Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

POMVED

Vývojové etapy latiny

QuestionAnswer
na jaká období dělíme vývoj písma? Jaká je hrubá datace? 1)starověké a přechodné - od počátku vývoje písma v Z Evropě, do 8.stol. n..l. 2)raně středověké 9.- 12.stol 3)vrcholně středověké 13.-15.stol. 4)novověké – 15.-16.stol – současnost
Jak se jmenuje nejstarší podoba písma? archaická kapitála
Jak se jmenují dvě římská písma? kapitála monumentální - scriptura kvadrata, kapitála rustická
Která kapitála z římského období byla méně strnulá, více stísněná a psaná do obdélníku, ovlivněná písařovou rukou. kapitála rustická,4.-6.století
Co je unciála písmo přechodné, které od 3.stol. zatlačilo kapitálu v literatuře.Používalo se až do 8.stol.
Jaké jsou příklady použití monumentální kapitály? formální účely, Pantheon, Trajánův sloup, Titův oblouk
Druhy majuskulního písma ve starověku(latina)? scriptura monumentalis, scriptura actuaria
K čemu se používala straší římská kurziva? ke každodenním neformálním účelům
Jak se dělí římská kurziva? starší římská kurziva (majuskula), mladší římská kurziva (minuskula)
polounciála? přechodný útavr,míšení majuskulního a minuskulního
Který italský učenec z Verony 17. a 18.stol. poprvé upozornil na polo-unciálu? Scipione Maffei
Kdy vznikaly ,, národní“ písma? Středověk přelom 8/9.stol..
Jak se dělí ,,národní" písma podle místa výskytu? pevninské a ostrovní
Jaké jsou typy pevninských národních písem? – Vizigotské písmo (Španělsko), Itálie – stará italská písma – Sever- langobardské písmo, Francie – Meroveovské písmo,
Jaký je typ ostrovního národního písma? - inzulární (indulární), psalo se jim v Irsku, na území dnešní Anglie
Proč vznikaly na ostrovech velké množství knih, které si převážely do Evropy? Protože ostrovní písmo inzulární bylo hezčí a ozdobnější.
Kde vzniká nové písmo ve středověku? Jak se jmenovalo? na dvoře Karla Velikého – Karolínská minuskula – 9.-12. Stol.
Čím je charakteristická Karolínská minuskula?V co se proměnila? Zpomalila se rychlost, tím že se oddělovala písmena. změnila se v DIplomatickou minuskulu-později v gotické písmo
jak se dělí Karolínská minuskula? 1)Knižní forma 2)Listinná forma
jak dlouho bylo používáno gotické písmo? 3 století
Jaké jsou typy gotického písma? základní,dekorativní-textura, kursivní, bastarda
Jak je charakterizována textura? -Kreslené písmo rukopisů, slavnostní.Textura se nám objevuje u nejstarších tisků
Jak charakterizovat písmo bastarda? Kříženec.Psalo se nejenom v českých zemích Využívá některé prvky kresleného tak Úhlednější než bývá písmo gotické
Na jaké dvě větve se dělí písmo latinské v novověku? 1)humanistické 2)novogotické
Jaké je základní písmo novověku? kurziva, administrativa narůstá
3 základní druhy novogotického písma? 1.FRAKTURA-kreslené,ozdobné,tiskové. 2.KANZLEI-kurzivní,listinné,nadpisové 3.KURENT-kurzivní-nejrychlejší
Jaké dva typy humanistického písma se používali? 1.humanistická polokurziva-2.pol.15.stol. spojování písmen, zaoblování,sklon doprava. 2.humanistická kurziva
Jak a kde vzniklo humanistické písmo? V Itálii se snažili napodobit karolínskou minuskulu - z 90% písmo obkresluje km.
Co se psalo humanistickým písmem? latinská humanistická literatura. Papež Mikuláš V. psal humanistickým písmem - breve.
Jak se jmenuje tiskové písmo podobné humanistickému antikva
Jak se vyvinula se latinka? Z humanistického písma, které písmena spojovalo.
Kdy měla česká kultura první styk s písmem? když přicházela římská kultura. Vojáci psali po zdech, mince.
Písemnictví za Velkomoravské říše? Písemnosti byly omezeny na liturgickou stránku. Zpočátku psány liturgické texty latinsky. Bylo to i v Čechách – hlaholice.
Jaký je nesjtarší český rukopis? Kdo si ho objednal? Čím napsán? Co obsahuje? Kodex Wolfenbuttelský. Objednala ho kněžna Ema 1006 – psán karolínskou minuskulou. Legendy o sv. Václavu, sv.Ludmile.
soubor pěti duchovních textů z počátku 14. století Pasionál abatyše Kunhuty, Kunhuta Přemyslovna - dcera Přemysla Otakara II.
Střediskem 1.pol.12.stol. v českých zemích? Jakým písmem psali? – olomoucké scriptorium biskupa Jindřicha Zdíka, psalo listiny diplomatickou minuskulou. Napodobovalo dokumenty císařské kanceláře a další rukopisy.
Které kroniky v ČEchách jsou psány gotickým písmem? kroniku Vioncencia a Jarlocha, Kosmova kronika
Kdo byl zadavatelem knih ve 14.stol.? Knihy, které dala dělat královna Eliška Rejčka Protiklad – rukopisy ze školského prostředí – dáno Karlovou univerzitou.
jaké bylo pravidlo pro použití písem v 14.stol? že to co je jazykově české a německé – novogotické písmo. Co je v latině – písmo humanistické
Na jaké 3 období lze dělit novověké české písemnictví? 15/16.stol. - 1775, od 1775 – 1848, po r.1848- 1941
15.-16.stol – 1775 Čím je charakteristická 1. etapa? Velkou rozmanitostí druhů a typů písma, kde se prolíná domácí tradice s německými vlivy – centralizace atd.
15.-16.stol – 1775 Čím je charakteristická 1. etapa?2 Písma, která tady byla sbližují. Domácí písmo nakonci slývá s německým. Přesto zůstávají v písmu stopy vývoje v tom, že někde jsou používány spřežky
od 1775 – 1848-2.období? úplné vítězství německého novogotického písma. reforma Marie Terezie ve školství ->unifikace písma. Učily se psát humanistickým písmem
po r.1848- 1941 - 3.období? obrozenci psali humanistickým písmem. 1898 humanistické písmo bylo prohlášeno za možnost psaní písemností. Novogotické písmo mělo zůstat použitelné pro výuku a pro český jazyk.
Kdy se v Čechách naposledy psalo Kurentem? 1941
Kdy je výrazné prosazování humanistického písma v českém prostředí? v 18.stol. slovanská vzájemnost - jako základ vzájemné abecedy.
Začátek paleografie v cizině, kdo dal vědě název
Kdo byl první paleograf v Čechách a 1.učebnice v Čechách
Druhy pergamenů
Created by: elpico
Popular History sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards