Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 6

Kunst met een grote K

TermDefinition
de bladzijde blad van een boek of tijdschrift
de creativiteit scheppend vermogen
de hoeveelheid hoeveel van iets is
de media middelen om informatie over te dragen: radio, tv, pers, internet enz
de mening wat je vindt, je gedachten over iets
de regisseur leider van toneelopvoeringen, film- en televisieopnamen
het applaus handgeklap waarmee het publiek aangeeft dat het iets mooi of goed vindt
het hoofdstuk elk van de delen waarin een boek verdeeld is
het imago beeld dat mensen hebben van (iets of iemand)
het toneelstuk verhaal dat door spelers wordt opgevoerd
aanvaarden ontvangen
afwachten op iets wachten of wachten tot iets gebeurt
beschermen ervoor zorgen dat iemand of iets niet in gevaar komt
streven naar je best doen om (een doel) te bereiken
toestaan goed vinden dat iets gebeurt
vertegenwoordigen optreden in naam van iemand
artistiek aanleg hebbend voor de kunst
boeiend dat de aandacht vasthoudt
ernstig zonder grapjes
helaas dit zeg je als je iets jammer vindt
het hebben tegen praten tegen iemand
intussen inmiddels
spijtig als iets je spijt geeft of je teleurstelt
het gedrag hoe je je gedraagt
verdedigen beschermen tegen een aanval
belezen wijs
grootscheeps omvangrijk
peilen onderzoeken wat mensen vinden of voelen
veelal meestal, gewoonlijk
beeldbuis televisie
veeleer eerder, meer
bezwijken iets niet meer kunnen verdragen
opmars het snel groter, belangrijker worden of vooruit komen
geliefkoosd waarvan je veel houdt
de acteur toneel- of filmspeler
de brommer fiets met motor
de gedachte wat je denkt
de kritiek aanmerking op iemands optreden of daden
de liefhebber iemand die veel van iets houdt
de militair soldaat
de opvoeding manier waarop je wordt opgevoed
opvoeden lichamelijk en geestelijk vormen
de soldaat iemand die in het leger dient, m.n. zonder een rang te bekleden
de toegang plek waar je naar binnen kan
de toeschouwer iemand die naar iets kijkt of die iets ziet
de videotheek bedrijf dat videobanden verhuurt
de voorstelling iets wat je je voorstelt
het leger grote groep soldaten
het onderwerp dat waarover wordt gedacht of gesproken
het podium verhoging waarop toneelspelers, sprekers enz. staan
het toneel (soms verhoogd) plateau waar theatervoorstellingen worden gegeven
het vandalisme het aanrichten van vernielingen
bedriegen op een gemene manier opzettelijk oneerlijk tegen iemand zijn
beïnvloeden invloed uitoefenen op
meedelen vertellen, laten weten
opvoeren vertellen, laten weten, ten tonele voeren
zich verkleden andere kleren aandoen
angstig angst voelend
saai (van toestanden enz.) vervelend
scherp met een gemakkelijk doordringende punt of goed snijdend gedeelte
stevig flink, krachtig
hoewel je gebruikt dit woord in een tegenstelling van twee beweringen
van alles en nog wat alles
ofschon hoewel
om de beurt afwisselend, beurt om beurt
in de rij staan (voor loket) mensen of dingen achter of naast elkaar in een rechte lijn
spieren muskeln
weigeren niet willen doen, toestaan of accepteren, en dat zeggen
verdedigen beschermen tegen een aanval
de auteur schrijver, schrijfster van een boek
de bezienswaardigheid iets dat waard is bezien te worden
de brand keer dat vuur iets verbrandt
de misdaad handeling die de wet niet toestaat
de misdadiger iemand die bewust de wet heeft overtreden
de persoonlijkheid datgene wat een persoon karakteriseert
de reeks aantal dingen in een volgorde bij elkaar
de seks gegevens, verhalen, afbeeldingen over het geslachtsleven
de serie aaneensluitende reeks
de tegenstander iemand die tegen je speelt of die tegen iets of iemand verzet pleegt
de uitvinder iemand die iets uitvindt
de verrassing onverwachte gebeurtenis
het album boek met lege bladen waarop foto's, postzegels enz. kunnen worden bevestigd
beleven meemaken
glimlachen een glimlach tonen
lijden aan (een ziekte) hebben
opkommen voor (iemand of iets) verdedigen of
overblijven blijven als de rest weg is
plegen (iets gewelddadigs) doen
vermoorden met geweld doden
vertalen iets overzetten in een andere taal
hevig in hoge mate
origineel oorspronkelijk, onvervalst
spannend als iets je volledige aandacht vraagt en je een beetje opwindt
tamelijk in zekere mate
vanzelf zonder hulp of invloed van buiten
vermoedelijk zoals vermoed wordt
voortdurend zeer vaak of de hele tijd
weliswaar dit woord gebruik je om iets toe te geven, voordat je iets anders zegt
aan bod komen aan de beurt komen, een kans krijgen
oorspronkelijk eerder dan nu
blijken duidelijk worden
de moeite inspanning
fel hevig of sterk
omzetten veranderen
de aanraking keer dat je aanraakt of aangeraakt wordt
Created by: yellowrose2011
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards