Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Deel 9

Zo gezond als een vis

TermDefinition
de bil elk van de twee lichaamsdelen waarop je zit
de code onbegrijpelijke combinatie van cijfers of letters die iets betekent dat voor anderen geheim moet blijven
de darm lange kronkelige slang in je buik waar je voedsel doorheen gaat
de elleboog buitenkant van het gewricht in het midden van je arm
de engel iemand die heel lief en behulpzaam is
de enkel gewricht tussen het been en de voet -
de hik hebben onbedoelde samentrekking van je middenrif met een hoog geluid erbij
de honing zoete stof die door bijen gemaakt wordt
de jenever kleurloze drank met veel alcohol
de kin deel van je gezicht onder je mond
de leugen bewering die met opzet niet waar is
de lever orgaan in je buik dat je bloed schoonmaakt -
de naald lang puntig staafje met een gat om mee te
de navel plek op je buik waar de navelstreng vastzat toen je geboren werd
de ontsteking deel van je lichaam dat rood en gezwollen is en pijn doet
de penis mannelijk geslachtsorgaan
de pleister stukje verband met plakstrookjes om op een kleine bloedende wond te plakken
de pols gewricht tussen hand en onderarm
de schouder deel van je lichaam waar je arm aan je romp vastzit
de siroop erg zoete, dikke vloeistof
de/het tablet medicijn in de vorm van een ronde, platte pil
de terrorist iem. die zich schuldig maakt aan terrorisme
de tocht hinderlijke luchtstroom in een ruimte
de vagina inwendig geslachtsorgaan van de vrouw dat de toegang vormt tot de baarmoeder
de verstuiking een beschadiging rondom een gewricht, meestal gaat het om de enkel of de knie
de wang deel van de huid tussen je oren, neus en mond
de wenkbrauw streep haar boven je ogen
de wimper haartjes langs de rand van je ooglid
de wond beschadigde plek in de huid waar soms bloed uit komt -
de zalf vet smeersel dat je op je huid doet
het middel deel van je lichaam ter hoogte van je navel
het misverstand iets wat je anders had begrepen dan een ander, waardoor er iets misging
het vaccin vloeistof die je gebruikt om iemand in te enten waardoor hij of zij immuun wordt voor bepaalde ziektes
het voorhoofd deel van je hoofd tussen je ogen en je haar
beledingen iets zeggen waardoor je iemands gevoelens pijn doet
drukken kracht zetten
feliciteren gelukwensen
gillen met harde en hoge stem geluid maken
mompelen onduidelijk praten met je mond bijna dicht
niezen plotseling hard door je neus uitademen en daarbij een bepaald geluid maken
redden (iemand) uit een gevaarlijke situatie halen
tegespreken zeggen dat iets niet waar of juist is
troosten steunen bij pijn of verdriet
uitdrukken uiten met woorden
verbergen ergens zo opbergen dat niemand het kan vinden
dergelijk die of dat erop lijkt
deskundig die veel weet over iets
hees als je stem zacht en niet helder klinkt
langzamerhand langzaam iets meer
ongeloofwaardig vreemd en waarschijnlijk niet echt gebeurd
de waarheid spreken eerhlich zijn
geen woord over zijn lippen krijgen zwijgen
het naar zijn zin hebben interesse hebben
kou vatten verkouden worden
op het spoor komen/zijn beginnen te weten waar (iets of iemand) is
verstuiken (je enkel of voet) beschadigen doordat de banden van het gewricht te veel zijn opgerekt
zuiveren ontdoen van wat er niet in of bijhoort
de hoefte dat wat je nodig hebt
de bijdrage wat je doet of geeft om iets te laten lukken
de calorie eenheid voor de voedingswaarde van voedsel
de kwestie aangelegenheid
de margarine vet om voedsel in te bakken of om op brood te smeren
de portie bepaalde hoeveelheid, vooral als deel van een groter geheel
de praktijk zoals de werkelijkheid zich voordoet
de rauwkost voedsel dat uit rauwe groente bestaat
de top hoogste punt van iets
de verandering keer dat iets verandert
de vezel lang dun deeltje in vlees, planten, brood enz.
de vitamine organische stof die planten, dieren en mensen gezond houdt
de voeding keer dat een baby wordt gevoed
de voorkeur keuze die je het liefst zou maken
het beleg wat je op je brood doet
het mineraal stof in de aarde die niet van planten of dieren afkomstig is
het vak kleine, afgeschermde ruimte in een kast, doos of lade
afwisselen (iets) om de beurt vervangen (door iets anders)
bevatten inhouden
smeren (iets vets) uitspreiden over (iets)
verbinden aan elkaar vastmaken of in samenhang brengen
vervangen in de plaats komen van (iets of iemand)
nauw met weinig tussenruimte
volkoren met koren
heleboel grote hoeveelheid
in verhouding betrekking tussen mensen
onderaan onder
onstaan beginnen te bestaan
het misdrijf handerling die de wet niet toestaat
de overredding overtuiging
de kanker ziekte waarbij cellen te snel groeien
de vaatziekte aandoeningen die het vaatstelsel aangaan
de aandoening kwaal, ziekte
afkomstig waar iemand of iets vandaan komt
de aanleiding wat iets laat gebeuren
de aanvraag officiƫle vraag om iets te krijgen
de burgeneester hoofd van een stad of dorp
de diagnose het vaststellen van een ziekte
de echtgenoot degene met wie je getrouwd bent
de euthanasie het laten sterven van iemand die ernstig ziek is, ondraaglijke pijn lijdt en niet meer beter kan worden
de regeling afspraak over hoe iets moet verlopen
de rolstoel stoel met twee grote en twee kleine wielen eronder, voor mensen die niet of moeilijk kunnen lopen
de uitvoering de volbrengen, de doorvoer
de vloeistof vloeibare stof
de zenuw draad in het lichaam die de organen en spieren verbindt met de hersenen
het debat openbare discussie
het proces verloop van een geleidelijke verandering
het verzoek vraag aan iemand om iets te doen
discussiƫren een discussie hebben
goedkeuren zeggen dat je (iets) goed vindt
zich neerleggen bij aanvaarden
oordelen een mening geven
respecteren merkbaar respect hebben voor iets of iemand
toelaten goed vinden dat iets gebeurt
vaststellen bepalen of merken dat iets op een bepaalde manier is
verdragen vervelende dingen dulden
geestelijk niet stoffelijk
waardevol met een grote waarde of betekenis
binnen bandbereik dichtbij zijn
geleidelijk aan langzamerhand
de deelmening keer dat je meedoet of meewerkt
op de hoogte brengen informeren, meedelen
vrede hebben met genoegen nemen met iets, iets accepteren
Created by: yellowrose2011
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards