Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

DIPLOMATIKA - Vnitřní a vnější znaky listin:

QuestionAnswer
Co určují vnější znaky listin a jak je můžeme zkoumat? podobu,na základě znalosti vnější listiny.
Jaký je hlavní vnější znak listin? 1)psací látka (papír, pergamen...) a způsob jejího složení a nebo uzavření (jestli byla nebo ne)
Jaké jsou další vnější znaky listin? formát listin, linkování, inkoust, písmo a umělecká výzdoba, grafická znamení, přípisky, pečeť
Z jakých pevných formulí se skládá listina a jaké je jejich pořadí? Protokol, Text, Eschatokol
Co je součástí první formule listiny (protokolu)? 1.invokace - vzývání jména božího, slovně nebo znamením. 2.intitulace s devoční formulí - jméno a titul vydavatele. 3.inskripce či adresa se salutací - uvedení jména příjemcova s pozdravem.
Z čeho se skládá druhá formule listiny (text)? 4.arenga-obecná motivace, proč byla listina sepsána. 5.notifikace-uvádí obsah v obecnou známost. 6.narace-příčiny, které vedly k zlistinění+jména přímluvčích. 7.dispozice-vlastní právní jádro listiny. 8.sankce-přikazuje nenarušení pod hrozbou trestu.9
Co je 9.částí druhé formule listiny (textu)? 9.koroborace - ohlašuje ověřovací způsoby (pečeti, svědci atp.)
Co je součástí třetí formule listiny (eschatokolu - neboli závěrečného protokolu)? 10.subskripce-podpisy či vyjmenování svědků,podp.kaceláře. 11.datace-údaje o době, místu vzniku. 12.aprekace-závěrečná modlitba(Amen).
Jaká byla dvě specifikující adjektiva pro list, která se používala před zavedením termínu listina Františkem Palackým? 1.vysvědčovací (deklarativní)-vysvědčují o právním pořízení, které se konalo dříve. 2.dispozitivní (konstitutivní)-právní pořízení teprve dovršují nebo zakládají.
Podle jakých aspektů můžeme dělit listiny? 1.vztahu k právnímu pořízení 2.obsahu 3.autority vydavatele 4.podle toho, kde listiny vznikly
Co je to aktový materiál? spisy, veškerý ostatní písemný materiál, který vzniká při přípravě právních rozhodnutí. -Všecky organicky vzniklé dokumenty, který se týká určité věci.
Co jsou legislativní pomůcky? podávají základní informace o listu, nebo celé složce. Jednoduchý záznam, který byl místo listiny, k důkazu nějáké právní písemnosti. stačilo svědky. Církve to zaznamenávaly.
Co je koncept? Podle čeho je můžeme dělit? Návrh znění čistopisu. Podle rozsahu: rámcové, plně vypracované. Podle vnějšího dochování a funkce: marginální, revidované, dorzální, částečné, příjemecké atd.
Co jsou formulářové sbírky? Soubor listin s vynecháním některých údajů.Sestavovány za různými účely (kancelářské pomůcky, školní učebnice)Od ranného středověku.
Co je to originál? =čistopis, písemnost vyšlá z kanceláře do rukou příjemci. Někdy i ve více vyhotoveních.
Jaké rozlišujeme typy falz-padělků? 1.moderní-časově vzdáleny od doby orig.Nejvíce genealog.falz v 19.stol.národní(rukopisy) ,rasové. 2.stará-zachovávají přesné diplomatické postupy doby.hl.právní falza. 3.kancelářská-vznikly bez vědomí vydavatele v jeho kanclu.
Co to je opis? Jaké jsou druhy? přepis čistopisu. ověřené,neověřené,kancelářské-vydány současně s čistopisem,obkreslené,slavnostní-vyzdobeny.na zdi,přeložené do cizího jazyka.
Co je to konfirmace? potvrzení právním nástupcem vydavatele.Nové datování. třeba O století posunuté, ale práva jsou zachována.
Co je kopiář? pomůcka v příjemecké kanceláři, kniha, eviduje privilegia a práva v určitých oblastech.
Dělení listin podle vztahu k právnímu pořízení? 1.vysvědčovací(notitiae)-vysvědčují o právním pořízení, které se konalo dříve 2.dispozitivní(charta)právní jednání teprve zakládají
Dělení listin podle obsahu? 1.privilegia-nejduležitější, spec.NOBILITACE(=listiny erbovní)- barevný erb uprostřed 2.smlouvy 3.směny 4.soudní listiny
Listiny podle autority vydavatele? 1.kde práva vydavatele všeobecně uznána-VEŘEJNÉ(císařské,papeže) 2.listiny SOUKROMÉ-autority vydavatele vydány jen v případech,které se ho týkaly.
Dělení podle toho, kde listiny vznikly?diplomatické dělení 1.kancelářské(tj.vydavatelské provenience)-vznikly v kancelářích vydavatele 2.nekancelářské-vznikly v kancelářích příjemce 3.smíšené-podílel se i vydavatel i příjemce-popř.3 osoba
Podle čeho můžeme určit vnější a vnitřní znaky listin? 1.vnější znak-pouze z originálu(nebo fotografické reprodukce) 2.vnitřní znak-zjištění na zákl.kvalifikovaného popisu edice
CO je to regest? Výtah z písemnosti:záhlavní-stručný,náhradní-podrobný
co je to mandát? písemnost kancelářské provenience, která obsahuje nějáký rozkaz, či příkaz.Dochované mandáty mají platnost trvalou.
co je to list? písemnost kancelářské provenience, která přinášela určité sdělení bez právního dosahu
Jak dělíme úřední knihy z hlediska funkce? 1.vnitřní-kancelářské pomůcky,jimiž prochází úřední agenda dané instituce 2.vnější(veřejné)-vedeny úřady,obecná právní platnost v právním okruhu
CO jsou registra? Vedeny u vydavatelské kanceláře.Plným textem se do ni zapisují písemnosti kanceláří vydané.
Co je titulář? příručka se seznamem úřadů a osob, s nimiž byla kancelář v kontaktu, u všech uvedeny tituly.
Jaká byla nejvýraznější šlechtická kancelář v Čechách? rožmberská
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards