Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

PCESDEJ

České země a Předlitavsko 1900-1914

QuestionAnswer
jak podle Riegera vypadala česká politika? jako forum romanum, obrovská masa ruin krásných stavebních děl, jež nebyly nikdy dokončeny
Kdy staročeši prohráli volby? . Prohráli volby 1891 a 1895.
Rieger zemřel kdy? Jeho pohřeb byl událostí, vnímanou jako co? 1903.konec staré éry
Na konci 90 let situace dospěla k závěru, že jediné co platilo bylo jaké nařízení? Stormajerovo
Odmítnutí všech předchozích návrhů jazykových nařízení z let 1897 – 1899. Jakých? (Badeni, Gautsch, Thun)
Plán utvoření jazykových pásem v Čechách, jak to dopadlo? nerealizován
přijetí Moravského paktu. Kdy? Co vzniklo? 1905 – vznik tzv. národních katastrů. V každé kurii se realizovala národnost, měla být pro jeden národ kurie.
Nacionalismus se vygradoval.Čím končí? Končí 1908 výjmečným stavem. 1913 rozpustění zemského sněmu.
Kdy byla tzv.hilsneriáda? 1899-1901
Co řekl o hilsneriádě TGM? Celý proces polenský a jeho antisemitské využitkování je atentátem proti zdravému rozumu a lidskosti.“
Obětní beránek hilsneriády, označen za pachatele. Leopold Hilsner
pražský primátor který se nerad stýkal s Masarykem po zásahu v hilsneriádě? Karel Baxa
Kdo pochopil Masaryka v hilsneriádě? Jan Herben
Kdo byl premíér 1900-1904? Na co kladl důraz? Ernst Koerber,důraz na hospodářský program vlády
Jaké byly nové priority v 90.letech? Nové komunikace Splavnění a regulace řek -Asanace měst – infrastruktura, kanalizace, osvětlení – dovršení procesu urbanizace -Výstavba veřejných budov – úřady, nemocnice, školy, muzea, nádraží
Jaká byla vláda v tomto období začátek 20.stol? Vláda nepřicházela s návrhy na jazyková opatření. Koerber nastolil program a vláda fungovala relativně nekonfliktně. Jinak velké střídání vlád – způsobené tím, že vlády chtěli řešit otázku národnostní a otázku volebního práva. Nenacházeli spol.řeč.
Který premiér byl poslední? V jakém období? Jak skončil? Karl Graf Stürgkh, 1911-1916,zastřelen sociálním demokratem Friedrich Adlerem.
Za působení kterého premiéra byla volební reforma v Předlitavsku? Za Maxe Becka, 1906-1908
Co je vrchol demokratizace říše? Volební reforma 1905-1907
Čím byla ovlivněna Volební reforma 1905-1907? děním v Rusku (obavy z radikalizace dělnictva)
Návrh předložen říšské radě v únoru 1906, co to způsobylo? zrušení kurií pro volby do říšské rady, v říšském sněmu stále kurie
Co bylo změnou pro dělnické hnutí? Rusko-Japonská válka 1904-1905. V Rus došlo k vlně stávek – první rus.revoluce. Obavy z toho že přijde destabilizace společnosti. Reformu měl přichystat panovník
Created by: elpico