Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

PCESDEJ

České země a Předlitavsko 1900-1914

QuestionAnswer
jak podle Riegera vypadala česká politika? jako forum romanum, obrovská masa ruin krásných stavebních děl, jež nebyly nikdy dokončeny
Kdy staročeši prohráli volby? . Prohráli volby 1891 a 1895.
Rieger zemřel kdy? Jeho pohřeb byl událostí, vnímanou jako co? 1903.konec staré éry
Na konci 90 let situace dospěla k závěru, že jediné co platilo bylo jaké nařízení? Stormajerovo
Odmítnutí všech předchozích návrhů jazykových nařízení z let 1897 – 1899. Jakých? (Badeni, Gautsch, Thun)
Plán utvoření jazykových pásem v Čechách, jak to dopadlo? nerealizován
přijetí Moravského paktu. Kdy? Co vzniklo? 1905 – vznik tzv. národních katastrů. V každé kurii se realizovala národnost, měla být pro jeden národ kurie.
Nacionalismus se vygradoval.Čím končí? Končí 1908 výjmečným stavem. 1913 rozpustění zemského sněmu.
Kdy byla tzv.hilsneriáda? 1899-1901
Co řekl o hilsneriádě TGM? Celý proces polenský a jeho antisemitské využitkování je atentátem proti zdravému rozumu a lidskosti.“
Obětní beránek hilsneriády, označen za pachatele. Leopold Hilsner
pražský primátor který se nerad stýkal s Masarykem po zásahu v hilsneriádě? Karel Baxa
Kdo pochopil Masaryka v hilsneriádě? Jan Herben
Kdo byl premíér 1900-1904? Na co kladl důraz? Ernst Koerber,důraz na hospodářský program vlády
Jaké byly nové priority v 90.letech? Nové komunikace Splavnění a regulace řek -Asanace měst – infrastruktura, kanalizace, osvětlení – dovršení procesu urbanizace -Výstavba veřejných budov – úřady, nemocnice, školy, muzea, nádraží
Jaká byla vláda v tomto období začátek 20.stol? Vláda nepřicházela s návrhy na jazyková opatření. Koerber nastolil program a vláda fungovala relativně nekonfliktně. Jinak velké střídání vlád – způsobené tím, že vlády chtěli řešit otázku národnostní a otázku volebního práva. Nenacházeli spol.řeč.
Který premiér byl poslední? V jakém období? Jak skončil? Karl Graf Stürgkh, 1911-1916,zastřelen sociálním demokratem Friedrich Adlerem.
Za působení kterého premiéra byla volební reforma v Předlitavsku? Za Maxe Becka, 1906-1908
Co je vrchol demokratizace říše? Volební reforma 1905-1907
Čím byla ovlivněna Volební reforma 1905-1907? děním v Rusku (obavy z radikalizace dělnictva)
Návrh předložen říšské radě v únoru 1906, co to způsobylo? zrušení kurií pro volby do říšské rady, v říšském sněmu stále kurie
Co bylo změnou pro dělnické hnutí? Rusko-Japonská válka 1904-1905. V Rus došlo k vlně stávek – první rus.revoluce. Obavy z toho že přijde destabilizace společnosti. Reformu měl přichystat panovník
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards