Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Elvis Presley

QuestionAnswer
Elvis Presley celým jménem Elvis Aaron Presley
Elvis Aaron Presley, byl známý také jako Král Rock 'n' Rollu
Kdy se narodil Elvis Presley 8. ledna 1935, Tupelo, Mississippi
Kdy zemřel Elvis Presley 16. srpna 1977, Memphis, Tennessee, USA
Kdo byl Elvis Presley americký zpěvák a herec
Kolik let trvala jeho kariéra více než 20 let
Kolik singlů se dostalo do TOP 40 ve Spojených státech více než 100
Kolik bylo prodáno desek do dnešních dnů vice jak miliarda
Jak se jmenovalo jeho dvojče o půl hodiny dříve narozené Jesse Garona
Jaký je americký ekvivalent pro největší chudinu bílé pleti white trash
V jakém roce se Elvis zúčastnil pěvecké soutěže s písní "Old Shep" 1945
Pro jako firmu pracoval jako šofér Electric Co
Kdo jako první nahrál Elvisovu tehdy populární balady My Happiness and That's When Your Heartaches Begin Sam Philips
Jeho prvním filmem byl Love Me Tender
Kdy obdržel předvolání k nástupu na vojnu 1957
Jak se jmenovala jeho manželka Priscillu Beaulieu
Kdy se Elvis rozvádí 9.října 1973
Kdy je nalezen svojí snoubenkou Ginger Aldenovou mrtev na podlaze koupelny ve svém domě 16. srpna 1977
Název 5x platinového alba Elvis ("Fool" album)
Název posledního Soundtracku 1970 That's the Way It Is
U jaké produkční společnosti Elvis působil Paramount
V jaké písni je obsažen tento text: When you hold my hand I understand The magic that you do You're my dream come true My one and only you
Kytaru Elvise Presleyho vydražili za 370 tisíc
V polovině 70let podstoupil Elvis plastické operace. Měl facelift celé tváře a rhinoplastiku.
"Jailhouse Rock" byl úplně první videoklip vůbec.
V srpnu roku 1977 Měl na svém bankovním konte $5 milionů.
Created by: icarie
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards