Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

České dějiny 19.stol

Česká pasivní a aktivní politika

QuestionAnswer
Téma politických stran boj za historické státní právo – státoprávní požadavek,
Kdy vrcholí éra pasivní politiky? 70.léta 19.stol.
Kdy se rodí pasivní politické strany 90.léta 19.stol.
pasivní rezistence, kdy? 1863 – 1878
pasivní rezistence, co to je? rozhodující stranou byli? co tvrdili o fundamentálních článcích? konfrontace umírněného a radikálního proudu, rozhodující stranou staročeši (oficiálně: Národní strana staročeská)To že fundamentální články neprosadili byla vina vnější.
kdy nastala aktivní politika? Proč? 1879, vrací se k ní v důsledku vnitřního napětí
Kdy nastává spolupráce obou proudů? Proč? Která strana dosáhne popularity? 1879 – 1887 praktičtější – vytvářejí společný klub. Mladočeská strana
Kdy začíná rozkol politických stran, od kdy mají mladočeši převahu? 1887/1888 , 1891
Který zákon byl přijat duben 1847? o přímých volbách do říšské rady
Kolik bylo v dubnu 1847 kurií obchodních a živnostenských komor? 4
Od 1874 nastává kritika.... z .... českých poslanců pasivní rezistence, vlastních řad
leden 1874 poslanci moravského zemského sněmu vstupují do říšské rady, část moravských poslanců přijala mandát
červenec 1874 zvolení mladočeští poslanci vstupují na český zemský sněm
pojem se používal od 60.let v žurnalistice, označoval generace! To bylo nesprávné, šlo spíše o názor Národní strana svobodomyslná (mladočeská)
Autorem programu mladočechů, prvním předsedou? Julius Grégr, Karel Sladkovský
deníkem Mladočechů Národní listy
Kdo bojoval na barikádách ,,image“ mladočeské strany Karel Sladkovský
Symbolika založení nové strany, program nebyl uplně odlišný od ... staročechů
Program mladočechů! Samostatnost a samosprávnost českých zemí, zákon na ochranu národnosti, zavedení všeobecného hlasovacího práva, zvelebení českého školství, péče o hmotné zájmy lidu, oživení politického a národího života (petiční akce)
Základní rozdíl mladočeši x staročeši? byl v pasivní politice, mladočeši to chtěli vše řešit na říšském sněmu. Chtěli být aktivní.
Mladočeši Odmítali spolupráci s – chtěli spolupráci s - s aristokracií, s měšťanstvem
Historická vazba straočechů na šlechtu byla pro mladočechy... nepřijatelná
Eduard Grégr napsal r.1876? Otevřený dopis doktoru Riegerovi. pasivní poitika = nečinnost a netečnost, státní právo je hezká věc, ale musí se prosadit.
rozkol u staročechů nastává ? 1877
kdo začíná u staročechů kritizovat pasivitu? Jan Stanislav Skrejšovský
Jan Stanislav Skrejšovský -Novinář -Prominentní člen staročechů – možný nástupce Riegera -Kritizoval izolovanost také geografickou v Čechách, je podle něj potřeba hledat spojence.
změna kurzu u staročechů? kdy? 1878
jaké byly změny u staročechů 1878? Rieger začal jednat s mladočechy. Měli vstoupit na zemský sněm. Shoda staročeských i mladočeských politiků obeslat zemský sněm i říšskou radu.
Státoprávní klub českých poslanců, kdy vstoupil do zemského sněmu? 24.9.1878
- první dokument přečtený byl Staátoprávního klubu českých poslanců na zemském sněmu? ,,státoprávní ohrazení“ – vyjadřovali se k tomu jaký je názor s institucemi.
Co rozhodlo o formálnímu připojení Bosny a Hercegoviny k R-U? Berlínský kongres, 1878
k čemu vedlo připojení Bosny a Hercegoviny k R-U? -> konec jednoty německých liberálů, demise vlády.
Důvod proč němečtí liberálové odmítali připojení Bosny a Hercegoviny? Co na to pro rakousko to bude přítěží – stát získá území, ale neví co sním bude dělat. Úředníci ve Vídni si uvědomí že by potřebovali posílit.využívaj čechy.
Dohoda z roku 1879 - Jednání o podmínkách: Rieger a ministr vnitra Taaffe Češi mají ,,sklízet ovoce pasivity“ tj. vstup do říšské rady podmíněn vznikem vlády garantující národní rovnoprávnost.
Rieger požadoval, 1879 1) rovnost jazyků – ve školství a na úřadech. 2) oprava volebního řádu do zemského sněmu 3)vznik české univerzity 4) jmenování Aloise Pražáka do funkce ministra-krajana (neměl vymezení konkrétních pravomocí)
Univerzita se rozdělila 1880
V říjnu 1879 v říšské radě vzniká..., patří tam? Český klub = Česká státoprávní strana, česká historická šlechta, Národní strana na Moravě.
1879 Češi byly součástí pravicové vládní koalice ,,železný kruh pravice“
program železný kruh pravice? zachování monarchie, samospráva, smír s Němci
Politický program 80.let důraz na Národnostní otázky = dostupné cíle (tzv.drobečková politika), státoprávní cíle odsunuty stranou, ne že by na ně rezignovali.
Drobečková politika 1.pol.80.let , úspěchy v české politice – drobečky. Pojem jako nadávka, znevážení.
Sbírání drobečků pod stolem - od Vídně, která to smete ze stolu. Použil to ? to Rieger – ublížil si, veřejná dehonestace v novinách.
Vzniká realistická skupina, kdy? kdo? 80.léta, T.G.Masaryk, Josef Kaizl, Karel Kramář
Racionální politika? – vazby na sociologii, vědu. T.G.Masaryk, Josef Kaizl, Karel Kramář
4.sjezd mladočeské strany? kdy? 1887
4.sjezd mladočeské strany, kdo? co dělali? jak to dopadlo? vyzívali vedení aby zahájili nezávislou politiku: Eduard Grégr, Alois Pravoslav Trojan, Karel Adámek, Václav Kounic - končí jednota mladočechů se staročechy.
kdy vznikl Nezávislý klub poslanců českých? v čele ? Byl to nástup koho? Leden 1888 ->Emanuel Engel, mladočechů
1890 jednání o punktacích
1891 vítězství Mladočechů ve volbách do říšské rady
1895 vítězství Mladočechů ve volbách do českého zemského sněmu
diferenciace Mladočechů, kdy? 90.léta
diferenciace Mladočechů, na co?
hnutí pokrokářů? pro koho byl problém? k čemu měli blízko? – problém pro mladočechy, měli blízko k radikálním složkám
uskutečnění českého historického práva vytvoření samostatného č. státu v rámci rak.-uh. monarchie, spojeného s celkem říše pouze svazkem personální unie.
fiktivně vyvolaný proces s mládeží v Praze proces s Omladinou 1893(S.K.Neumann, Alois Rašín) – Sňatky z rozumu
nymburský sjezd mladočechů kdy? co? 1894, -> umírněné realistické pojetí politiky – střední umírněný proud, Masaryk už vystoupil
Nová generace Mladočechů od r.1894, kdo? Josef Kaizl, Karel Kramář, Gustav Eim
V čele Mladočeské strany byl Josef Kaizl, kdy? jaká byla politika etapová politika(1895 – 1899), také František Thun
prosazen návrh volební reformy, vzniká 5.kurie -kdy? 1896,(všeobecná)
od kdy je Kaizl ministrem financí? Od 1899
Created by: elpico
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards