Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Elvis Presley

QuestionAnswer
Elvis Presley celým jménem Elvis Aaron Presley
Elvis Aaron Presley, byl známý také jako Král Rock 'n' Rollu
Kdy se narodil Elvis Presley 8. ledna 1935, Tupelo, Mississippi
Kdy zemřel Elvis Presley 16. srpna 1977, Memphis, Tennessee, USA
Kdo byl Elvis Presley americký zpěvák a herec
Kolik let trvala jeho kariéra více než 20 let
Kolik singlů se dostalo do TOP 40 ve Spojených státech více než 100
Kolik bylo prodáno desek do dnešních dnů vice jak miliarda
Jak se jmenovalo jeho dvojče o půl hodiny dříve narozené Jesse Garona
Jaký je americký ekvivalent pro největší chudinu bílé pleti white trash
V jakém roce se Elvis zúčastnil pěvecké soutěže s písní "Old Shep" 1945
Pro jako firmu pracoval jako šofér Electric Co
Kdo jako první nahrál Elvisovu tehdy populární balady My Happiness and That's When Your Heartaches Begin Sam Philips
Jeho prvním filmem byl Love Me Tender
Kdy obdržel předvolání k nástupu na vojnu 1957
Jak se jmenovala jeho manželka Priscillu Beaulieu
Kdy se Elvis rozvádí 9.října 1973
Kdy je nalezen svojí snoubenkou Ginger Aldenovou mrtev na podlaze koupelny ve svém domě 16. srpna 1977
Název 5x platinového alba Elvis ("Fool" album)
Název posledního Soundtracku 1970 That's the Way It Is
U jaké produkční společnosti Elvis působil Paramount
V jaké písni je obsažen tento text: When you hold my hand I understand The magic that you do You're my dream come true My one and only you
Kytaru Elvise Presleyho vydražili za 370 tisíc
V polovině 70let podstoupil Elvis plastické operace. Měl facelift celé tváře a rhinoplastiku.
"Jailhouse Rock" byl úplně první videoklip vůbec.
V srpnu roku 1977 Měl na svém bankovním konte $5 milionů.
Created by: icarie