Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 7

Een gezonde geest in een gezond lichaam

TermDefinition
de angst gevoel van beklemming, vrees, onveiligheid of onzekerheid
de atleet iemand die de atletiek beoefent, sporter
de conditie toestand, lichamelijke gesteldheid
de dinges naam waarmee je personen of zaken aanduidt waarvan je de naam niet wilt of kunt noemen
de goal doel, doelpunt
de idioot (scheldwoord) stomkop
de opdracht wat iemand moet doen van iemand anders
de scheidsrechter iemand die tijdens een sportwedstrijd oplet of er volgens de spelregels wordt gespeeld
de speler lid van een ploeg spelers in de sport
de supporter iem. die een sportclub aanmoedigt
de uitdaging oproep, uitnodiging
de wedstrijd spel waarin je probeert te winnen
de winnaar iemand die heeft gewonnen
het doel iets dat je probeert te realiseren
het elftal groep van elf sporters
het lijf lichaam
het team (sport) ploeg bij elkaar horende spelers
aanraken (met de handen) komen aan (iets of iemand)
bedenken door goed te denken vinden
bereiken ergens aankomen
integreren je zo ontwikkelen dat je past in een andere groep, met name in een maatschappij waar je geen of onvoldoende deel van was
joggen hardlopen voor je gezondheid
meedoen doen met anderen samen
ankijken kijken naar iemand die weggaat
zich (dood) schamen het onaangename gevoel hebben dat je wilde dat iets anders was, of dat je ergens anders was
schreeuwen met je stem zo hard mogelijk geluid maken
het belang iets wat je belangrijk vindt omdat het voordelig of nuttig is
van belang zijn belangrijk zijn
wielrennen hardrijden op racefietsen
individueel afzonderlijk, op zichzelf
integendeel precies het tegenovergestelde
ongerust bang dat er iets gebeurt of zal gebeuren wat je niet wilt
strak zonder plooien, rimpels of bochten
ruw (van een oppervlak) ongelijk
breed met grote afstand tussen de lange kanten
verdragen vervelende dingen dulden
insmeren met vet enz. inwrijven
zenuwen psychische gesteldheid
de atletiek verzamelnaam voor een aantal sporten: hardlopen, speerwerpen, hoog-, verspringen enz.
de fitness het aan zijn gezondheid werken in een fitnesscentrum
de gelegenheid (gunstig) moment
de gymnastiek lichaamsoefening
de moeite inspanning
de uitzondering dat wat uitgezonderd is, het terzijde gestelde
de voorwaarde iets dat nodig is of waarvan je eist dat het gebeurt voordat iets anders gebeurt
het doelpunt punt voor een team waarvan iemand een bal in het doel (2) van de tegenstander schiet
het gedrag hoe je je gedraagt
deelnemen meedoen of meewerken (aan iets)
evalueren een situatie achteraf beoordelen
overslaan geen aandacht besteden aan (een gedeelte)
verplichten als een plicht opleggen
nauwelijks bijna niet
ontspannend rustgevend, geruststellend
ontspannen door afleiding tot rust laten komen
uiteindelijk helemaal aan het einde
onderling met elkaar, zonder anderen
de hoek plaats waar twee wanden of muren aan elkaar vastzitten
de stommiteit stomme fout
de bestemming doel van de reis
de tabel lijst waarin gegevens op een overzichtelijke manier zijn gerangschikt
de uitstap excursie
uitstappen stappen uit een besloten ruimte, ophouden met
het gebrek iets dat er niet is of waarvan er te weinig
het gedeelte deel
het gezelschap groep mensen die samen iets doen
het niveau kwaliteit ten opzichte van iets anders -
belang hechten aan iets belangrijk maken
klagen over je ontevredenheid, pijn of verdriet uiten
zich onderscheiden opvallen door je prestaties
zitten in op een bepaalde plaats of in een bepaalde toestand
daarentegen daartegenover
echter evenwel, toch, niettemin
in gezelschap van samen met iemand
kennelijk zoals je uit iets kunt afleiden
ten opzichte van tegenover, met betrekking tot, betreffende
Created by: yellowrose2011
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards