Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

PCESDEJ

Kultura, věda a společnost v českých zemích v 2.pol.19.stol.

QuestionAnswer
typy spolků? dobročinné – nejstarší tradice pomáhání chudým, od dob Metternicha, vzdělávací, profesní – všechny druhy profesí, zájmové – největší prolínání vlastenectví
Jaký byl zákon o spolcích? č.134/1867 O právě spolčovacím
Kde byly v Praze spolky? Rodina Riegerova- salon Dům U Halánků, první český salon v Praze – Vojta Náprstek
Kdy byly tzv. Hasnerovy zákony a co určovaly? 1869, pravidla pro školní docházku, osnovvy, kvalifikaci učitelů, mnimálně maturita pro učitele – státní učitelské ústavy zakládány, měli připravovat pedagogy, stanovena 8 letá školní docházka, školní výkazy – byrokracie
Od kdy vznikaly měšťanské školy a kde? Od 60.let, Písek, Praha
Od kdy vznikaly odborné školy? jaké a kde? od 70.let - obchodní a průmyslové, hospodyňské (Stěžery, Chrudim) ošetřovatelské kurzy. Učitelské ústavy
Kdy vzniklo gymnázium Minerva? 1890
KDy bylo rozdělení pražské univerzity? 1882
Jaká byla nová vědecká generace? Masaryk ,Goll, Gebauer
Kdy byla založena Česká akademe císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění? 1891
KDy se konala Zemská jubilejní výstava ? 1891
Kdo byl hlavním iniciátorem Zemské jubilejní výstavy? . František Křižík
Jaké stavby se postavili při Zemské jubilejní výstavě? průmyslový palác, petřínská věž, lanovka
jaká expozice vyvolala na Zemské jubilejní výstavě velkou odezvu? Kdo to komentoval a kdo vytvořil? Česká chalupa 1891. Komentoval Jan Neruda. Vytvořil Antonín Víl – umělá chalupa
Kdy byla Národopisná výstava českoslovanská? 1895
Kdy byla Výstava architektury a inženýrství? 1898
50.-70.léta 19.století co bylo v umění? Úsilí dotvořit národní kulturu – po pádu Bachovského absolutismu, navazuje na proces formování české národní kultury od dob josefínských
Která generace tvořila v duchu realismu? májovci
Kdo patřil mezi májovce? Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Jakub Arbes, Bedřich Smetana, Karolína
Kdy bylo postaveno Prozatimní divadlo? 1862
70.-80.léta 19.století v kultuře? Diferenciace na tzv.kosmopolitní a národní proud (lumírovci – národní škola x ruchovci – nová generace, překládat z cizí literatury)
Co to je regionální literatura? do literatury se dostává nářečí, aby to dodalo autenticitu, v divadle se pracuje s kroji.
Národní divadlo (1881/1883) čím bylo zahájeno? opera Libuše
lumírovci a májovci? Antonín Dvořák, Julius Zeyer, Josef V.Sládek, Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská
90.léta 19.století – 1914 v umění? Otevřenost vůči evropské kultuře Nezávislost umění, prolínání forem a směrů Individualismus
manifest České moderny ? 1895 - ruší pravidla a program jak má vypadat román, báseň. Je na každém autorovi jak bude psát.
představitelé moderny? F.X.Šalda, J.S. Machar, ‚TGM
Novorenesance Antonín Wiehl: Wiehlův dům, Slavín, Kladno, Rudolfinum Josef Zítek Národní divadlo – střecha převzatá z Belvederu,
Novogotika Josef Mocker – katedrála sv. Víta, Prašná brána, Vyšehrad Hluboká, Hrádek u Nechanic
Secese Alfons Mucha, Josef FaNTA, Antonín Balšánek Obecní dům Užité umění –nádobí, šperky –inspirované orientem
sochařství Josef Václav Myslbek – autorita, nová generace až od 90 let Ladislav Šaloun, František bílek, Stanislav Sucharda, Bohumil Kafka, Jan Štursa, Otto Gutfreud¨
Generace Národního divadla – krajinomalba (realismus), historická malba František Ženíšek, Václav Brožík, Vojtěch Hynajs, Julius Mařák, Mikoláš Aleš
Francouzský vliv na krajinomalbu Antonín Chittussi, prosazoval impressionismus
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards