranného středověku.
Co je to originál? =čistopis, písemnost vyšlá z kanceláře do rukou příjemci. Někdy i ve více vyhotoveních.
Jaké rozlišujeme typy falz-padělků? 1.moderní-časově vzdáleny od doby orig.Nejvíce genealog.falz v 19.stol.národní(rukopisy) ,rasové. 2.stará-zachovávají přesné diplomatické postupy doby.hl.právní falza. 3.kancelářská-vznikly bez vědomí vydavatele v jeho kanclu.
Co to je opis? Jaké jsou druhy? přepis čistopisu. ověřené,neověřené,kancelářské-vydány současně s čistopisem,obkreslené,slavnostní-vyzdobeny.na zdi,přeložené do cizího jazyka.
Co je to konfirmace? potvrzení právním nástupcem vydavatele.Nové datování. třeba O století posunuté, ale práva jsou zachována.
Co je kopiář? pomůcka v příjemecké kanceláři, kniha, eviduje privilegia a práva v určitých oblastech.
Dělení listin podle vztahu k právnímu pořízení? 1.vysvědčovací(notitiae)-vysvědčují o právním pořízení, které se konalo dříve 2.dispozitivní(charta)právní jednání teprve zakládají
Dělení listin podle obsahu? 1.privilegia-nejduležitější, spec.NOBILITACE(=listiny erbovní)- barevný erb uprostřed 2.smlouvy 3.směny 4.soudní listiny
Listiny podle autority vydavatele? 1.kde práva vydavatele všeobecně uznána-VEŘEJNÉ(císařské,papeže) 2.listiny SOUKROMÉ-autority vydavatele vydány jen v případech,které se ho týkaly.
Dělení podle toho, kde listiny vznikly?diplomatické dělení 1.kancelářské(tj.vydavatelské provenience)-vznikly v kancelářích vydavatele 2.nekancelářské-vznikly v kancelářích příjemce 3.smíšené-podílel se i vydavatel i příjemce-popř.3 osoba
Podle čeho můžeme určit vnější a vnitřní znaky listin? 1.vnější znak-pouze z originálu(nebo fotografické reprodukce) 2.vnitřní znak-zjištění na zákl.kvalifikovaného popisu edice
CO je to regest? Výtah z písemnosti:záhlavní-stručný,náhradní-podrobný
co je to mandát? písemnost kancelářské provenience, která obsahuje nějáký rozkaz, či příkaz.Dochované mandáty mají platnost trvalou.
co je to list? písemnost kancelářské provenience, která přinášela určité sdělení bez právního dosahu
Jak dělíme úřední knihy z hlediska funkce? 1.vnitřní-kancelářské pomůcky,jimiž prochází úřední agenda dané instituce 2.vnější(veřejné)-vedeny úřady,obecná právní platnost v právním okruhu
CO jsou registra? Vedeny u vydavatelské kanceláře.Plným textem se do ni zapisují písemnosti kanceláří vydané.
Co je titulář? příručka se seznamem úřadů a osob, s nimiž byla kancelář v kontaktu, u všech uvedeny tituly.
Jaká byla nejvýraznější šlechtická kancelář v Čechách? rožmberská
Created by: elpico