Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

PCESDEJ

Kultura, věda a společnost v českých zemích v 2.pol.19.stol.

QuestionAnswer
typy spolků? dobročinné – nejstarší tradice pomáhání chudým, od dob Metternicha, vzdělávací, profesní – všechny druhy profesí, zájmové – největší prolínání vlastenectví
Jaký byl zákon o spolcích? č.134/1867 O právě spolčovacím
Kde byly v Praze spolky? Rodina Riegerova- salon Dům U Halánků, první český salon v Praze – Vojta Náprstek
Kdy byly tzv. Hasnerovy zákony a co určovaly? 1869, pravidla pro školní docházku, osnovvy, kvalifikaci učitelů, mnimálně maturita pro učitele – státní učitelské ústavy zakládány, měli připravovat pedagogy, stanovena 8 letá školní docházka, školní výkazy – byrokracie
Od kdy vznikaly měšťanské školy a kde? Od 60.let, Písek, Praha
Od kdy vznikaly odborné školy? jaké a kde? od 70.let - obchodní a průmyslové, hospodyňské (Stěžery, Chrudim) ošetřovatelské kurzy. Učitelské ústavy
Kdy vzniklo gymnázium Minerva? 1890
KDy bylo rozdělení pražské univerzity? 1882
Jaká byla nová vědecká generace? Masaryk ,Goll, Gebauer
Kdy byla založena Česká akademe císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění? 1891
KDy se konala Zemská jubilejní výstava ? 1891
Kdo byl hlavním iniciátorem Zemské jubilejní výstavy? . František Křižík
Jaké stavby se postavili při Zemské jubilejní výstavě? průmyslový palác, petřínská věž, lanovka
jaká expozice vyvolala na Zemské jubilejní výstavě velkou odezvu? Kdo to komentoval a kdo vytvořil? Česká chalupa 1891. Komentoval Jan Neruda. Vytvořil Antonín Víl – umělá chalupa
Kdy byla Národopisná výstava českoslovanská? 1895
Kdy byla Výstava architektury a inženýrství? 1898
50.-70.léta 19.století co bylo v umění? Úsilí dotvořit národní kulturu – po pádu Bachovského absolutismu, navazuje na proces formování české národní kultury od dob josefínských
Která generace tvořila v duchu realismu? májovci
Kdo patřil mezi májovce? Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Jakub Arbes, Bedřich Smetana, Karolína
Kdy bylo postaveno Prozatimní divadlo? 1862
70.-80.léta 19.století v kultuře? Diferenciace na tzv.kosmopolitní a národní proud (lumírovci – národní škola x ruchovci – nová generace, překládat z cizí literatury)
Co to je regionální literatura? do literatury se dostává nářečí, aby to dodalo autenticitu, v divadle se pracuje s kroji.
Národní divadlo (1881/1883) čím bylo zahájeno? opera Libuše
lumírovci a májovci? Antonín Dvořák, Julius Zeyer, Josef V.Sládek, Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská
90.léta 19.století – 1914 v umění? Otevřenost vůči evropské kultuře Nezávislost umění, prolínání forem a směrů Individualismus
manifest České moderny ? 1895 - ruší pravidla a program jak má vypadat román, báseň. Je na každém autorovi jak bude psát.
představitelé moderny? F.X.Šalda, J.S. Machar, ‚TGM
Novorenesance Antonín Wiehl: Wiehlův dům, Slavín, Kladno, Rudolfinum Josef Zítek Národní divadlo – střecha převzatá z Belvederu,
Novogotika Josef Mocker – katedrála sv. Víta, Prašná brána, Vyšehrad Hluboká, Hrádek u Nechanic
Secese Alfons Mucha, Josef FaNTA, Antonín Balšánek Obecní dům Užité umění –nádobí, šperky –inspirované orientem
sochařství Josef Václav Myslbek – autorita, nová generace až od 90 let Ladislav Šaloun, František bílek, Stanislav Sucharda, Bohumil Kafka, Jan Štursa, Otto Gutfreud¨
Generace Národního divadla – krajinomalba (realismus), historická malba František Ženíšek, Václav Brožík, Vojtěch Hynajs, Julius Mařák, Mikoláš Aleš
Francouzský vliv na krajinomalbu Antonín Chittussi, prosazoval impressionismus
Created by: elpico