Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ICAO M

zkratky

QuestionAnswerAnswer
M Mach number (followed by figures) Machovo číslo (před číselným údajem)
M Metres (precede by figures) Petr (za číselným údajem)
MAA Maximum authorized altitude Nejvyšší schválená nadmořská výška
MACC Military area control centre Vojenské oblastní středisko řízení letového provozu
MAG Magnetic Magnetický
MAHF Missed approach holding fix Fix vyčkávání při nezdařeném přiblížení
MAINT Maintenance Údržba
MAP Aeronautical maps and charts Letecké mapy
MAPP Military approach control office Vojenské přibližovací stanoviště řízení letového provozu
MAPT Missed approach point Bod nezdařeného přiblížení
MAR At sea Na moři, námořní
MAR March Březen
MAS Manual A1 simplex Manuální simplexní provoz A1
MATF Missed approach turning fix Fix točení při nezdařeném přiblížení
MAX Maximum Maximální
MAY May Květen
MBST Microburst Microburst
MCA Minimum crossing altitude Minimální nadmořská výška křižování
MCTR Military control zone Vojenský řízený okrskek
MCW Modulated continuous wave Modulovaná nosná vlna
MDA Minimum descent altitude Minimální nadmořská výška pro klesání
MDF Medium frequency direction-finding station Zaměřovací stanice pracující na středních vlnách
MDH Minimum descent height Minimální výška pro klesání
MEA Minimum en-route altitude Minimální nadmořská výška na trati
MEHT Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator system) Minimální výška očí nad prahem dráhy (pro světelnou sestupovou soustavu pro vizuální přiblížení)
MET Meteorological or meteorology Meteorologický or meteorologie
METAR Aerodrome routine meteorological report (in meteorological code) Pravidelná letištní zpráva (v meteorologickém kódu)
MET REPORT Local routine meteorological report (in abbreviated plain language) Místní pravidelná zpráva (ve zkrácené otevřené řeči)
MF Medium frequency (300 to 3 000 kHz) Střední vlny (300 až 3 000 kHz)
MHDF Medium and high frequency direction-finding stations (at the same location) Zaměřovací stanice pracující na středních a krátkých vlnách (ve stejné poloze)
MHVDF Medium, high and very high frequency direction-finding stations (at the same location) Zaměřovací stanice pracující na středních, krátkých a vemi krátkých vlnách (ve stejné poloze)
MHZ Megahertz Megahertz
MID Mid-point (related to RVR) Střed RWY (vztaženo k RVR)
MIFG Shallow fog Přízemní mlha
MIL Military Vojenský
MIN Minutes Minuta
MIS Missing … (transmission identification) (to be used in AFS as a procedure signal) Chybějící … (označení vysílání) (používá se v AFS jako procedurální signál)
MKR Marker radio beacon Radiové návěstodlo 75 MHz
MLS Microwave landing system Mikrovlnný přistávací systém
MNM Minimum Minimální, minimum
MNPS Minimum navigation performance specifications Specifikace minimální navigační výkonnosti
MNT Monitor or monitoring or monitored Monitorovat, sledovat nebo monitorující nebo monitorovaný
MNTN Maintain Udržovat
MOA Military operating area Vojenský provozní prostor
MOC Minimum obstacle clearence (required) Minimální výška nad překážkami (požadovaná)
MOCA Minimum obstacle clearence altitude Minimální bezpečná nadmořská výška nad překážkami
MOD Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. MOD RA = moderate rain) Mírný (používá se k indikaci intenzity jevů počasí, vlivu nebo k oznámení statického stavu, např. MOD RA = mírný déšť)
MON Above mountains Nad pohořím
MON Monday Pondělí
MOPS Minimum operational performance standards Standardy minimální provozní výkonnosti
MOV Move or moving or movement Pohybovat se nebo pohybující se nebo pohyb, pohybový
MPS Metres per second Metry za sekundu
MRA Minimum reception altitude Minimální nadmořská výška příjmu
MRG Medium range Střední dosah (dolet), se středním dosahem (doletem)
MRP ATS/MET reporting point Hlásný bod ATS/MET
MRVA Minimum radar vectoring altitude Minimální nadmořská výška pro radarové vektorování
MS Minus Mínus
MSA Minimum sector altitude Minimální sektorová nadmořská výška
MSAS Multi-functional transport satellite (MTSAT) satellite-based augmentation system (to be pronounced “EM-SAS“) Multifunkční přenosový satelit (MTSAT), Systém s družicovým rozšířením [emsæs]**
MSAW Minimum safe altitude warning Výstraha na minimální bezpečnou nadmořskou výšku
MSG Message Zpráva
MSL Mean sea level Střední hladina moře
MTOM Maximum take-off mass Maximální vzletová hmotnost
MSR Message … (transmission identification) has been misrouted (to be used in AFS as a procedure signal) Zpráva … (označení) byla chybně adresována (používá se v AFS jako procedurální signál)
MSSR Monopulse secondary surveillance radar Monopulzní sekundární přehledový radar
MT Mountain Hora, pohoří
MTMA Military terminal control area Vojenská koncová řízená oblast
MTU Metric units Metrické jednotky
MTW Mountain waves Horská vlna
MTWR Military aerodrome control tower Vojenská letištní řidící věž
MVDF Medium and very high frequency directionfinding stations (at the same location) Zaměřovací stanice pracující na středních a velmi krátkých vlnách (ve stejné poloze)
MWO Meteorological watch office Meteorologická výstražná služba
MX Mixed type of ice formation (white and clear) Smíšený druh námrazy (bílá námraza s ledovkou)
M... Minimum value of runway visual range (followed by figures in METAR/SPECI) Minimální hodnota dráhové dohlednosti (v METAR/SPECI následovány hodnotami)
Created by: VencaDanek