Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO T

zkratky

QuestionAnswerAnswer
T Temperature Teplota
TA Transition altitude Převodní nadmořská výška
TA Traffic advisory Provozní doporučení
TAA Terminal arrival altitude Koncová příletová nadmořská výška
TACAN UHF tactical air navigation aid Taktický letecký navigační systém UHF
TAF Aerodrome forecast (in meteorological code) Letištní předpověď (v meteorologickém kódu)
TA/H Turn at an altitude/height Zatáčka v nadmořské výšce / výšce
TAIL Tail wind Zadní vítr
TAR Terminal area surveillance radar Přehledový radar koncové řízené oblasti nebo přehledový radar řízeného okrsku
TAS True airsped Pravá vzdušná rychlost
TAX Taxiing or taxi Pojíždějící nebo pojíždějte
TC Tropical cyclone Tropická cyklóna
TCAC Tropical cyclone advisory centre Poradenské centrum pro tropické cyklóny
TCAS Traffic alert & collision avoidance system Provozní výstražný protisrážkový systém
TCAS RA Traffic alert and collision avoidance system resolution advisory (to be pronounced “TEE-CAS-AR-AY”) Rada k vyhnutí provozního výstražného protisrážkového systému [ti:kæs a:ei]**
TCH Threshold crossing height Výška přeletu prahu
TCU Towering cumulus Věžovitý cumulus
TDO Tornado Tornádo
TDZ Touchdown zone Dotyková zóna
TECR Technical reason Technické důvody/příčiny
TEL Telephone Telefon
TEMPO Temporary or temporarily Dočasný nebo dočasně
TF Track to fix Trať do fixu
TFC Traffic Provoz
TGL Touch-and-go landing Letmé přistání a vzlet
TGS Taxiing guidance system Pojezdová vodící soustava
THR Threshold Práh dráhy
THRU Through Po, přes
THU Thursday Čtvrtek
TIBA Traffic information broadcast by aircraft Provozní informace vysílané letadlem
TIL Until Až do
TIP Until past … (place) Až za … (místo)
TKOF Take-off Vzlet
TL... Till (followed by time by which weather change is forecasted to end) Do (následuje čas, ve kterém předpovídaná změna počasí skončí)
TLOF Touchdown and lift-off area Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku
TMA Terminal control area Koncová řízená oblast
TN... Minimum temperature (followed by figures in TAF) Minimální teplota (v TAF následována hodnotami)
TNA Turn altitude Nadmořská výška zatáčky
TNH Turn height Výška zatáčky
TO To … (place) K … , do … (místo)
TOBT Target Off - Block Time Cílový čas ukončení pozemního odbavení letadla
TOC Top of climb Vrchol (konec) stoupání
TODA Take-off distance available Použitelná délka vzletu
TODAH Take-off distance available, helicopter Použitelná délka vzletu vrtulníku
TOP Cloud top Horní hranice oblačnosti
TORA Take-off run available Použitelná délka rozjezdu
TOX Toxic Jedovatý, toxický
TP Turning point Bod točení, bod zahájení točení v postupu přiblížení
TR Track Trať
TRA Temporary reserved airspace Dočasně rezervovaný vzdušný prostor
TRANS Transmits or transmitter Vysílání nebo vysílač
TREND Trend forecast Předpověď trend
TRL Transition level Převodní hladina
TROP Tropopause Tropopauza
TS Thunderstorm (in aerodrome reports and forecasts, TS used alone means thunder heard but no precipitation at the aerodrome Bouřka (v letištních hlášeních a předpovědích, TS použito samostatně znamená hřmění bylo slyšet ale na letišti se nevyskytují žádné srážky)
TS... Thunderstorm (followed by RA = rain, SN = snow, PL = ice pellets, GR = hail, GS = small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e.g. TSRASN = thunderstorm with rain and snow) Bouřka (následuje RA = déšť, SN = sníh, PL** = zmrzlý déšť, GR = kroupy, GS = malé kroupy a/nebo sněhové nebo námrazové krupky nebo kombinace uvedených jevů, např. TSRASN = bouřka s deštěm a sněhem
TSAT Target Start - Up Approval Time Cílový čas povolení spouštění motorů
TSUNAMI Tsunami (used in aerodrome warnings) Tsunami (používá se v letištních výstrahách)
TT Teletypewriter Dálnopisný stroj
TUE Tuesday Úterý
TURB Turbulence Turbulence
T-VASIS T visual approach slope indicator system (to be pronounced „TEE-VASIS“) T světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení [ti:veisis]
TVOR Terminal VOR VOR koncové řízené oblasti
TWR Aerodrome control tower or aerodrome control Letištní řídící věž nebo letištní řízení
TWY Taxiway Pojezdová dráha
TWYL Taxiway-link Spojovací dráha
TX ... Maximum temperature (followed by figures TAF) Maximální teplota (v TAF následována hodnotami)
TXT Text (when the abbreviation is used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e.g. IMI TXT) (to be used in AFS as a procedure signal) Text (je-li zkratky použito pro žádost o opakování, musí předcházet „otazník“, tzn. IMI TXT) (používá se v AFS jako procedurální signál)
TYP Type of aircraft Typ letadla
TYPH Typhoon Tajfun
...T True (preceded by a bearing to indicate reference to True North) Zeměpisný (následuje po směrníku vztaženému k zeměpisnému severu)
Created by: VencaDanek
Popular Aviation sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards