Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 10

Maakt liefde blind?

TermDefinition
de leeuw gevaarlijk en een beetje op een grote kat lijkend roofdier dat in Afrika
de prins zoon van een koning(in)
de prinses dochter van een koning(in)
de vrees bang gevoel
de vriendschap persoonlijke band tussen mensen die elkaar leuk vinden en vertrouwen
de werkeljikheid werkelijke situatie
het heimwee sterk verlangen naar huis als je ergens anders bent
het paard dier waar je op kunt zitten terwijl het loopt
het schandaal gebeurtenis waar veel mensen boos en opgewonden over worden
het wonder bovennatuurlijke gebeurtenis die door goddelijke krachten wordt veroorzaakt
knuffelen (iets of iemand) lief aanraken en kussen
opkijken naar bewonderen, omhoogkijken
scoren een punt maken in een wedstrijd
verlangen naar willen hebben
versieren mooi of feestelijk maken door bijv. bloemen, slingers of ballonnen
waarderen de waarde inzien van (iets of iemand)
ellendig heel naar en vervelend
rot vervelend
trouw je houdend aan wat je ooit afgesproken hebt of als vaste gewoonte hebt aangenomen
wanhopig met een gevoel van wanhoop
een oogje hebben op iemand zich aan iemand interesseren
tenzij behalve als
tot over je oren absoluut, totaal
de boete geldbedrag als straf
de bruid vrouw op haar trouwdag
de bruidegom man op zijn trouwdag
de echtgenoot egene met wie je getrouwd bent
de gevangenis zwaar bewaakt gebouw waar mensen opgesloten zitten
de huwelijksnacht nacht van de huwelijk
de klap gebeurtenis die iets of iemand pijnlijk treft
de minnaar iemand met wie je een liefdesrelatie hebt, meestal als je ook een andere, vaste relatie hebt
de vrijgezel iemand die niet getrouwd is en geen vaste partner heeft
het huwelijk keer dat je trouwt
het ja-woord het bevestigende antwoord op een huwelijksaanzoek
flauwvallen je bewustzijn plotsing verlieren, waardoor je neervalt
uitschelden beledigen, beschimpen
vrezen bang zijn (voor)
burgerlijk met betrekking tot de burger
doof als je slecht of helemaal niet kunt horen
luid wat veel geluid maakt
uitsluitend allen, exclusief
in spe toekomstig
uit de bol gaan gek worden
wegens door, na dit woord noem je de oorzaak of reden van iets
de norm manier van doen die geldt als normaal
de overwinning de triomf, de zege
de poging keer dat je iets probeert
de postbode iemand die als beroep brieven en pakjes rondbrengt
de prestatie iets bijzonders dat je doet
de spanning toestand dat jij of andere mensen onrustig of zenuwachtig zijn over iets
het geluid wat je kunt horen
afhangen van door iets plaatsvinden
gelden van toepassing zijn
goedvinden instemmen met
uitdelen verdelen, distribueren
zoenen een of meer zoenen geven
hartelijk (van iemand) aardig en gastvrij
indrukwekkend als iets veel indruk maakt
machtig met veel invloed
seksueel die of dat verband houdt met seks of seksualiteit
in de war verward, verstrooid of verstoord
maximaal niet meer dan
minimaal niet minder dan
ondanks toch, terwijl iets dat lijkt te verhinderen
Created by: yellowrose2011