Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 8

Ga je eigen weg

TermDefinition
de fan enthousiaste liefhebber of bewonderaar
de hersens (informeel) hoofd, verstand:
de receptie plaats waar gasten worden ontvangen, bv. in een hotel of kantoor
de schok onverwachte, hevige emotie
de schoktherapie geneeswijze tegen schok
de stilte toestand dat het stil is
de stommerik idioot
de therapie geneeswijze
het buffet maaltijd, meubelstuk om er serviesgoed in op te bergen
het eiland stuk land dat aan alle kanten door water is omringd
aankijken in de ogen kijken
aanraden een bepaalde raad geven
zich ergeren aan vervelende gevoelens door iemand of iets krijgen
raken emotie opwekken
(het) uitzoeken door onderzoeken te weten te komen
zich verzetten tegen iets of iemand proberen tegen te houden
incognito zonder je naam te zeggen of te laten zien wie je bent
onschuldig niet schuldig
uiteraad vanzelfsprekend
wild in de vrije natuur voorkomend en niet door mensen gekweekt
zuiver niet vermengd met iets dat er niet bij of in hoort
er is iets mis met iets verkeerds
Jan met de pet normaal, typische persoon
zijn koffers pakken voorbereiden om te vertrekken
de acteruitkijkspiegel spiegel op auto's enz. waarin de bestuurder kan zien wat achter hem gebeurt
de afstand ruimte tussen twee plaatsen of dingen
de agressie keer dat je gewelddadig bent of dat zou willen
de autosnelweg weg die uitsluitend dient voor snelverkeer
de benzine uit ruwe olie gedistilleerde koolwaterstof die als brandstof voor motoren wordt gebruikt
de brandstof materiaal dat door verbranding zorgt voor verwarming of aandrijving
de bumper stootrand voor en achter op een auto
de file rij auto's die niet of nauwelijks vooruitkomt door een
de mobiliteit het zich verplaatsen
de richtingaanwijzer knipperlicht, een signalisatielicht om te maken dat een voertuig van richting gaat veranderen of een zijdelingse beweging gaat maken
de rijstrook onderdeel van een rijbaan, aangeduid door wegmarkering
de snelheid mate waarin iets of iem. zich snel beweegt
de broeikaseffect ongewenste temperatuurstijging op aarde door een teveel aan o.a. kooldioxide en cfk's in de atmosfeer
het knipperlicht richtingaanwijzer
het lawaai hard en hinderlijk geluid
het stuur voorwerp waarmee je de richting van een voertuig
afnemen wegnemen of afpakken (van iemand)
naderen dichterbij komen
opmerken waarnemen
remmen (iets dat beweegt) langzamer laten gaan of laten stilstaan
toenemen meer, groter of heviger worden
verrassen onverwacht iets doen
vervuilen vuilmaken
agressief geneigd om aan te vallen of te vechten
wellicht misschien, mogelijk
in de weg lopen/ staan iemand tegenwerken
vandaad de dag tegenwoordig, heden ten dage
de aardbeving keer dat de grond schudt
de caravan aanhangwagen om in te kamperen
de diarree ziekte waarbij je poep tegen je wil naar buiten loopt
de generatie groep mensen van ongeveer dezelfde leeftijd
de kick opgewonden en optimistisch gevoel
de overstomming het onder water lopen van land dat normaal gesproken droog is
de sfeer stemming in een groep personen, of de indruk die een bepaalde plaats wekt
de tocht hinderlijke luchtstroom in een ruimte
de verwachting datgene wat of keer dat je verwacht
de voorraad hoeveelheid van iets om te verkopen of om zelf te gebruiken
het insect grond van zand of kiezelstenen direct naast de zee of een meer
het kippenvel huid met tijdelijk allemaal kleine puntjes
het materiaal alles waarvan iets is gemaakt, of waarmee je iets kunt doen
het strand grond van zand of kiezelstenen direct naast de zee of een meer
het terrein stuk grond
bekennen vertellen dat je iets (verkeerds) hebt gedaan
kruipen (van mensen) je op je handen en knieƫn voortbewegen
overleven blijven leven na een gebeurtenis waaraan je dood had kunnen gaan
uitkijken naar oppassen voor
avontuurljik met veel avonturen
dodelijk die of dat veroorzaakt dat je doodgaat
enigszins een beetje
nuchter zonder iets te hebben gegeten of gedronken
objectief neutraal
rauw (van voedsel) niet gekookt of gebakken
aandacht schenken aan iemand meer oppassen
de aandacht keer dat je ergens op let of over iets nadenkt
de verwachtingen het verwachten
aan zijn verwachtingen beantwoorden zo zijn of handelen als verwacht
de nadruk extra aandacht
de nadruk leggen op laten merken dat je iets belangrijk vindt
normaal gesproken gewoon
zodanig (dat) op zo'n manier
Created by: yellowrose2011