Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO W

zkratky

QuestionAnswerAnswer
W West or western longitude Západ nebo západní zeměpisná délka
W White Bílý
WAAS Wide area augmentation system Systém rozšíření pro velké oblasti
WAC World Aeronautical Chart – ICAO 1:1 000 000 (followed by name/title) Letecká mapa světa – ICAO 1:1 000 000 (následuje jméno/název)
WAFC World area forecast centre Světové oblastní předpovědní centrum
WB Westbound Západním směrem
WBAR Wing bar lights Návěstidla vnějších prahových polopříček
WDI Wind direction indicator Ukazatel směru větru
WDSPR Widespread Rozsáhlý
WED Wednesday Středa
WEF With effect from or effective from Nabývá účinnosti od nebo účinný od
WGS World Geodetic System – 1984 Světový geodetický systém – 1984
WI Within Uvnitř, v rozmezí
WID Width or wide Šířka nebo široký
WIE With immediate effect or effective immediately S okamžitou platností nebo okamžitě platný
WILCO Will comply Provedu
WIND Wind Vítr
WNW West-north-west Západoseverozápad
WO Without Bez
WPT Way-point Traťový bod
WRNG Warning Výstraha
WS Wind shear Střih větru
WSPD Wind speed Rychlost větru
WSW West-south-west Západojihozápad
WT Weight Hmotnost
WTSPT Waterspout Vodní smršť
WWW Worldwide web Celosvětová počítačová síť
WX Weather Počasí
WXR Weather radar Meteorologický radar
W... Sea-surface temperature (followed by figures in METAR/SPECI) Teplota na hladině moře (v METAR/SPECI následována hodnotami)
Created by: VencaDanek